Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Sociale Verzekeringen 2005

[Regeling vervallen per 22-04-2006 met terugwerkende kracht tot en met 18-04-2006.]
Geldend van 06-05-2005 t/m 17-04-2006

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 2005, nr. SV/A&L/05/21047, houdende de inrichting van de directie Sociale Verzekeringen alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Sociale Verzekeringen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Sociale Verzekeringen 2005)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 22-04-2006]

Artikel 1

[Vervallen per 22-04-2006]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder SV: de directie Sociale Verzekeringen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 22-04-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 22-04-2006]

SV bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Verdragen en volksverzekeringen;

 • b. de afdeling Arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling;

 • c. de afdeling Reïntegratie en sanctiebeleid;

 • d. de afdeling Financiering en werkloosheid.

Artikel 3

[Vervallen per 22-04-2006]

Het hoofd van de afdeling Verdragen en volksverzekeringen is verantwoordelijk voor:

 • a. het mede vormgeven aan de inhoud van de Europese integratie met betrekking tot de sociale zekerheid en het beleidsmatige vertalen van de Europese integratie voor het Nederlandse sociale-verzekeringsstelsel;

 • b. de voorbereiding, vorming en uitvoering van het beleid ten aanzien van bi- en multilaterale sociale verzekeringsverdragen;

 • c. het beleid met betrekking tot grensoverschrijdende verzekeringsposities van personen die naar Nederland komen of uit Nederland vertrekken alsmede de toetsing van nationale sociale-verzekeringswetgeving aan internationale verplichtingen en regelingen;

 • d. het beleid ten aanzien van de volksverzekeringen;

 • e. de formulering van het concept-Nederlandse standpunt in procedures betreffende sociale verzekeringen bij internationale rechters.

Artikel 4

[Vervallen per 22-04-2006]

Het hoofd van de afdeling Arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling is verantwoordelijk voor:

 • a. het integrale beleid met betrekking tot ziekte, arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling;

 • b. het beleid met betrekking tot de rechts- en privacybescherming op het terrein van de sociale verzekeringen.

Artikel 5

[Vervallen per 22-04-2006]

Het hoofd van de afdeling Reïntegratie en sanctiebeleid is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleid tot behoud van arbeid en toegang tot arbeid voor personen die door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid daarbij belemmeringen ondervinden;

 • b. het beleid met betrekking tot sancties in het kader van rechten en plichten.

Artikel 6

[Vervallen per 22-04-2006]

Het hoofd van de afdeling Financiering en werkloosheid is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleid met betrekking tot de financiering van de werknemers- en volksverzekeringen en daarmee samenhangende administratieve lasten;

 • b. het met de sociale verzekeringen samenhangende integrale werkloosheidsbeleid;

 • c. de werkzaamheden voortvloeiende uit het budgethouderschap van de directeur Sociale Verzekeringen.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 22-04-2006]

Artikel 7

[Vervallen per 22-04-2006]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Sociale Verzekeringen worden voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het hoofd van de afdeling Arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling.

Artikel 8

[Vervallen per 22-04-2006]

Aan de hoofden van de afdelingen, bedoeld in de artikelen 3 tot en met 6, wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatorische eenheid, voor zover het betreft:

  • 1°. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • 2°. het houden van manager-medewerkergesprekken;

  • 3°. verlof van medewerkers;

  • 4°. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur Sociale Verzekeringen;

 • b. het paraferen van stukken, niet zijnde SV-voortouw-stukken, met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur Sociale Verzekeringen afgedaan moeten worden.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 22-04-2006]

Artikel 10

[Vervallen per 22-04-2006]

Verlening van ondermandaat en doorverlening van volmacht is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur Sociale Verzekeringen.

Artikel 12

[Vervallen per 22-04-2006]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Sociale Verzekeringen 2005.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 april 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur

Sociale Verzekeringen,

G.J.M. de Vries

Terug naar begin van de pagina