Besluit openbaarheid archief van Tweede Haagse Archief 1945

Geldend van 01-05-2005 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse zaken van 23 april 2005, nr. DDI/ST/reg 006/2005 houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Tweede Haagse Archief 1945

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is van het archief van het Tweede Haagse Archief 1945, het inventarisnummer 1303 pas geheel openbaar met ingang van 1 januari 2021.

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder inventarisnummer 1303, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief met een verzoek tot inzage. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder inventarisnummer 1303, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationale archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt bekendgemaakt door kennisgeving daarvan in de Staatscourant. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ’Verklaring van Overbrenging van het archief van het Tweede Haagse Archief 1945’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,

B.R. Bot

Terug naar begin van de pagina