Besluit vaststelling aanvraagtijdvak, beleidsvoornemens en subsidieplafonds Subsidieregeling kinderopvang

[Regeling vervallen per 02-02-2007.]
Geldend van 13-05-2005 t/m 01-02-2007

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 april 2005, Directie Arbeidsverhoudingen, nr. AV/A&Z/2005/31182 tot vaststelling van een aanvraagtijdvak, beleidsvoornemens en subsidieplafonds voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling kinderopvang

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 6 en 9 van de Subsidieregeling kinderopvang;

Besluit:

Artikel 1. Aanvraagtijdvak

[Vervallen per 02-02-2007]

Met betrekking tot het kalenderjaar 2005 kunnen aanvragen voor projecten op grond van de Subsidieregeling kinderopvang slechts worden ingediend gedurende de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 30 juni 2005.

Artikel 2. Subsidie projecten

[Vervallen per 02-02-2007]

Met betrekking tot de aanvragen voor het aanvraagtijdvak, bedoeld in artikel 1, geldt dat deze aanvragen uitsluitend betrekking kunnen hebben op de volgende thema’s:

 • a. bevordering van een goede uitvoering van de Wet kinderopvang;

 • b. bevordering van de kwaliteit van kinderopvang;

 • c. financiering van de kinderopvang;

 • d. versterking van het ondernemerschap in de kinderopvangsector;

 • e. stimulering en ontwikkeling van innovaties binnen buitenschoolse opvang;

 • f. ontwikkeling en totstandbrenging van zelfreguleringsinstrumenten;

 • g. verbetering van het bereik en de toegankelijkheid van kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang;

 • h. bevordering van samenwerking van kinderopvangvoorzieningen met andere jeugdvoorzieningen.

Artikel 3. Duur subsidie

[Vervallen per 02-02-2007]

Subsidie wordt slechts verleend voor projecten met een duur van maximaal 18 maanden.

Artikel 4. Subsidieplafonds

[Vervallen per 02-02-2007]

 • 1 In totaal is voor 2005 een budget beschikbaar van € 3.375.000, waarvan ten hoogste € 1.590.000 in dat jaar kan worden bevoorschot.

 • 2 Het subsidiebedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor het thema, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt voor 2005 € 1.125.000, waarvan ten hoogste € 530.000 in dat jaar kan worden bevoorschot.

 • 3 Het subsidiebedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor het thema, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt voor 2005 € 1.125.000, waarvan ten hoogste € 530.000 in dat jaar kan worden bevoorschot.

 • 4 Het subsidiebedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de thema’s, bedoeld in artikel 2, onderdelen c tot en met h, bedraagt voor 2005 € 1.125.000, waarvan ten hoogste € 530.000 in dat jaar kan worden bevoorschot.

Artikel 5. Maximaal aantal aanvragen en maximum subsidiebedrag

[Vervallen per 02-02-2007]

 • 1 Een aanvrager kan gedurende het aanvraagtijdvak, bedoeld in artikel 1, ten hoogste twee aanvragen indienen. Bij meer dan twee aanvragen tot subsidieverlening wordt geen subsidie verstrekt.

 • 2 Het maximum te subsidiëren bedrag per subsidieontvanger bedraagt € 500.000.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 02-02-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 april 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina