Besluit tijdelijke vrijstelling amorf silica en diatomeeënaarde tegen vogelmijt

[Regeling vervallen per 08-09-2005.]
Geldend van 11-05-2005 t/m 07-09-2005

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 mei 2005, nr. TRCJZ/2005/1391, houdende vrijstelling van bestrijdingsmiddelen die de werkzame stoffen amorf silica en diatomeeënaarde bevatten ter bestrijding van vogelmijt (bloedluis) in de legpluimveehouderij 2005

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 16a van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 08-09-2005]

Van het verbod van artikel 2, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling verleend voor het afleveren, voorhanden of in voorraad te hebben, binnen Nederland brengen of gebruiken van bestrijdingsmiddelen met de werkzame stoffen amorf silica en diatomeeënaarde, voor zover die handelingen betrekking hebben op de bestrijding van vogelmijt (bloedluis) in de legpluimveehouderij.

Artikel 3

[Vervallen per 08-09-2005]

  • 1 De in artikel 2 bedoelde vrijstelling is slechts van toepassing op het bestrijdingsmiddel U5 bloedluispoeder.

  • 2 De vrijstelling, bedoeld in artikel 2, is slechts van toepassing voor zover de voorschriften, opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 4

[Vervallen per 08-09-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt 120 dagen na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 5

[Vervallen per 08-09-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijke vrijstelling amorf silica en diatomeeënaarde tegen vogelmijt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

secretaris-generaal

,

C.J. Kalden

Bijlage , bedoeld in artikel 3, tweede lid

[Vervallen per 08-09-2005]

Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 08-09-2005]

In het kader van de tijdelijke vrijstelling van amorf silica en diatomeeënaarde is uitsluitend toegestaan het gebruik als middel ter bestrijding van de bloedluis (Dermanyssus Gallinae) in de legpluimveehouderij.

Het middel is schadelijk bij inademing.

  • Buiten bereik van kinderen bewaren;

  • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder;

  • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik;

  • Draag bij het toepassen van het middel een aangedreven P3-filter met volgelaatsmasker, helm of kap;

  • Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen;

  • Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen. Indien mogelijk hem het etiket van het middel tonen.

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 08-09-2005]

Toepassingen

[Vervallen per 08-09-2005]

Legpluimvee, ter bestrijding van vogelmijt (Dermanyssus Gallinae).

Toepassingswijze

[Vervallen per 08-09-2005]

Het middel elektrostatisch aanbrengen met een daarvoor geschikt apparaat. Het beste resultaat is te verkrijgen door het middel bij avond aan te brengen. Tijdens het aanbrengen van U5 dient men daarvoor geschikte ademhalingsbescherming te dragen.

Dosering: 2 gram bloedluispoeder per dierplaats.

Terug naar begin van de pagina