Besluit ontheffing zelfpromotie commerciële omroep

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 01-07-2005 t/m 30-06-2007

Besluit van het Commissariaat voor de Media van 3 mei 2005 houdende ontheffing van het bepaalde in het eerste lid van artikel 71m van de Mediawet in verband met de vermeldingen en vertoningen van namen, (beeld)merken, producten of diensten van commerciële omroepinstellingen (Besluit ontheffing zelfpromotie commerciële omroep)

Het Commissariaat voor de Media,

Gelet op artikel 71m, derde lid, van de Mediawet;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 01-07-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Europese richtlijn: Richtlijn 97/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 30 juni 1997 tot wijziging van Richtlijn 89/552/EEG van de Raad betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten;

 • b. de wet: de Mediawet;

 • c. omroepinstelling: commerciële omroepinstelling;

 • d. programma-aankondiging: aankondiging van een omroepinstelling in verband met de eigen programma’s.

Artikel 2. Naam en (beeld)merk

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Aan omroepinstellingen wordt ontheffing verleend, van het bepaalde in het eerste lid van artikel 71m van de Mediawet, voor het vermelden of tonen van de naam of het (beeld)merk van de omroepinstelling en de naam of het (beeld)merk van de door deze omroepinstelling uitgezonden of uit te zenden programmaonderdelen.

 • 2 Een vermelding of vertoning als bedoeld in het eerste lid wordt geacht te geschieden met het oogmerk om reclame te maken voor een derde, bedoeld in het eerste lid van artikel 71m van de wet indien deze vermelding of vertoning eveneens een vermijdbare vermelding of vertoning van een naam, (beeld)merk, product, dienst of activiteit van deze derde bevat.

 • 3 Het tweede lid is niet van toepassing indien de vermelding of vertoning bedoeld in het eerste lid een programma-aankondiging bevat van een programmaonderdeel bestaande uit het verslag of de weergave van een evenement;

 • 4 Het eerste tot en met het derde lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op programma-aankondigingen ten behoeve van televisie- respectievelijk radioprogrammaonderdelen die worden uitgezonden door een omroepinstelling met dezelfde moedermaatschappij als de omroepinstelling in wiens programma de programma-aankondiging wordt uitgezonden, indien en voor zover deze niet de vorm van een reclameboodschap hebben.

Artikel 3. Producten

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Aan omroepinstellingen wordt ontheffing verleend, van het bepaalde in het eerste lid van artikel 71m van de Mediawet, voor het tonen of vermelden van een product in het eigen programma van de omroepinstelling onder de voorwaarden dat:

  • a. het product bestaat uit een vastlegging van een programmaonderdeel dat is of wordt uitgezonden door de omroepinstelling;

  • b. het product een eigen product is van de omroepinstelling;

  • c. de vertoning of vermelding wordt uitgezonden in onmiddellijke aansluiting op het programmaonderdeel waarop de vertoning of vermelding betrekking heeft;

  • d. het product rechtstreeks van het programmaonderdeel is afgeleid, en,

  • e. het specifiek tot doel dient om het kijkerspubliek volop van het programmaonderdeel te laten profiteren.

 • 2 Een vermelding of vertoning als bedoeld in het eerste lid wordt geacht te geschieden met het oogmerk om reclame te maken voor een derde, bedoeld in het eerste lid van artikel 71m van de wet indien deze vermelding of vertoning eveneens een vermelding of vertoning van een naam, (beeld)merk, product, dienst of activiteit van deze derde bevat.

Artikel 4. Diensten

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Aan omroepinstellingen wordt ontheffing verleend, van het bepaalde in het eerste lid van artikel 71m van de Mediawet, voor het tonen of vermelden van een dienst in het eigen programma van de omroepinstelling onder de voorwaarden dat:

  • a. de dienst een dienst is van de omroepinstelling;

  • b. de dienst rechtstreeks van het programmaonderdeel is afgeleid, en

  • c. zij specifiek tot doel dient om het kijkerspubliek volop van het programmaonderdeel te laten profiteren of interactief erbij te betrekken.

 • 2 Een vermelding of vertoning als bedoeld in het eerste lid wordt geacht te geschieden met het oogmerk om reclame te maken voor een derde die is betrokken bij de totstandkoming van de dienst, bedoeld in het eerste lid van artikel 71m van de wet indien deze vermelding of vertoning eveneens een vermelding of vertoning van een naam, (beeld)merk, product, dienst of activiteit van deze derde bevat.

Artikel 5. Duur

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2005.

 • 2 Dit besluit geldt voor een periode van twee jaar en vervalt op 1 juli 2007.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als Besluit ontheffing zelfpromotie commerciële omroep.

 • 2 Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).

Commissariaat voor de Media,
De

voorzitter

,

J.J. van Cuilenburg

De

commissaris

,

I. Brakman

Terug naar begin van de pagina