Redresregeling eenmalige subsidies baggerplannen bebouwd gebied

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 13-05-2005 t/m 31-12-2008

Redresregeling eenmalige subsidies baggerplannen bebouwd gebied

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

 • a. de Minister: de Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. de gemeente: de gemeente binnen wier grondgebied het plangebied is gelegen;

 • c. het waterschap: het waterschap dat voor het in het plangebied dan wel in een gedeelte daarvan gelegen oppervlaktewater belast is met het waterkwaliteitsbeheer, waterkwantiteitsbeheer of het vaarwegbeheer;

 • d. het plangebied: de bodems, binnen het grondgebied van de gemeente, van de binnen de bebouwde kom gelegen oppervlaktewateren of van oppervlaktewateren waarvoor de gemeente belast is met het vaarwegbeheer;

 • e. de tijdelijke regeling: Tijdelijke regeling eenmalige subsidies baggerplannen bebouwd gebied zoals zij luidde op 31 december 2004;

 • f. baggerplan: een na 1 januari 2000 gereedgekomen plan voor het gehele plangebied dan wel voor het gedeelte daarvan dat binnen het gebied van het waterschap is gelegen, dat ziet op het uitbaggeren van tot het plangebied behorende bodems voor het onderhoud van de waterhuishoudings- en vaarwegfunctie en dat is opgesteld in overeenstemming met de bij deze regeling behorende bijlage I.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De Minister kan ter stimulering van de totstandkoming van baggerplannen aan de gemeente of het waterschap als tegemoetkoming in de kosten van de totstandkoming daarvan, een subsidie verlenen voor baggerplannen waarvoor uiterlijk op 1 september 2004 op grond van artikel 5 van de tijdelijke regeling een aanvraag is ingediend waarop nog niet is beschikt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het totale bedrag van de op grond van deze regeling te verlenen subsidies bedraagt maximaal € 730.000,–.

 • 2 De Minister verdeelt het op basis van het eerste lid beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat, indien een aanvrager niet heeft voldaan aan de ten tijde van de aanvraag geldende voorschriften voor het in behandeling nemen van de aanvraag en met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag voldeed aan die voorschriften, met betrekking tot die verdeling als datum van ontvangst geldt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie bedraagt 50% van de kosten die rechtstreeks aan de totstandkoming van het baggerplan zijn toe te rekenen.

 • 2 In afwijking van het eerste lid bedraagt de subsidie:

  • a. ter zake van het baggerplan voor het gehele plangebied ten hoogste het bedrag dat in deel A, van de bij deze regeling behorende bijlage II bij de gemeente is vermeld;

  • b. ter zake van het baggerplan voor het gedeelte van het plangebied, dat binnen het gebied van het waterschap is gelegen, ten hoogste het door de gemeente in overeenstemming met de betrokken waterschappen aan het waterschap toegerekende gedeelte van het bedrag dat in deel A, van de bij deze regeling behorende bijlage II bij de gemeente is vermeld.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie wordt in ieder geval geweigerd:

  • a. indien de aanvraag niet voldoet aan artikel 5 van de tijdelijke regeling;

  • b. voor zover het bedrag, genoemd in artikel 3, eerste lid, wordt overschreden;

  • c. voor zover voor het gehele plangebied dan wel voor het binnen het gebied van het waterschap gelegen gedeelte van het plangebied een eerder gereed gekomen baggerplan is opgesteld ter zake waarvan voor het tijdstip van de bekendmaking van de beschikking tot subsidievaststelling reeds een subsidie op grond van de tijdelijke regeling is verstrekt.

 • 2 De beschikking tot subsidievaststelling vermeldt het bedrag van de subsidie en het baggerplan waarvoor de subsidie wordt vastgesteld.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Betaling van het bedrag van de vastgestelde subsidie geschiedt uiterlijk vier weken na de bekendmaking van de beschikking tot subsidievaststelling.

 • 2 De betaling van de vastgestelde subsidies geschiedt in de volgorde van de data van de bekendmaking van de beschikkingen tot subsidievaststelling.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidieontvanger verleent medewerking aan onderzoek naar de werking van deze regeling, verricht door de Minister of door de Algemene Rekenkamer. De subsidieontvanger verstrekt alle voor het onderzoek gevraagde gegevens en inlichtingen, legt de voor het onderzoek gevraagde boeken en bescheiden en andere gegevensdragers over en verleent de voor het onderzoek gevorderde inzage in boeken, bescheiden en andere gegevensdragers.

 • 2 Het eerste lid is eveneens van toepassing op gemeenten en waterschappen die reeds een subsidie hebben ontvangen op grond van de tijdelijke regeling.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

De bij deze regeling behorende bijlagen I en II liggen ter inzage bij het Directoraat-Generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Redresregeling eenmalige subsidies baggerplannen bebouwd gebied.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Bijlage I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Bijlage II

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Terug naar begin van de pagina