Regeling vaststelling subsidieplafond sanering spoorweglawaai 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 14-05-2005 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 29 april 2005, nr. LMV 2005 047127, houdende vaststelling van het subsidieplafond sanering spoorweglawaai 2005

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste, tweede en derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 16, derde en vierde lid, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het subsidieplafond voor het tijdvak 22 april 2005 tot en met 31 december 2005 voor het verlenen van subsidie ten behoeve van geluidhinderbestrijding tegen spoorweglawaai als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling 3, van het Subsidiebesluit openbare lichamen milieubeheer wordt vastgesteld op: € 0,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 april 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina