Besluit vaste boekenprijs

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 01-01-2013 t/m heden

Besluit van 3 mei 2005, houdende regels ter uitvoering van bepalingen van de Wet op de vaste boekenprijs (Besluit vaste boekenprijs)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, van 23 februari 2005, nr. MLB/BJZ/2005/7902;

Gelet op de artikelen 8, 9, vijfde lid, 12, 13 en 14 van de Wet op de vaste boekenprijs;

De Raad van State gehoord (advies van 14 april 2005, nr. W05.05.0059/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mr. Medy C. van der Laan, van 26 april 2005, nr. MLB/BJZ/2005/17.678;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Kortingen

Artikel 1

 • 1 Bij gelijktijdige verkoop aan eenzelfde eindafnemer van meerdere exemplaren van een boek of een muziekuitgave kan de verkoper een korting op de vaste prijs toepassen van:

  • a. ten hoogste 5 procent bij verkoop van ten minste 10 exemplaren van een boek en van ten minste 2 exemplaren van een muziekuitgave;

  • b. ten hoogste 10 procent bij verkoop van ten minste 30 exemplaren.

 • 2 Bij gelijktijdige verkoop aan eenzelfde eindafnemer van ten minste 100 exemplaren van een boek of een muziekuitgave kan de verkoper een door hem te bepalen korting op de vaste prijs toepassen.

 • 3 Bij gelijktijdige verkoop van ten minste 2 exemplaren van een boek aan eenzelfde eindafnemer kan de verkoper een korting op de vaste prijs toepassen van ten hoogste 5 procent, indien de eindafnemer kan aantonen dat hij in het kalenderjaar waarin de verkoop plaatsvindt voor ten minste een bij ministeriële regeling te bepalen bedrag aan boeken van de desbetreffende verkoper afneemt.

Artikel 2

Voor boeken of muziekuitgaven die dienen tot onderwijs dat vanwege de overheid of vanwege een rechtspersoon zonder winstoogmerk wordt gegeven, voor zover die boeken en muziekuitgaven deel uitmaken van de voorgeschreven literatuur, kan de verkoper een korting op de vaste prijs toepassen van:

 • a. ten hoogste 10 procent bij gelijktijdige verkoop van meerdere exemplaren van die boeken of muziekuitgaven aan instellingen van onderwijs en aan door instellingen van onderwijs schriftelijk gemandateerde natuurlijke personen of rechtspersonen op basis van samengevoegde individuele bestellingen;

 • b. ten hoogste 5 procent bij gelijktijdige verkoop van meerdere verschillende van die boeken of muziekuitgaven aan een eindafnemer die is ingeschreven als leerling of student aan een instelling die valt onder de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 3

 • 1 Bij verkoop ten behoeve van bibliotheken van onderwijsinstellingen en bibliotheken verbonden aan penitentiaire inrichtingen of ziekenhuizen en verpleeginrichtingen in het kader van de uitoefening van hun bibliotheekfunctie, en bij verkoop aan openbare bibliotheken in het kader van de uitoefening van hun publieksfunctie, kan de verkoper bij gelijktijdige verkoop van ten minste 15 exemplaren van een boek of een muziekuitgave een korting op de vaste prijs toepassen van ten hoogste 10 procent voor boeken en ten hoogste 5 procent voor muziekuitgaven.

 • 2 Bij verkoop ten behoeve van bibliotheken van onderwijsinstellingen en bibliotheken verbonden aan penitentiaire inrichtingen of ziekenhuizen en verpleeginrichtingen in het kader van de uitoefening van hun bibliotheekfunctie, en bij verkoop aan openbare bibliotheken in het kader van de uitoefening van hun publieksfunctie, kan de verkoper bij gelijktijdige verkoop van minder dan 15 exemplaren van een boek een korting op de vaste prijs toepassen van ten hoogste 5 procent.

 • 3 De verkoper wiens activiteiten geheel of nagenoeg geheel bestaan uit het verkopen aan openbare bibliotheken van voor gebruik door openbare bibliotheken geschikt gemaakte boeken, kan bij verkoop daarvan aan openbare bibliotheken in het kader van de uitoefening van hun publieksfunctie een korting op de vaste prijs toepassen van ten hoogste 25 procent.

Artikel 4

 • 1 Een collectieve spaaractie is een actie:

  • a. die wordt georganiseerd door een rechtspersoon wiens activiteiten volgens de statutaire doelstelling uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit de bevordering van de publieksaandacht voor boeken of muziekuitgaven;

  • b. die voldoende publiekelijk bekend wordt gemaakt;

  • c. waaraan alle verkopers onder gelijke, door de organiserende rechtspersoon te stellen voorwaarden kunnen deelnemen; en

  • d. waarbij eindafnemers, zijnde natuurlijke personen, een spaartegoed in de vorm van spaarpunten met een vooraf vastgestelde geldwaarde kunnen opbouwen dat bij alle deelnemende verkopers besteedbaar is voor de koop van boeken of muziekuitgaven zonder beperking naar titel of genre.

 • 2 De verkoper kan alleen bij deelname aan een collectieve spaaractie bij verkoop van boeken of muziekuitgaven aan een eindafnemer, zijnde een natuurlijke persoon, een korting op de vaste prijs toepassen in de vorm van het verstrekken van spaarpunten met een geldwaarde van ten hoogste 2 procent van de vaste prijs van de geleverde boeken of muziekuitgaven.

 • 3 De verkoper kan alleen bij deelname aan een collectieve spaaractie bij verkoop van een boek of een muziekuitgave aan een eindafnemer een korting op de vaste prijs toepassen in de vorm van aanvaarding van betaling ten laste van een door de eindafnemer in het kader van een collectieve spaaractie opgebouwd spaartegoed.

Artikel 5

 • 1 Een collectieve promotieactie is een actie:

  • a. die wordt georganiseerd door een rechtspersoon wiens activiteiten volgens de statutaire doelstelling uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit de bevordering van de publieksaandacht voor boeken of muziekuitgaven;

  • b. die ten hoogste één maand duurt;

  • c. die voldoende publiekelijk bekend wordt gemaakt;

  • d. waarbij eindafnemers bij de koop van boeken of muziekuitgaven een of meer op geld waardeerbare geschenken ontvangen, waarbij de waarde van de geschenken in een redelijke verhouding staat tot de aankoop; en

  • e. waaraan alle verkopers onder gelijke, door de organiserende rechtspersoon te stellen voorwaarden met betrekking tot de omvang, aard en bestendigheid van het assortiment kunnen deelnemen.

 • 2 De verkoper kan alleen bij deelname aan een collectieve promotieactie bij verkoop van boeken of muziekuitgaven aan een eindafnemer in het kader van de collectieve promotieactie een korting op de vaste prijs toepassen in de vorm van een of meer op geld waardeerbare geschenken, mits de geschenken behoren tot het door de organiserende rechtspersoon ontwikkelde promotiepakket.

Artikel 6

Hoofdstuk 2. Bijzondere prijzen

Artikel 7

 • 1 De uitgever of importeur kan voor een boek of een muziekuitgave in het kader van een individuele promotieactie tijdelijk een van de vaste prijs afwijkende actieprijs vaststellen.

 • 2 Een actieprijs geldt voor een periode van ten hoogste drie aaneengesloten maanden.

 • 3 De uitgever of importeur kan aan de toepassing van een actieprijs nadere voorwaarden verbinden.

 • 4 Indien voor een boek of muziekuitgave reeds een actieprijs is vastgesteld, stelt de uitgever of importeur geen nieuwe actieprijs voor dat boek onderscheidenlijk die muziekuitgave vast dan twaalf maanden na de ingangsdatum van de laatste actieprijs.

Artikel 8

 • 1 De uitgever of importeur kan voor een boek of een muziekuitgave een van de vaste prijs afwijkende combinatieprijs vaststellen.

 • 2 Een combinatieprijs geldt uitsluitend voor gelijktijdige verkoop van meerdere, door de uitgever of importeur aangewezen boeken of muziekuitgaven, of bij verkoop van één of meerdere boeken of muziekuitgaven in combinatie met een of meer door de uitgever of importeur aangewezen andere producten.

 • 3 Een combinatieprijs geldt voor een periode van ten hoogste zes aaneengesloten maanden.

Artikel 9

 • 1 De uitgever of importeur kan voor individuele boeken of muziekuitgaven die door hun uniforme uiterlijk en vormgeving of door een duidelijke vermelding op het titelblad kenbaar zijn als behorende tot een serie, een van de vaste prijs afwijkende serieprijs vaststellen.

 • 2 Een serieprijs geldt uitsluitend bij gelijktijdige verkoop van verschillende titels van de serie aan dezelfde eindafnemer of bij verkoop aan een eindafnemer die zich vooraf schriftelijk verplicht heeft tot afname van de gehele serie of meerdere verschillende titels van de serie.

Artikel 10

Voor boeken en muziekuitgaven die voor rekening van of met aanmerkelijke steun van een niet op winst gerichte maatschappelijke of ideële organisatie tot stand zijn gekomen en die verband houden met de statutaire doelstelling van de desbetreffende organisatie, kan de uitgever een uitsluitend voor de leden of begunstigers van die organisatie geldende van de vaste prijs afwijkende ledenprijs vaststellen.

Artikel 11

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels gesteld worden omtrent het vaststellen van de in de artikelen 7 tot en met 10 bedoelde bijzondere prijzen.

Hoofdstuk 3. De boekenclub

Artikel 12

 • 1 Een boekenclub als bedoeld in artikel 8, onderdeel a, van de Wet op de vaste boekenprijs:

  • a. verkoopt boeken waarvoor een vaste prijs geldt uitsluitend indien die boeken met toestemming van de uitgever of importeur zijn opgenomen in het aanbod van de boekenclub en voor die boeken door de uitgever of importeur een boekenclubprijs is vastgesteld;

  • b. verkoopt uitsluitend aan eindafnemers die als lid een jaarlijkse koopverplichting voor ten minste vier door de boekenclub te leveren producten zijn aangegaan; en

  • c. verkoopt ten hoogste twee exemplaren van een boek aan een lid.

 • 2 Indien een verkoper zowel in de hoedanigheid als boekenclub als anderszins boeken verkoopt:

  • a. wordt het boekenclubaanbod afzonderlijk en als zodanig duidelijk herkenbaar gescheiden van het niet-boekenclubaanbod aan eindafnemers aangeboden; en

  • b. wordt een deugdelijk gescheiden administratie ten aanzien van beide verkoopactiviteiten gevoerd.

Artikel 13

 • 1 De boekenclub stelt ten minste eenmaal per jaar zijn leden schriftelijk op de hoogte van het boekenclubaanbod.

 • 2 In het boekenclubaanbod wijst de boekenclub aan welke producten verplicht geleverd worden indien een lid niet zelf een keuze maakt ter nakoming van zijn jaarlijkse koopverplichting.

 • 3 De boekenclub kan aan zijn leden de mogelijkheid bieden om, in plaats van levering van de in het tweede lid bedoelde producten, ter nakoming van de koopverplichting per product een waardebon met een bij ministeriële regeling vast te stellen minimale waarde aan te schaffen. Deze waardebonnen zijn maximaal een jaar geldig en kunnen uitsluitend worden gebruikt voor aankopen bij de boekenclub naast de aankopen ter nakoming van de koopverplichting.

 • 4 Met betrekking tot de koopverplichting, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder b, kan bij ministeriële regeling per product een minimale waarde worden vastgesteld.

Artikel 14

 • 1 De door de uitgever of importeur vast te stellen boekenclubprijs is niet lager dan 80 procent van de vaste prijs, behalve voor zover en voor zolang bij aanpassing van de vaste prijs als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de vaste boekenprijs uit toepassing van artikel 9 van die wet noodzakelijkerwijs anders voortvloeit.

 • 2 Voor boeken die met toestemming van de uitgever of importeur:

  • a. in het boekenclubaanbod zijn aangewezen als verplichte levering indien een lid niet tijdig zelf een keuze maakt ter nakoming van zijn koopverplichting;

  • b. in het boekenclubaanbod bij wijze van speciale aanbieding worden aangeboden als extra koop naast de verplichte koop ter nakoming van de koopverplichting; of

  • c. in het boekenclubaanbod bij wijze van speciale aanbieding als extra koop naast de verplichte koop ter nakoming van de koopverplichting worden aangeboden aan leden die ten minste één jaar lid zijn,

  kan de uitgever of importeur in afwijking van het eerste lid een boekenclubprijs vaststellen die niet lager is dan 60 procent van de vaste prijs.

 • 3 Voor boeken die met toestemming van de uitgever of importeur in het boekenclubaanbod zijn aangewezen als eenmalige welkomstaanbieding voor uitsluitend nieuwe leden en die ten minste twee achtereenvolgende maanden in het boekenclubaanbod zijn opgenomen, kan de uitgever of importeur in afwijking van het eerste en tweede lid een lagere boekenclubprijs vaststellen.

 • 4 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de samenstelling en maximale geldwaarde van de welkomstaanbieding, bedoeld in het derde lid.

Hoofdstuk 4. De distributie-infrastructuur

Artikel 15

 • 1 Representatieve organisaties van uitgevers en verkopers kunnen onderling en met één of meer distributeurs afspraken maken ten behoeve van de instandhouding van een distributie-infrastructuur met het oog op het handhaven van een voldoende geografische spreiding en beschikbaarheid van met name minder courante boeken en muziekuitgaven ten behoeve van eindafnemers in Nederland.

 • 2 Afspraken als bedoeld in het eerste lid zijn uitsluitend gericht op de instandhouding en de inrichting van die distributie-infrastructuur en hebben uitsluitend betrekking op de diensten en leveringen die noodzakelijk zijn voor de realisering van doelstellingen, bedoeld in het eerste lid. Het betreft onder meer:

  • a. de tarieven en voorwaarden die gelden voor of verband houden met de bewaring van boeken of muziekuitgaven voor uitgevers;

  • b. de tarieven en voorwaarden die gelden voor of verband houden met de levering aan verkopers van boeken en muziekuitgaven door middel van die infrastructuur; of

  • c. de minimuminkoopmarges die gelden voor de levering van één of enkele exemplaren van een boek of muziekuitgave aan verkopers door middel van de distributie-infrastructuur.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 16

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de beide kamers der Staten-Generaal, en evenmin indien binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het in dit besluit geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 mei 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ,

M. C. van der Laan

Uitgegeven de eenendertigste mei 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven