Instemmingsbesluit landsverordening Nederlandse Antillen (wijziging Eilandenregeling Nederlandse Antillen)

Geldend van 01-07-2005 t/m heden

Besluit van 19 april 2005, houdende instemming met de landsverordening van de Nederlandse Antillen van 27 december 2004 tot wijziging van de Eilandenregeling van de Nederlandse Antillen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 30 maart 2005, 2005-0000051592, CZW;

Gelet op artikel 88, eerste lid, laatste volzin, van de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Met de landsverordening van 27 december 2004 tot wijziging van de Eilandenregeling van de Nederlandse Antillen wordt ingestemd.

Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 april 2005

Beatrix

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,

A. Pechtold

Uitgegeven de derde mei 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina