Wijzigingswet Wet arbeid en zorg, enz. (recht op langdurig zorgverlof)

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-06-2005 t/m 31-12-2014

Wet van 28 april 2005 tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op langdurig zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels vast te stellen inzake een recht op langdurend zorgverlof;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel VIII

[Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel IX

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien de termijn voor het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank inzake een besluit op grond van hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg nog niet is verstreken op de dag voor inwerkingtreding van deze wet, blijft ten aanzien van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen het recht zoals dat gold vóór dat tijdstip van toepassing.

Artikel IXa

[Vervallen per 01-01-2015]

Hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg, zoals dit hoofdstuk luidde op de dag voor inwerkingtreding van deze wet, blijft van toepassing voor de duur van de periode waarin recht bestaat op een financiële tegemoetkoming ingevolge dat hoofdstuk, indien dat recht is ingegaan voor de dag van inwerkingtreding van deze wet.

Artikel X

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 april 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,

J. W. Remkes

Uitgegeven de eenendertigste mei 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina