Aanpassing studiefinanciering en WTOS VO-18+ in verband met arrest Bidar

[Regeling vervallen per 15-11-2006 met terugwerkende kracht tot en met 11-10-2006.]
Geldend van 18-05-2005 t/m 10-10-2006

Aanpassing studiefinanciering en WTOS VO-18+ in verband met arrest Bidar

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Gelet op:

● het arrest van het Europese Hof van Justitie van 15 maart 2005 in de zaak C-209/03 (Bidar);

Besluit

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 15-11-2006]

Artikel 2. Inhoud maatregel

[Vervallen per 15-11-2006]

  • 1 Een studerende met de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie dan wel van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992 dan wel van Zwitserland, kan op aanvraag in aanmerking komen voor studiefinanciering ingevolge de WSF 2000 dan wel een tegemoetkoming in het kader van de WTOS, indien hij voorafgaand aan de aanvraag gedurende een ononderbroken periode van tenminste vijf jaar legaal in Nederland verblijf heeft gehad. De overige bepalingen uit de WSF 2000 dan wel de WTOS zijn onverkort van toepassing.

  • 2 Het in het eerste lid genoemde verblijf wordt verondersteld, indien de studerende gedurende de genoemde periode is ingeschreven geweest in de GBA.

  • 3 De studerende die op grond van deze beleidsregel in aanmerking komt voor studiefinanciering of een tegemoetkoming, komt niet in aanmerking voor de Raulinvergoeding.

Artikel 3. Procedure

[Vervallen per 15-11-2006]

De aanvraag voor studiefinanciering dan wel een tegemoetkoming gaat vergezeld van een:

  • a. kopie van de voor- en achterzijde van het paspoort of een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager, en

  • b. een uittreksel uit de GBA waaruit zowel de datum van vestiging in Nederland als ook een historisch adresoverzicht van betrokkene blijkt.

Artikel 4. Terugwerkende kracht

[Vervallen per 15-11-2006]

Aanvragen van studerenden, die onder de werking van deze maatregel vallen en die ingediend zijn in de maanden april of mei 2005, kunnen op verzoek van de aanvrager in afwijking van art. 3.21, tweede lid, WSF 2000 dan wel in afwijking van art. 4.10, tweede lid, WTOS worden gehonoreerd vanaf april 2005.

Indien de studerende over de periode, waarover zijn aanvraag om studiefinanciering zich uitstrekt, tevens in aanmerking is gekomen voor een Raulinvergoeding, wordt deze laatste van hem teruggevorderd over die maanden, waarover recht op studiefinanciering is ontstaan.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 15-11-2006]

Deze beleidsregel treedt in werking vanaf het moment van publicatie en werkt terug tot en met 15 maart 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Hoofddirectie van Informatie Beheer Groep,
namens deze
de

hoofddirecteur

,

Chr. G. Spanjaard

Terug naar begin van de pagina