Wijzigingsregeling diverse regelingen VW (invoering van geluidscertificaat en geluidsverklaring)

[Regeling vervallen per 04-06-2008.]
Geldend van 01-05-2005 t/m 03-06-2008

Regeling houdende wijziging van een aantal regelingen met betrekking tot de invoering van het geluidscertificaat en de geluidsverklaring

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 1, vijfde lid, 14, 20, vierde lid, 22 en 22d van het Besluit luchtvaartuigen;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 04-06-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling type-certificatie luchtwaardigheid.]

Artikel IV

[Vervallen per 04-06-2008]

[Red: Wijzigt de Regeling proefvluchten luchtvaartuigen.]

Artikel VII

[Vervallen per 04-06-2008]

Houders van een amateurbouwluchtvaartuig, waarvoor een speciaal-BvL is afgegeven op grond van onder meer een berekening als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel i, van de Regeling amateurbouwluchtvaartuigen, zoals dat luidde op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, dienen met ingang van 1 mei 2007 voor het verkrijgen van een speciaal-BvL in plaats van die berekening een geluidsmeetrapport als bedoeld in genoemd onderdeel over te leggen.

Artikel VIII

[Vervallen per 04-06-2008]

Deze regeling treedt

  • a. met betrekking tot luchtvaartuigen met een maximum startmassa van ten hoogste 8.618 kg in werking met ingang van 1 mei 2005;

  • b. met betrekking tot luchtvaartuigen met een maximum startmassa van meer dan 8.618 kg in werking met ingang van 1 januari 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina