Regeling T100-bussen

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 01-12-2005 t/m 30-04-2009

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 april 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-103, Hoofddirectie Juridische Zaken, houdende eisen voor bussen die in aanmerking komen voor een maximumsnelheid van 100 km/h (Regeling T100-bussen)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3.3.1a, eerste lid, en 6.15a, van het Voertuigreglement;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Een T100-bus voldoet aan de volgende eisen:

  • a. het netto maximum vermogen bedraagt tenminste 11 kW per 1.000 kg toegestane maximum massa,

  • b. het meetbereik van het controleapparaat is tenminste 125 km/h,

  • c. het draagvermogen van de banden is voldoende voor het door de fabrikant van het voertuig opgegeven draagvermogen van de as waarop zij zijn gemonteerd bij een snelheid van 100 km/h,

  • d. de profilering van de hoofdgroeven van de banden bedraagt over de gehele omtrek van het loopvlak ten minste 1,6 mm, met uitzondering van slijtage-indicatoren,

  • e. de bus is niet voorzien van staanplaatsen, en

  • f. na plotseling optredende schade aan een band bij de hoogste snelheid blijft de bus voldoende bestuurbaar om snel en veilig tot stilstand te worden gebracht.

 • 2 Aan de eis, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, wordt getoetst door tijdens het rijden met de volbeladen bus, van hetzelfde of een vergelijkbaar type voorzien van banden met dezelfde maat en draagvermogen, op een snelheid van 100 km/h, op een rijstrook met een breedte van 350 cm, één der banden van de vooras door middel van een daartoe geschikte voorziening zodanig lek te steken dat de lucht explosief uit de band verdwijnt. Direct daarna wordt de bus tot stilstand gebracht. Indien het voertuig bestuurbaar blijft en zich niet buiten de rijstrook beweegt voldoet de bus aan de in het eerste lid, onderdeel f, geformuleerde eis. Wanneer de bus is voorzien van een enkele achteras met enkele montage banden wordt deze test herhaald door een band van deze as lek te steken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2009]

Een T100-bus:

 • a. voldoet voor wat betreft de reminrichting ten minste aan richtlijn 71/320/EEG, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn nr. 88/194/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 maart 1988 (PbEG L 92),

 • b. is ten minste voorzien van bevestigingspunten van autogordels overeenkomstig richtlijn 76/115/EEG, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn nr. 90/629/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 oktober 1990 (PbEG L 341),

 • c. is, voor die zitplaatsen die van bevestigingspunten van autogordels zijn voorzien, voorzien van autogordels overeenkomstig bijlage XV van richtlijn 77/541/EEG, zoals deze is gewijzigd bij richtlijn nr. 2000/3/EG van de Raad van de Europese Unie van 20 juli 1981 (PbEG L 53),

 • d. voldoet voor wat betreft de doorgangen en zitplaatsruimten aan hetgeen voor bussen van de klasse B of van de klasse III is bepaald in richtlijn 2001/85/EG.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling T100-bussen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina