Regeling formulieren Leegstandwet

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-01-2017 t/m 31-12-2023

Annuleren

Bijlage II

Aanvraag verlenging vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

(Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting)

Bijlage 257949.png
Bijlage 257950.png

Toelichting op het formulier ‘aanvraag verlenging vergunning tot tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet’

1. Algemene informatie

Het formulier aanvraag verlenging vergunning tot tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet moet worden gebruikt ter verkrijging van een verlenging van de periode waarvoor aanvankelijk de vergunning tot tijdelijke verhuur is verleend.

Een vergunning voor een woonruimte in een gebouw dat blijkens zijn constructie dan wel inrichting bestemd is voor doeleinden van groepsgewijze huisvesting, van verzorging of verpleging, van logiesverschaffing, van administratie of van onderwijs of voor een samenstel van twee of meer van deze doeleinden, voor het gebruik waarvan geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend, wordt verleend voor een periode van maximaal 2 jaren. Deze vergunning kan telkens verlengd worden met maximaal 1 jaar tot de gehele duur van de vergunning (inclusief de verlengingen) 10 jaren bedraagt.

Een vergunning voor een woonruimte in een voor verhuur bestemde woning welke is bestemd voor afbraak of voor vernieuwbouw wordt verleend voor maximaal 2 jaren. Deze vergunning kan telkens verlengd worden met maximaal 1 jaar tot de gehele duur van de vergunning (inclusief verlengingen) 7 jaren bedraagt.

Een vergunning voor een woonruimte in een voor de verkoop bestemde huurwoning wordt verleend voor maximaal 2 jaren. Deze vergunning kan telkens verlengd worden met maximaal 1 jaar tot de gehele duur van de vergunning (inclusief verlengingen) 5 jaren bedraagt.

Een vergunning voor woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning of voor woonruimte in een gebouw dat blijkens zijn constructie dan wel inrichting bestemd is voor doeleinden van groepsgewijze huisvesting, van verzorging of verpleging, van logiesverschaffing, van administratie of van onderwijs of voor een samenstel van twee of meer van deze doeleinden, voor het gebruik waarvan een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend, kan niet worden verlengd. Voor vergunningen voor die woonruimte die zijn verleend vóór 1 juli 2013, worden per 1 juli 2013 de nieuwe vergunningtermijnen van kracht. Een aanvraag voor verlenging van de vergunning is daarvoor niet nodig. De vergunninghouder kan wel, als de gemeente dat nog niet heeft gedaan, aan de gemeente vragen om (schriftelijk) te bevestigen dat de vergunning voor totaal 5 jaren respectievelijk de duur van de omgevingsvergunning (met een maximum van 10 jaren) geldt, alsmede de nieuwe einddatum van de vergunning aan te geven.

Het verzoek tot verlenging kan uiterlijk tot het tijdstip waarop de vergunning haar geldigheid verliest worden ingediend.

2. Toelichting met betrekking tot de invulling.

Punt 1

Enkel een vergunning voor woonruimte in een gebouw voor het gebruik waarvan geen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend, een vergunning voor woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning welke is bestemd voor afbraak of voor vernieuwbouw, en een vergunning voor woonruimte in een voor de verkoop bestemde huurwoning kan worden verlengd. U dient aan te geven op welk soort woonruimte de aanvraag tot verlenging betrekking heeft. Daarnaast dient u de plaatselijke aanduiding van de woning of het gebouw (adres) of de kadastrale aanduiding van het perceel waar de woning of het gebouw is gelegen te vermelden.

Punt 2

Bij dit punt dient de naam en het adres van de eigenaar te worden ingevuld. Onder eigenaar wordt verstaan degene, die bevoegd is tot het in gebruik geven van een woning of een gebouw.

Punt 3

Bij dit punt dient u de datum en het kenmerk van de vergunning tot tijdelijke verhuur en de datum waarop deze vergunning afloopt in te vullen.

Punt 4

Bij dit punt dient u de namen en de aantallen huurders in te vullen.

Vervolgens mag niet ontbreken het bedrag van de voorgestelde huurprijs.

Burgemeester en wethouders stellen de maximale huurprijs vast. Burgemeester en wethouders leggen aan de berekening van maximale huurprijs het woningwaarderingsstelsel ten grondslag. Indien u een hogere huurprijs bent overeengekomen dan de door burgemeester en wethouders vastgestelde maximale huurprijs, dan treedt de door burgemeester en wethouders in de vergunning vastgestelde maximale huurprijs in plaats van de overeengekomen huurprijs.

Punt 5

Alle wijzigingen die hebben voorgedaan ten opzichte van de aanvraag van de vergunning dient u hier te melden.

Punt 6

De eigenaar moet hier aangeven om welke reden hij tot deze aanvraag overgaat. Dit zal bij voorbeeld kunnen zijn vertraging van een verbouwing of afbraak.

Punt 7

Hier kunt u eventuele bijzonderheden vermelden die van invloed kunnen zijn bij de beoordeling van uw aanvraag.

Met de ondertekening van de aanvraag verklaart u mede dat u deze naar waarheid hebt ingevuld. Indien u onjuiste gegevens verschaft in de aanvraag, kan u een bestuurlijke boete worden opgelegd die ten hoogste bedraagt het bedrag dat is vastgesteld voor de derde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Annuleren
Naar boven