Besluit beperking openbaarheid archief Sectie VI Nederlandse Missie Geallieerde Bestuursraad Berlijn

Geldend van 01-05-2005 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse zaken van 23 april 2005, nr. DDI/ST/reg 006/2004, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van Sectie VI (Consulaire aangelegenheden) van de Nederlandse Missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Berlijn 1945–1957 (1969)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn van het archief van Sectie VI (Consulaire aangelegenheden) van de Nederlandse Missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Berlijn 1945–1957 (1969), de in de eerste tabel genoemde inventarisnummers pas geheel openbaar met ingang van 1 januari van het in de tweede tabel genoemde jaartal:

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari:

00002

2026

00003

2027

00004

2024

00005

2024

00009

2027

00012

2034

00017

2025

00022

2024

00024

2024

00026

2026

00031

2025

00039

2025

00040

2025

00045

2026

00048

2025

00053

2029

00054

2028

00061

2025

00074

2033

00087

2025

00088

2028

00090

2024

00091

2025

00092

2028

00102

2028

00103

2023

00131

2024

00136

2024

00150

2027

00156

2027

00165

2029

00168

2036

00170

2027

00179

2024

00180

2030

00188

2026

00195

2025

00197

2033

00211

2029

00238

2025

00247

2024

00255

2025

00256

2027

00258

2025

00263

2029

00264

2023

00271

2026

00272

2024

00284

2024

00286

2027

00292

2029

00294

2024

00300

2026

00309

2023

00313

2024

00323

2028

00328

2024

00332

2022

00334

2031

00337

2025

00338

2025

00340

2023

00344

2030

00350

2025

00362

2025

00375

2029

00376

2026

00381

2024

00384

2030

00390

2028

00391

2024

00395

2025

00398

2023

00404

2028

00412

2025

00417

2026

00425

2027

00426

2024

00431

2028

00432

2024

00439

2024

00440

2028

00445

2025

00453

2026

00459

2025

00476

2024

00492

2026

00496

2027

00501

2024

00504

2027

00505

2025

00506

2027

00517

2026

00527

2026

00532

2029

00536

2033

00538

2027

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de in de tabel bij artikel 1 genoemde inventarisnummers, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van Sectie VI (Consulaire aangelegenheden) van de Nederlandse Missie bij de Geallieerde Bestuursraad te Berlijn 1945–1957 (1969)’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina