Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005

[Regeling materieel uitgewerkt per 24-09-2006.]
Geldend van 26-12-2010 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 26 april 2005, houdende de vaststelling van een aan telers van en handelaren in bloembollen (leverbaar) op te leggen heffing voor het oogstjaar 2005 (Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005)

Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 95, en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen, d.d. 15 februari 2005;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 3 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a.

  bloembollen:

  bollen of knollen van bloemgewassen

  b.

  bloembollen leverbaar:

  soorten en variëteiten bloembollen die in de lijst, welke als bijlage bij deze verordening is gevoegd, zijn vermeld en waarvan de maat ligt op of boven de daarachter vermelde minimummaat, alsmede alle andere bloembollen, ongeacht de maat

  c.

  factuurbedrag:

  het bedrag van de factuur, exclusief behandelingskosten en exclusief kosten kleinverpakkingsmateriaal

  d.

  veiling:

  de veilingen c.q. bemiddelingsbureaus: Hobaho BV., Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (b.a.), en Floralia

  e.

  koopseizoen:

  de periode van 1 juni 2005 tot en met 31 mei 2006

  f.

  oogstjaar:

  de periode van 1juni 2005 tot en met 31 mei 2006

  g.

  verkoopwaarde:

  de waarde van bloembollen leverbaar vastgesteld op basis van de gemiddelde verkoopprijzen in het betreffende oogstjaar.

 • 4 Deze verordening is niet van toepassing indien het betreft:

  • a. bloembollen, waarvan wordt aangetoond door overlegging van aankoopnota's dat deze in Nederland zijn geïmporteerd en nadien niet in Nederland zijn opgeplant;

  • b. transacties waarbij partijen groen te velde worden verhandeld en die de koper direct accepteert en waarvan hij het telen voortzet;

  • c. bloembollen plantgoed als bedoeld in de Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2005.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De koper en verkoper van bloembollen leverbaar, waaronder tevens dient te worden verstaan de zelftelende broeier als bedoeld in artikel 10 van deze verordening, zijn aan het productschap een heffing verschuldigd, ten behoeve van de algemene kosten van het productschap, alsmede ten behoeve van aangelegenheden als milieu-aangelegenheden, onderzoek, kwaliteitscontrole en voorlichtings-, promotionele en marketingactiviteiten.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd bij wege van een aanslag, met in achtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

Artikel 3

 • 1 Ter uitvoering van artikel 2 doen de koper en verkoper bij het productschap aangifte van de door hen gekochte, respectievelijk verkochte bloembollen-leverbaar.

 • 2 De opgave als bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan op een door het productschap te verstrekken aangifteformulier, met inachtneming van de daarop gestelde vragen en gegeven aanwijzingen.

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 4

 • 1 De heffing die de koperen verkoper van bloembollen-leverbaar zijn verschuldigd, wordt over iedere transactie opgelegd.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag, ofwel van de verkoopwaarde van de bloembollen leverbaar voor zover het betreft de heffing die is verschuldigd door de zelftelende broeier als bedoeld in artikel 10 van deze verordening.

 • 3 Het bestuur kan door middel van een besluit het percentage als bedoeld in het tweede lid verlagen.

Artikel 5

 • 1 Degene die bloembollen-leverbaar verkoopt of heeft verkocht door tussenkomst van een veiling, is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing wordt door de verkoper betaald aan de desbetreffende veiling, die - voor het productschap - het heffingsbedrag inhoudt op de aan de verkoper toekomende koopsom. De aldus geïncasseerde heffing wordt rechtstreeks aan het productschap overgemaakt. Door deze betaling voldoet de verkoper aan de heffingsplicht, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Het tweede lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van de ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.

Artikel 6

 • 1 Degene die bloembollen-leverbaar koopt of heeft gekocht door tussenkomst van een veiling is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1 % van het factuurbedrag.

 • 3 De heffing als bedoeld in het eerste lid wordt door de koper betaald aan de desbetreffende veiling, die daartoe - voor het productschap - het heffingsbedrag inhoudt.

  De aldus geïncasseerde heffing wordt rechtstreeks aan het productschap overgemaakt. Door deze betaling voldoet de koper aan de heffingsplicht, bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van de ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.

Artikel 7

Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen-leverbaar verkoopt is verplicht: 2,1% van het factuurbedrag van de door hem aldus verkochte bollen aan de desbetreffende kopers door te berekenen.

Artikel 8

 • 1 Degene die zonder tussenkomst van een veiling bloembollen-leverbaar koopt van een teler is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing dient door de koper te worden betaald aan de desbetreffende teler, die daartoe namens het productschap het betrokken heffingsbedrag in rekening brengt bij de koper en de aldus geïncasseerde heffing, aan het productschap afdraagt.

 • 4 Door deze betaling voldoet de koper aan de heffingsplicht als bedoeld in het eerste. Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van het ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.

 • 5 Indien en voor zover daartoe termen aanwezig zijn, kan bij de toepassing van het eerste lid als factuurbedrag worden aangemerkt de marktwaarde van de desbetreffende bloembollen-leverbaar op het tijdstip van verkoop.

Artikel 9

 • 1 Degene die zonder tussenkomst van een veiling door hem geteelde bloembollen-leverbaar verkoopt is aan het productschap een heffing verschuldigd over iedere transactie.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, bedraagt: 2,1% van het factuurbedrag.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde heffing dient door de verkoper te worden afgedragen aan het productschap tezamen met de bij de koper geïncasseerde heffing volgens artikel 8, derde lid.

 • 4 Door deze betaling voldoet de verkoper aan de heffingsplicht als bedoeld in het eerste. Het derde lid laat onverlet de bevoegdheid van het productschap om in voorkomende gevallen zelf tot oplegging en invordering van het ingevolge het eerste lid verschuldigde heffing over te gaan.

 • 5 Indien en voor zover daartoe termen aanwezig zijn, kan bij de toepassing van het eerste lid als factuurbedrag worden aangemerkt de marktwaarde van de desbetreffende bloembollen-leverbaar op het tijdstip van verkoop.

Artikel 10

 • 1 Degene die bloembollen-leverbaar afkomstig uit eigen kraam aanwendt voor de teelt van bolbloemen is over die bloembollen-leverbaar aan het productschap een heffing verschuldigd.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid bedraagt: 2,1% van de verkoopwaarde van de desbetreffende bloembollen.

 • 3 De verkoopwaarde van de bloembollen-leverbaar wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde veilingprijzen in het betreffende oogstjaar.

Artikel 11

 • 1 Degene die aantoont:

  • a. dat hij door hem in een verkoopseizoen ingekochte bloembollen-leverbaar in datzelfde seizoen door tussenkomst van een veiling heeft doorverkocht, en

  • b. dat de over deze inkoop en verkoop op grond van de bepalingen van deze verordening verschuldigde vakheffing, door de veiling aan het productschap is overgemaakt, kan restitutie van de betaalde vakheffing ontvangen van het productschap.

 • 2 De restitutie bedraagt het dubbele van het percentage als bedoeld in artikel 4, tweede lid, berekend over het verkoop-factuurbedrag van de bloembollen-leverbaar.

 • 3 Aanvragen tot restituties dienen bij het productschap te worden ingediend binnen twee jaar na de datum van de betaling van de betreffende bloembollen-leverbaar.

 • 4 Iedere bij het productschap geregistreerde bloemkweker die bloembollen leverbaar heeft aangekocht om deze aan te wenden in zijn bloemkwekerijbedrijf ter verkrijging van een oogst aan bolbloemen, ontvangt van het productschap een restitutie ten bedrage van 0,65% van het aankoop factuurbedrag van de desbetreffende bloembollen.

 • 5 Bij wijze van overgangsregeling bestaat de mogelijkheid deze restitutie aan te vragen tot een half jaar na de datum van inwerkingtreding van de wijzigingsverordening. Tot restitutie als bedoeld in het vorige lid wordt slechts overgegaan indien de desbetreffende bloemkweker aan en ten genoegen van het productschap aantoont:

  • a. dat hij ingevolge het bepaalde in de artikelen 6 en/of 8 van deze verordening ofwel via de veiling, ofwel via de desbetreffende teler, ofwel rechtstreeks de vakheffing aan het productschap heeft betaald;

  • b. en dat hij de uit die bloembollen verkregen bolbloemen al dan niet door tussenkomst van een bloemenveiling heeft verkocht;

  • c. en dat hij de over die bloembollen bij verkoop verschuldigde vakheffing en bloemkwekerijproducten heeft voldaan.

Artikel 12

 • 1 Ingeval van verkoop van groen te velde verhandelde bollen van tulpen of narcissen, anders dan de in artikel 1, vierde lid, onder b bedoelde partijen, wordt de heffing berekend voor zover het betreft:

  a.

  tulpen over de helft, en

  b.

  narcissen: over 4/5 gedeelte,

  van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.

 • 2 Ingeval van verkoop van mud- en kilogramgoed van tulpen of narcissen, normaal aflopend ongeraapt, wordt de heffing berekend:

  a.

  voor zover het betreft tulpen indien:

  1. daarin de maten zift 10, zift 11 en zift 12/op aanwezig zijn

  over 50%

  2. daaraan de maat zift 12/op ontbreekt

  over 30%

  3. daaraan de maten zift 11 en zift 12/op ontbreken

  over 10%,

  van het factuurbedrag van de desbetreffende partij;

  b.

  voor zover het betreft narcissen:

  van het factuurbedrag van de desbetreffende partij

  over 80%,

 • 3 ingeval van mud- en kilogramgoed van krokussen en/of irissen, normaal aflopend ongeraapt, wordt de heffing berekend voor zover het betreft:

  a.

  krokussen:

  over 80%,

  b.

  Irissen:

  over 50%,

  van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.

 • 4 Ingeval van mud- en kilogramgoed van monbretia's, nat van het veld en normaal aflopend ongeraapt, wordt de heffing berekend over 40% van het factuurbedrag van de desbetreffende partij.

§ 5. Oplegging en inning

Artikel 13

 • 1 In die gevallen dat de heffing niet is voldaan op de wijze bedoeld in de artikelen 5, derde lid, 6, derde lid, 8, derde lid, en artikel 9, derde lid, vindt de oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt deze door toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan de heffingsplichtige een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 14

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 15

Een koper of verkoper van bloembollen-leverbaar wordt geacht, indien hij bloembollen-leverbaar door tussenkomst van een veiling verhandelt, aan zijn verplichtingen als bedoeld in de artikelen 2 en 3 ten aanzien van de op vorenbedoelde wijze verhandelde producten te hebben voldaan, indien hij de desbetreffende veiling heeft gemachtigd namens hem aan het productschap de door hem verschuldigde heffing te voldoen en deze heffing door het productschap is ontvangen.

Artikel 16

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebezigd voor de vervulling van de taak van het productschap.

Artikel 17

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 18

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005.

Deze verordening en de daarbij behorende toelichting en bijlage worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 26 april 2005

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 4 augustus 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van l augustus 2005 nr. TRCJZ/2005/1423.

Lijst als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder e, van het Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 26 april 2005, houdende de vaststelling van een aan telers van en handelaren in bloembollen (leverbaar) op te leggen heffing voor het oogstjaar 2005 (Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2005)

   

Minimummaat

Acidanthera

 

4 cm

Allium aflatunese, christophii en karataviense

 

9 cm

Allium gigantum

 

18 cm

Allium neapolitanum

 

3 cm

Allium oreophilum

 

3.5 cm

Amaryllis Hippeastrum

 

20 cm

Amaryllis Belladonna

 

20 cm

Amaryllis Tangerne

 

18 cm

Anemona blanda, haar cultivars en hybriden

 

3.5 cm

Anemone St. Baavo, haar cultivars en hybriden

 

4 cm

Anemone coronaria: uit zaad gekweekt en vleugels en knopen; geen doorgesneden stukken

 

4 cm

Arum cornutum

 

18 cm

Begonia

doorsnede

3 cm

Bagonia multiflora

doorsnede

2,5 cm

Brodiaea (zie Triteleia)

   

Camassia esculenta

 

6 cm

Chionodoxa gigantea, luciliae en sardensis

 

3.5 cm

Colchicum byzantinum (autumnale major)

 

18 cm

Colchicum, andere soorten en variëteiten

 

13 cm

Corydalis

 

4 cm

Crocus (soortcrocussen)

 

7 cm

Crocus (species) met uitzondering van de hierna volgende

 

5 cm

Crocus Tomasinianus, imperati, minimum

 

4 cm

Crocus Fleischeri, laevigatus

 

3 cm

Crocus Vanguard, zonatus en sativus

 

7 cm

Endymion hispanicus, haar cultivars en hybriden

 

7 cm

Eranthis cilicica

 

3 cm

Eranthis hyemalis

 

3,5 cm

Freesia

 

4 cm

Fritillaria imperialis, haar cultivars en hybriden

 

20 cm

Fritillaria meleagris, haar cultivars en hybriden

 

5 cm

Galanthus nivalis, niet of niet uitsluitend ronde bollen

 

4 cm

Galanthus nivalis, uitluitend ronde bollen

 

3 cm

Galtonia (Hyancithus) candicans

 

12 cm

Gladiolus: grootbloemige, primulus en heraut

 

8 cm

Gladiolus: byzantinus en communis

 

6 cm

Gladiolus Colvillei en nanus

 

7 cm

Gloxinia

doorsnede

4 cm

Hippeastrum (Amaryllis)

 

20 cm

Hyacinthus orientalis

 

14 cm

Hyacinthus orientalis, bollen bestemd voor export naar Japan

 

12 cm

Hyacinthus orientalis Rosalie

 

13 cm

Iris, Wedgwood, Ideal, Prof. Blaauw, Apollo, Telstar,Blue Magic en Hildegarde en hun sports

 

8 cm

Iris, Engelse

 

7 cm

Iris, Hollandse (behalve de hierna genoemde, mits ongebloeid)

 

6 cm

Iris, Ankara, Queen, Huchtenburg, Le Mogol, Yellow Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze

 

5 cm

Iris, Spaansse

 

5 cm

Iris, Danfordiae

 

5 cm

Ixia

 

4 cm

Lachenalia

 

5 cm

Lilium speciosum, haar variëteiten en hybriden

 

16 cm

Lilium auratum, haar variëteiten en hybriden

 

16 cm

Lilium henryi, haar variëteiten en hybriden

 

16 cm

Lilium regale, haar variëteiten en hybriden

 

16 cm

Lilium candidum

 

16 cm

Lilium croceum

 

14 cm

Lilium davidii, haar variëteiten en hybriden (m.u.v. Maxwill), Willmottiae, Citronella en Corsage

 

12 cm

Lilium davidii, Maxwill

 

10 cm

Lilium tigrinum, haar variëteiten en hybriden

 

12 cm

Lilium formosanum (syn. L. philippinense var. formosanum)

 

8 cm

Lilium pumilum (syn. L tenuifolium)

 

7 cm

Lilium hollandicum (syn. L. Umbellatum), haar variëteiten en hybriden

 

14 cm

Lilium Asiatica (midcentury) hybriden (m.u.v. Destiny en Prosperity)

 

10 cm

Lilium Asiatica (midcentury) hybriden:

   

Destiny en Prosperity

 

12 cm

Montbretia

 

6 cm

Muscari - armeniacum en Early Giant

 

6 cm

Muscari - overige

 

5 cm

Narcis verhandeld per stuk

 

Rond I Dubbelneus III

Oxalis Deppei

 

3 cm

Puschkinia scilloides libanotica

 

4 cm

Ranunculus: goed vlezige klauwtjes met minstens 5 pootjes Scilla campanulata: uitsluitend ronde bollen (zie Endymion hyspanicus, haar cultivars en hybriden) Scilla nutans, uitsluitend ronde bollen

 

6 cm

Scilla siberica, haar cultivars en hybriden m.u.v. 'atrocaerulea'

 

5,5 cm

Scilla siberica atrocaerulea (spring Beauty)

 

7 cm

Sparaxis tricolor, haar cultivars en hybriden

 

3 cm

Tigridia (Ferraria) pavonia, haar cultivars en hybriden

 

5 cm

Triteleia (Brodiaea) laxa en kon. Fabiola

 

4 cm

Tritonia

 

4 cm

Tulpen: alle tulpen, met inbegrip van Tulipa Fosteriana en haar variëteiten(doch m.u.v. de hierna onder Parkiettulpen en Botanische tulpen genoemde)

 

Zift 10

Parkiettulpen: Café Brun, Café Pourpre, Amiral de Constantinople, Crimson Beauty, Lutea major Markgraaf van Baden en Perfecta

 

Zift 9

Botanische tulpen: Tulipa Fosteriana: Rockery Beauty

 

8 cm

Tulipa Kaufmanniana: Bellini, Edwin Fischer, Fair Lady, Fritz Kreisler, Gaiety, Golden Sun,Goudstuk, Lady Rose, Mendelssohn, Robert Schumann, Solanus, Stresa en Sweelinck

 

10 cm

Tulipa Kaufmanniana: Alfred Cortot, Elliot, Gluck, Vivaldi

 

9 cm

Tulipa Kaufmanniana: X Greigii-hybriden

 

8 cm

Tulipa Kaufmanniana: alle overige variëteiten, ook gemengd

 

8 cm

Tulipa Eichleri (incl. Excelsa)

 

8 cm

Tulipa Greigii

 

10 cm

Tulipa praestans Fusilier

 

10 cm

Tulipa praestans: alle overige (incl. van Tubergen's variëteiten en Zwanenburg variëteiten)

 

8 cm

Tulipa acuminata (cornuta stenopetale)

 

8 cm

Tulipa Marjoletti, Tulipa orphanidea en Tulipa persica

 

6 cm

Tulipa florentina, Tulipa Hagerie (incl. splendens), Tulipa Kolpakowskyana, Tulipa praecox, Tulipa Sylvestris major (incl. Tabris) en Tulipa Tarda (Dasystemon)

 

5 cm

Tulipa chrysantha

 

3 cm

niet genoemde Tulipa's

 

4 cm

Zephyranthes

 

5 cm

Terug naar begin van de pagina