Wijzigingswet Wegenverkeerswet 1994, enz. (invoering kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 01-11-2006 t/m 31-12-2014

Wet van 12 mei 2005 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen in te voeren en in verband daarmee de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten te wijzigen alsmede overgangsbepalingen terzake vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

Aanvragen van kentekenbewijzen als bedoeld in artikel IV die zijn ingediend voor het tijdstip waarop dit artikel krachtens artikel VI, tweede lid, vervalt, worden na dit tijdstip afgehandeld overeenkomstig artikel IV, zoals dit luidde voor dit tijdstip.

Artikel VI

[Regeling vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

  • 2 Artikel IV vervalt met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 12 mei 2005

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat

,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de zevende juni 2005

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Naar boven