Regeling versterking bestuur en management van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging 2005 en 2006

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 20-05-2005 t/m 31-07-2006

Regeling versterking bestuur en management van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging 2005 en 2006

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel van de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school voor praktijkonderwijs ontvangt een aanvullende bekostiging met als doel de versterking van het bestuur en management voor scholen voor praktijkonderwijs in verband met de invoering van lumpsumfinanciering.

 • 2 De bekostiging wordt verleend als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan het in het eerste lid omschreven doel.

Artikel 3. Bedragen voor het schooljaar 2005 - 2006

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school ontvangt een vast bedrag van €  2.800,- per school en een leerlingafhankelijk bedrag dat berekend wordt door het aantal leerlingen van de school te vermenigvuldigen met een bedrag van €  50,- per leerling.

 • 2 Indien de uitkomst van de berekening, bedoeld in het eerste lid, lager uitvalt dan €  8.800,-, ontvangt het bevoegd gezag van de school dit laatste bedrag.

Artikel 4. Verstrekking aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De aanvullende bekostiging voor de versterking van het bestuur en management wordt verleend voor het schooljaar 2005 - 2006.

 • 2 Het bevoegd gezag van een school ontvangt de aanvullende bekostiging zonder voorafgaande aanvraagprocedure.

 • 3 Het bevoegd gezag van de school ontvangt uiterlijk in november 2005 een beschikking waarin de aanvullende bekostiging is opgenomen. De betaling van de aanvullende bekostiging vindt plaats in november 2005.

Artikel 5. Verantwoording aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt verstrekt als tegemoetkoming in uitgaven die zijn verbonden aan het in deze regeling omschreven doel. Verrekening van eventuele niet bestede middelen of overschotten vindt niet plaats.

 • 2 De ontvangen aanvullende bekostiging wordt herkenbaar opgenomen in de administratie van de school en de daartoe bestemde bijlage bij de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding. De aanvullende bekostiging wordt in 2005 en 2006 besteed en verantwoord in zowel de Aanvraag vaststelling rijksvergoeding als bij het jaarverslag die op dat jaar betrekking heeft.

 • 3 De verklaring van de accountant bij de Aanvraag vaststelling rijksvergoeding, respectievelijk bij het jaarverslag over 2005 en 2006, omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 De regeling vervalt met ingang 1 augustus 2006.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling versterking bestuur en management van scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging 2005 en 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina