Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken 2005

[Regeling vervallen per 27-02-2010 met terugwerkende kracht tot en met 29-04-2009.]
Geldend van 26-06-2005 t/m 28-04-2009

Besluit van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken van 28 april 2005, nr. 05A490273, houdende mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen binnen de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken van het Ministerie van Algemene Zaken

Artikel 1

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 2 Het plaatsvervangend hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken, tevens hoofd bureau Services, maakt van de in het eerste lid aan hem verleende bevoegdheden uitsluitend gebruik:

  • a. bij afwezigheid van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken;

  • b. in andere gevallen voor zover het aangelegenheden betreft die door het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken aan hem zijn toevertrouwd, zoals bureau Services.

Artikel 2

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Volmacht wordt verleend aan het hoofd bureau Beveiliging, het hoofd bureau Representatie, het hoofd Projectbureau alsmede aan de coördinatoren Gebruikersondersteuning en Gebouwen en Techniek voor handelingen die ten laste van de eigen budgetten komen, voorzover die passen binnen het materiële deel van het door de secretaris-generaal goedgekeurde prestatieplan van het lopende jaar, met uitzondering van het afsluiten van mantelcontracten.

 • 2 Volmacht wordt tevens verleend aan de medewerker Inrichting voor handelingen die het bedrag van € 500 per handeling niet overschrijden.

 • 3 De bevoegdheden van de coördinatoren Gebruikersondersteuning en Gebouwen en Techniek zoals genoemd in het eerste lid worden bij afwezigheid verleend aan elkaar.

 • 4 De bevoegdheden van het hoofd bureau Beveiliging zoals genoemd in het eerste lid worden bij zijn afwezigheid verleend aan het plaatsvervangend hoofd bureau Beveiliging.

Artikel 3

[Vervallen per 27-02-2010]

Een functionaris aan wie een volmacht is verleend wordt tevens de bevoegdheid verleend om te beschikken over de budgetten op het werkterrein waarop zijn volmacht betrekking heeft.

Artikel 5

[Vervallen per 27-02-2010]

De bevoegdheden krachtens de artikelen 1 tot en met 4 worden nader bepaald door en uitgeoefend met inachtneming van:

 • a. departementale procedures, richtlijnen en aanwijzingen;

 • b. aanvullende procedures en instructies van het hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 27-02-2010]

 • 1 Ondertekening door in voorgaande artikelen genoemde functionarissen van een document krachtens mandaat of volmacht luidt als volgt:

  DE MINISTER-PRESIDENT,

  Minister van Algemene Zaken,

  namens deze:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de ondertekening van een document krachtens machtiging, tenzij uit de aard en de inhoud van het document reeds voldoende blijkt dat het namens de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, is opgesteld. In dat geval luidt de ondertekening als volgt:

  (handtekening)

  (naam)

  (functie)

 • 3 Een document als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt opgesteld conform de vastgestelde huisstijl van het Ministerie van Algemene Zaken.

Artikel 8

[Vervallen per 27-02-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2005.

Artikel 9

[Vervallen per 27-02-2010]

Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.

Den Haag, 18 mei 2005

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,
namens deze:
het

hoofd van de Centrale Afdeling Facilitaire Zaken

,

L.L. de Jager-Westhoff

Terug naar begin van de pagina