Beleidsregels voor het bestuur van de emissieautoriteit inzake de handel in emissierechten

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 01-06-2005 t/m 31-12-2008

Besluit van 9 mei 2005, nr. KVI2005042205, houdende vaststelling van de beleidsregels voor het bestuur van de emissieautoriteit inzake de handel in emissierechten

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2.13 van de Wet milieubeheer;

Op grond van de hoofdstukken 2, 16 en 18 van de Wet milieubeheer heeft het bestuur van de emissieautoriteit taken en bevoegdheden met betrekking tot de handel in broeikasgasemissierechten en de handel in NOx-emissierechten. De beleidsregels inzake de handel in emissierechten bevatten bepalingen voor het bestuur van de emissieautoriteit bij de uitoefening van deze taken en bevoegdheden;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Hoofdstuk 2. Handhaving

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom houdt het bestuur van de emissieautoriteit in ieder geval rekening met de indicatie van de hoogte van de dwangsom per soort overtreding in de bij deze beleidsregels behorende bijlage I.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Bij het bepalen van de hoogte van de bestuurlijke boete houdt het bestuur van de emissieautoriteit in ieder geval rekening met:

  • a. de indicatie van de hoogte van de bestuurlijke boete per soort overtreding in de bij deze beleidsregels behorende bijlage II;

  • b. de omstandigheid dat de onderneming de overtreding uit eigen beweging heeft beëindigd;

  • c. de omstandigheid dat de emissieautoriteit reeds eerder onherroepelijk een vergelijkbare overtreding door de onderneming heeft vastgesteld;

  • d. de omvang van de schade voor het systeem van handel in broeikasgasemissierechten, of het systeem van handel in NOx-emissierechten, en

  • e. het eigen voordeel voor de onderneming bij de overtreding.

Hoofdstuk 3. Overgangsbepalingen vergunningverlening

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Het bestuur van de emissieautoriteit bepaalt overeenkomstig artikel 20.5 van de wet dat een besluit tot verlening van een vergunning krachtens artikel 16.5, eerste lid, van de wet, dat voor 1 april 2005 wordt genomen, in afwijking van artikel 20.3, eerste lid, van de wet, terstond in werking treedt.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze beleidsregels komen in de plaats van de Beleidsregels voor het bestuur van de emissieautoriteit inzake de handel in emissierechten (Stcrt. 2004, 249), die met ingang van 1 januari 2005 in werking zijn getreden. Laatstbedoelde beleidsregels komen hiermee te vervallen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 juni 2005.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels voor het bestuur van de emissieautoriteit inzake de handel in emissierechten.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 mei 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage I. Hoogte dwangsombedragen

[Vervallen per 01-01-2009]

Overtreding van artikel Wet milieubeheer

Omschrijving

Richtinggevend bereik dwangsom per dag in €

16.5, eerste lid of

16.49, eerste lid, of artikel 16.5, eerste lid, in verbinding met artikel 16.5, tweede lid

1. Vergunningplicht

500–4500

     

16.12, derde lid of

16.12, derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid

2.a. Algemeen

 
 

Eisen aan monitoring en emissieverslag in amvb of regeling

50–4500

 

2.b. Specifiek

 
 

Essentiële verplichtingen:

 • Beschrijving van alle emissiebronnen in de vergunning.

 • Monitoringsmethodiek: Het meten van de emissies.

 • Alle vereisten aan het emissieverslag:

  • Voldoen aan format

  • Verificatie

  • Tijdig indienen

500–4500

 

Belangrijke verplichtingen:

 • Procedure ‘validatie van meters’

 • Procedure ‘van meten tot rapporteren’ waaronder de registratie van de gegevens

100–2500

 

Overige verplichtingen:

 • Nakomen organisatiebeschrijving ‘taken en bevoegdheden’

 • Kwaliteitsborging en opslag van informatie.

50–1000

     

16.13 of

artikel 16.13 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid

3. Actualisatieplicht monitoringsprotocol

50–4500

Bijlage II. Hoogte bestuurlijke boete

[Vervallen per 01-01-2009]

Overtreding van artikel Wet milieubeheer

Omschrijving

Richtinggevend bereik boete per overtreding in €

16.5eerste lid of,

16.49, eerste lid, of artikel 16.5, eerste lid, in verbinding met artikel 16.5, tweede lid

1. Vergunningplicht

10.000–450.000*

     

16.12, derde lid of

16.12, derde lid, in verbinding met artikel 16.49, tweede lid

2.a. Algemeen

 
 

Eisen aan monitoring en emissieverslag in amvb of regeling

1.000–450.000*

 

2.b. Specifiek

 
 

Essentiële verplichtingen:

 • Beschrijving van alle emissiebronnen in de vergunning.

 • Monitoringsmethodiek: Het meten van de emissies.

 • Alle vereisten aan het emissieverslag:

  • Voldoen aan format

  • Verificatie

  • Tijdig indienen

10.000–450.000*

 

Belangrijke verplichtingen:

 • Procedure ‘validatie van meters’

 • Procedure ‘van meten tot rapporteren’ waaronder de registratie van de gegevens

5.000–250.000

 

Overige verplichtingen:

 • Nakomen organisatiebeschrijving ‘taken en bevoegdheden’

 • Kwaliteitsborging en opslag van informatie.

1.000–100.000

     

16.13 of

artikel 16.13 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid

3. Actualisatieplicht monitoringsprotocol

1.000–450.000*

     

16.14 of

16.14 in verbinding met artikel 16.49, tweede lid

4. Verificatie

5.000–250.000

     

5:20 Algemene wet bestuursrecht

5. Medewerkingsplicht

1.000–4.500

     

Overtreding van artikel Wet milieubeheer

Omschrijving

Richtinggevende boete per te weinig ingeleverd emissierecht1/per emissierecht tekort op de rekening 2

16.51, eerste of tweede lid

6. Inleverplicht en saldoplicht

in 2005: € 1

in 2006: € 2

in 2007: € 4

Overtreding van artikel Wet milieubeheer

Omschrijving

Richtinggevende boete per te weinig ingeleverd emissierecht3/per emissierecht tekort op de rekening 4

16.51, eerste of tweede lid

6. Inleverplicht en saldoplicht

in 2005: € 1

in 2006: € 2

in 2007: € 4

 1. Als gevolg van overtreding van artikel 16.51, eerste lid, van de wet.

  ^ [1]
 2. Als gevolg van overtreding van artikel 16.51, tweede lid, van de wet.

  ^ [2]
 3. Als gevolg van overtreding van artikel 16.51, eerste lid, van de wet.

  ^ [3]
 4. Als gevolg van overtreding van artikel 16.51, tweede lid, van de wet.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina