Mandaatbesluit LNV Directie Kennis

[Regeling vervallen per 06-05-2009.]
Geldend van 14-05-2005 t/m 05-05-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 april 2005, nr. TRCJZ/2005/1041, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de Directie Kennis (Mandaatbesluit LNV Directie Kennis)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de directie Kennis zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. de bekostiging van Wageningen Universiteit, van agrarische innovatie en praktijkcentra en van het landelijk orgaan voor het beroepsonderwijs in de agrarische sector;

 • b. besluiten op basis van de Wet op het voortgezet onderwijs dan wel de Wet educatie en beroepsonderwijs met betrekking tot:

  • 1. gecommitteerden en deskundigen bij examens;

  • 2. de inrichting van het onderwijs;

  • 3. de benoemingseisen en verklaringen van bekwaamheid van leraren;

  • 4. de ingebruikneming, verhuur of vervreemding van roerende en onroerende zaken;

 • c. de verklaring, bedoeld in artikel 114 van de Overgangswet W.V.O.;

 • d. incidentele subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht tot een bedrag van ten hoogste € 250.000,– per beschikking ten behoeve van organen en instellingen, werkzaam ten behoeve van of mede ten behoeve van het agrarisch onderwijs;

 • e. besluiten op grond van Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek, met uitzondering van de besluiten tot subsidieverlening van meer dan € 250.000,–;

 • f. de verlening van onderzoekopdrachten aan onderzoekinstellingen en aan organisaties die onderzoek- en technologieprojecten uitvoeren tot een bedrag van € 250.000,– per opdracht;

 • g. incidentele subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onderdeel d, van de Algemene wet bestuursrecht ten behoeve van onderzoekinstellingen en aan organisaties die onderzoek- en technologieprojecten uitvoeren tot een bedrag van ten hoogste € 250.000,– per beschikking;

 • h. de verlening van opdrachten tot het uitvoeren van een voorlichtingscampagne gericht tot de agrarische sector tot een bedrag van ten hoogste € 250.000,– per opdracht;

 • i. de verlening van opdrachten tot het doen van onderzoek naar verminderen of ongedaan maken van de effecten verzuring, verdroging en vermesting in bossen en natuurterreinen tot een bedrag van ten hoogste € 115.000,– per opdracht;

 • j. de verlening van opdrachten tot het opstellen en evalueren van soortenbeschermingsplannen tot een bedrag van ten hoogste € 115.000,– per opdracht;

 • k. de verlening van opdrachten tot het coördineren van het verzamelen en monitoren van gegevens betreffende de natuur in Nederland tot een bedrag van ten hoogste € 115.000,– per opdracht;

 • l. de verlening van opdrachten tot het opstellen van adviezen en analyses, alsmede het uitgeven van publicaties, ten behoeve van de beleidsvoorbereiding en implementatie van het natuurbeleid tot een bedrag van ten hoogste € 115.000,– per opdracht;

 • m. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • n. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de directie betreffend, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Artikel 2

[Vervallen per 06-05-2009]

De ondertekening, bedoeld in artikel 1, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR KENNIS,’,

Onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR KENNIS,’,

Artikel 3

[Vervallen per 06-05-2009]

De volgende besluiten worden ingetrokken:

Artikel 4

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 maart 2005.

Artikel 5

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Directie Kennis.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 april 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina