Instellingsbesluit ministeriële commissie Doorzettingsmacht Terrorismebestrijding

[Regeling vervallen per 15-05-2012.]
Geldend van 05-05-2005 t/m 14-05-2012

Instellingsbesluit ministeriële commissie Doorzettingsmacht Terrorismebestrijding

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 25, eerste lid, van het reglement van orde voor de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 15-05-2012]

Er is een ministeriële commissie Doorzettingsmacht Terrorismebestrijding.

Artikel 2

[Vervallen per 15-05-2012]

De commissie is belast met besluitvorming over de uitoefening van bevoegdheden ter voorkoming van een terroristisch misdrijf als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht of om op voorhand de gevolgen daarvan te beperken.

Artikel 3

[Vervallen per 15-05-2012]

 • 1 Vaste leden van de commissie zijn:

  • a. de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, tevens voorzitter;

  • b. de Vice-Minister-President, zijnde de Minister van Financiën;

  • c. de Vice-Minister-President, zijnde de Minister van Economische Zaken;

  • d. de Minister van Justitie;

  • e. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • 2 Afhankelijk van de agenda wordt de commissie zonodig aangevuld met andere ministers die bij het te behandelen onderwerp betrokken zijn.

 • 3 Andere dan de genoemde ministers kunnen desgewenst de vergadering van de commissie bijwonen.

 • 4 De in het tweede en derde lid genoemde ministers hebben dezelfde rechten als de vaste leden.

Artikel 4

[Vervallen per 15-05-2012]

 • 1 Als secretaris wordt aangewezen een ambtenaar van het ministerie van Algemene Zaken.

 • 2 Als adjunct-secretaris wordt aangewezen een ambtenaar van het ministerie van Justitie.

Artikel 5

[Vervallen per 15-05-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 15-05-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit ministeriële commissie Doorzettingsmacht Terrorismebestrijding.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina