Besluit vaststelling grenzen stroomgebieddistricten

[Regeling vervallen per 22-12-2009.]
Geldend van 22-06-2005 t/m 21-12-2009

Besluit van 18 mei 2005, houdende vaststelling van de onderlinge grenzen van de Nederlandse delen van de stroomgebieddistricten Eems, Rijn, Maas en Schelde (Besluit vaststelling grenzen stroomgebieddistricten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 15 oktober 2004, nr. HDJZ/WAT/2004-2407, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PbEG L 327) en artikel 2a, tweede lid, van de Wet op de waterhuishouding;

De Raad van State gehoord (advies van 29 oktober 2004, nr. W09.04.0494/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 4 mei 2005, nr. HDJZ/WAT/2005-1070, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Grenzen stroomgebieddistricten

[Vervallen per 22-12-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 22-12-2009]

  • 1 De grens tussen de stroomgebieddistricten Eems en Rijn is aangegeven op de als bijlage 1 bij dit besluit behorende kaart.

  • 2 De grens tussen de stroomgebieddistricten Rijn en Maas is aangegeven op de als bijlagen 2 en 3 bij dit besluit behorende kaarten.

  • 3 De grens tussen de stroomgebieddistricten Maas en Schelde is aangegeven op de als bijlage 4 bij dit besluit behorende kaart.

§ 2. Grondwatervoorkomens

[Vervallen per 22-12-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 22-12-2009]

De onder de stroomgebieddistricten Eems, Rijn, Maas en Schelde gelegen grondwatervoorkomens worden toegewezen aan die onderscheidenlijke stroomgebieddistricten, met dien verstande dat een grondwatervoorkomen dat zich bevindt onder twee stroomgebieddistricten over die stroomgebieddistricten wordt verdeeld, met inachtneming van de in artikel 1 bedoelde grenzen.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 22-12-2009]

Artikel 3

[Vervallen per 22-12-2009]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel D, van de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water in werking treedt.

Artikel 4

[Vervallen per 22-12-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaststelling grenzen stroomgebieddistricten.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 mei 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat ,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ,

C. P. Veerman

Uitgegeven de eenentwintigste juni 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Bijlage 1. behorende bij artikel 1 van het Besluit vaststelling grenzen stroomgebieddistricten

[Vervallen per 22-12-2009]

Grens tussen de stroomgebieddistricten Rijn en Eems
Bijlage 162983.png

Bijlage 2. behorende bij artikel 1 van het Besluit vaststelling grenzen stroomgebieddistricten

[Vervallen per 22-12-2009]

Grens tussen de stroomgebieddistricten Rijn en Maas (vanaf rijksgrens tot Afgedamde Maas)
Bijlage 162984.png

Bijlage 3. behorende bij artikel 1 van het Besluit vaststelling grenzen stroomgebieddistricten

[Vervallen per 22-12-2009]

Grens tussen de stroomgebieddistricten Rijn en Maas (vanaf Afgedamde Maas tot buitengrens kustwater)
Bijlage 162985.png

Bijlage 4. behorende bij artikel 1 van het Besluit vaststelling grenzen stroomgebieddistricten

[Vervallen per 22-12-2009]

Grens tussen de stroomgebieddistricten Maas en Schelde
Bijlage 162986.png
Terug naar begin van de pagina