Regeling commissie advocatuur

[Regeling vervallen per 31-01-2006.]
Geldend van 27-05-2005 t/m 30-01-2006

Regeling commissie advocatuur

De Minister van Justitie en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkrelaties,

Gelet op de door de Tweede Kamer aanvaarde motie van het lid Klaas de Vries (Tweede Kamer 2003–2004, 29 279, nr. 7) betreffende de rol en positie van de advocaat in de rechtsstaat en de rechtsorde en de brief van 23 december 2004 (Tweede Kamer 2004–2005, 29 279, nr. 20) over de wijze waarop uitvoering aan deze motie zal worden gegeven;

Overwegende dat het wenselijk is advies in te winnen over de positie die de advocatuur in het maatschappelijk bestel en de inrichting van het rechtsbestel behoort in te nemen en welke bestuurlijke en organisatorische structuur daarbij pas;

Overwegende dat het wenselijk is de introductie van meer resultaatsgerichte honoreringsmethoden in relatie tot een goede beroepsuitoefening te bezien;

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 31-01-2006]

Er is een Commissie advocatuur, hierna te noemen de commissie.

Artikel 2

[Vervallen per 31-01-2006]

De commissie heeft tot taak te adviseren over de positie die de advocatuur in het maatschappelijke bestel en de inrichting van het rechtsbestel behoort in te nemen en daarbij voorstellen te doen voor een daarbij passende bestuurlijke en organisatorische structuur, en in het licht daarvan tevens te bezien of de introductie van meer resultaatsgerichte honoreringsmethoden daarmee valt te verenigen.

Artikel 3

[Vervallen per 31-01-2006]

De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zeven andere leden.

 • a. als lid tevens voorzitter:

  – mr. P.C.E. van Wijmen, staatsraad in buitengewone dienst;

 • b. als leden:

  • prof. dr. R.J. Van den Bergh, hoogleraar rechtseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;

  • mw. mr. A. Gerritsen-Bosselaar, advocaat te Utrecht;

  • prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen;

  • mw. mr. J.C. Kranenburg, vice-president van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch;

  • mr. J.D. Loorbach, advocaat te Rotterdam;

  • prof. mr. M.A. Loth, hoogleraar inleiding tot de rechtswetenschappen en rechtstheorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam;

  • mr. E.A. Maan, president van de rechtbank Zwolle–Lelystad;

 • c. als secretarissen:

  • mr. M. Teekens;

  • E.J.C. van der Vlis MPM.

Artikel 4

[Vervallen per 31-01-2006]

De commissie brengt haar advies uiterlijk 31 december 2005 uit aan de Minister van Justitie.

Artikel 5

[Vervallen per 31-01-2006]

De archiefbescheiden van de commissie worden bij beëindiging van de werkzaamheden van de commissie overgedragen aan het archief van het Ministerie van Justitie.

Artikel 6

[Vervallen per 31-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 januari 2006.

Artikel 7

[Vervallen per 31-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling commissie advocatuur.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Den Haag, 4 mei 2005

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijkrelaties,

A. Pechtold

Terug naar begin van de pagina