Wijzigingsregeling Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-06-2007.]
Geldend van 20-05-2005 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 mei 2005, Directie Arbeidsmarktbeleid, nr. AM/SAM/2005/31207, houdende wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel II

  • 1 [Red: Wijzigt de Tijdelijke subsidieregeling stimuleren leeftijdsbewust beleid.]

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 1 en 2 bij deze regeling worden met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.

Den Haag, 9 mei 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina