Mandaatbesluit LNV Directie Informatiebeleid en Facilitaire Zaken

[Regeling vervallen per 02-04-2009.]
Geldend van 11-05-2005 t/m 01-04-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 april 2005, nr. TRCJZ/2005/1169, houdende verlening van machtiging aan ambtenaren van de Directie Informatiebeleid en Facilitaire Zaken (Mandaatbesluit LNV Directie Informatiebeleid en Facilitaire Zaken)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-04-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de directie Informatiebeleid en Facilitaire Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. het aangaan van overeenkomsten op het terrein van roerende goederen en dienstverlening;

  • b. het afdoen van stukken in de hoedanigheid van coördinerend directeur inkoop van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in het kader van de regelgeving ter zake van overheidsopdrachten;

  • c. het verstrekken van opdrachten voor de uitvoering van projecten op het terrein van werken, daaronder begrepen opdrachten voor onderzoek naar en sanering van grond- en grondwaterverontreinigingen;

  • d. het instemmen met de wijze waarop werkzaamheden ten behoeve van het ministerie door de Rijksgebouwendienst zijn uitgevoerd;

  • e. het verlenen van opdrachten tot verwerving of vervreemding van onroerende goederen, het overdragen in materieel beheer daarvan, alsmede tot verkrijging of verlening van gebruiksrechten ten aanzien van onroerende goederen;

  • f. besluiten als bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet 1995 voor zover deze besluiten namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen eveneens in mandaat zijn genomen;

  • g. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • h. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van zijn directie betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens deze door de Secretaris-Generaal of een Directeur-Generaal dient te worden afgedaan.

Artikel 2

[Vervallen per 02-04-2009]

Het managementteamlid Informatiebeleid, het managementteamlid Facilitair Beleid, het managementteamlid Planning en Control, de directeur Kasteel Groeneveld, het hoofd Uitvoering, de Manager Backoffice Shared Service Concern en de manager Backoffice Hoofdgebouw van de directie Informatiebeleid en Facilitaire Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 50.000,– niet te boven gaan.

Artikel 3

[Vervallen per 02-04-2009]

De manager Frontoffice en de Servicemanager van de directie Informatiebeleid en Facilitaire Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard, voor zover deze een bedrag van € 5.000,– per overeenkomst niet te boven gaan.

Artikel 4

[Vervallen per 02-04-2009]

De Coördinator Facilitaire Dienstverlening, werkzaam op het gebied van distributie van de directie Informatiebeleid en Facilitaire Zaken is gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten inzake postdistributie, voor zover deze een bedrag van € 1.000,– per overeenkomst niet te boven gaan.

Artikel 5

[Vervallen per 02-04-2009]

De ondertekening, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 4, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:’

gevolgd door

‘DE DIRECTEUR INFORMATIEBELEID EN FACILITAIRE ZAKEN,’

onderscheidenlijk,

‘DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR INFORMATIEBELEID EN FACILITAIRE ZAKEN,’

onderscheidenlijk,

‘HET MANAGEMENTTEAMLID INFORMATIEBELEID VAN DE DIRECTIE INFORMATIEBELEID EN FACILITAIRE ZAKEN,’

onderscheidenlijk,

‘HET MANAGEMENTTEAMLID FACILITAIR BELEID VAN DE DIRECTIE INFORMATIEBELEID EN FACILITAIRE ZAKEN,’

onderscheidenlijk,

‘HET MANAGEMENTTEAMLID PLANNING EN CONTROL VAN DE DIRECTIE INFORMATIEBELEID EN FACILITAIRE ZAKEN,’

onderscheidenlijk,

‘DE DIRECTEUR KASTEEL GROENEVELD,’

onderscheidenlijk,

‘HET HOOFD UITVOERING VAN DE DIRECTIE INFORMATIEBELEID EN FACILITAIRE ZAKEN,’

onderscheidenlijk,

‘DE MANAGER BACKOFFICE SHARED SERVICE CONCERN VAN DE DIRECTIE INFORMATIEBELEID EN FACILITAIRE ZAKEN,’

onderscheidenlijk,

‘DE MANAGER BACKOFFICE HOOFDGEBOUW VAN DE DIRECTIE INFORMATIEBELEID EN FACILITAIRE ZAKEN,’

onderscheidenlijk,

‘DE MANAGER FRONTOFFICE VAN DE DIRECTIE INFORMATIEBELEID EN FACILITAIRE ZAKEN,’

onderscheidenlijk,

‘DE SERVICEMANAGER VAN DE DIRECTIE INFORMATIEBELEID EN FACILITAIRE ZAKEN,’

onderscheidenlijk,

‘COÖRDINATOR FACILITAIRE DIENSTVERLENING VAN DE DIRECTIE INFORMATIEBELEID EN FACILITAIRE ZAKEN,’.

Artikel 6

[Vervallen per 02-04-2009]

Het besluit van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 16 juli 2003, nr. TRCJZ/2003/6068 (Stcrt. 136), houdende machtiging aan ambtenaren van de directie Informatiemanagement en Facilitaire Aangelegenheden, wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Vervallen per 02-04-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Directie Informatiebeleid en Facilitaire Zaken.

Artikel 8

[Vervallen per 02-04-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 november 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 april 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina