Besluit medegebruik van militaire luchtvaartterreinen

[Regeling vervallen per 24-12-2008.]
Geldend van 12-05-2005 t/m 23-12-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Defensie en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, van 18 april 2005, nr. 2005200499, inzake medegebruik van militaire luchtvaartterreinen

De Staatssecretaris van Defensie en De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 34, tweede lid, van de Luchtvaartwet (Stb. 1958, 47);

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 24-12-2008]

  • 1 Op grond van een algemeen maatschappelijk belang wordt aan de gezagvoerders van de luchtvaartuigen van de Kustwacht, bestemd voor het uitvoeren van de overheidstaken van de Kustwacht, ontheffing verleend van de verbodsbepaling van artikel 34, eerste lid onder a, van de Luchtvaartwet, met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2005 tot wederopzegging voor het medegebruik van het militaire luchtvaartterrein De Kooy.

  • 2 Tevens wordt aan gezagvoerders van de luchtvaartuigen ten behoeve van de Kustwacht ontheffing verleend van de verbodsbepaling van artikel 34, eerste lid onder a, van de Luchtvaartwet tot wederopzegging voor het medegebruik van de militaire luchtvaartterreinen Eindhoven, Gilze-Rijen, Leeuwarden, Soesterberg, Twente, Volkel en Woensdrecht op dagen en tijden dat het luchtvaartterrein is opengesteld zoals gepubliceerd in de Military Aeronautical Information Publication Netherlands (MILAIP) of notice to airmen (NOTAM).

Artikel 2

[Vervallen per 24-12-2008]

  • 1 De Algemene en Bijzondere Voorwaarden betreffende het medegebruik van militaire luchtvaartterreinen door derden, zoals vastgesteld in de ministeriële beschikking van 8 mei 1967, nr. 202.620/11k, laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 26 november 1980, nr. CWL 80/028, zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat onder ‘de vergunning’ dit besluit dient te worden verstaan.

  • 2 In afwijking van het eerste lid zijn de artikelen 6, onder a, en 22 van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden betreffende het medegebruik van militaire luchtvaartterreinen door derden, ten aanzien van het medegebruik van de militaire luchtvaartterreinen, niet van toepassing.

  • 3 De commandant van het Marinevliegkamp De Kooy kan nadere instructies geven voor het betreden en het gebruik van het militair luchtvaartterrein.

Artikel 3

[Vervallen per 24-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 april 2005

De

Staatssecretaris

van Defensie,
voor deze:
de

Luchtvaartautoriteit Koninklijke Marine Schout-bij-nacht

,

R.T.B. Visser

Hoofddorp, 18 april 2005
De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Directeur-Hoofdinspecteur van de Divisie Luchtvaart

,
namens deze:

wnd. hoofd van de unit Infrastructuur

,

J.H. Wilbrink

Terug naar begin van de pagina