Vergoedingsbesluit Ziekenfondswet

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-05-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van 18 april 2005, houdende vaststelling van de wijze waarop de hoogte van de restitutie, bedoeld in artikel 11 van de Ziekenfondswet, wordt vastgesteld (Vergoedingsbesluit Ziekenfondswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 maart 2005, kenmerk MC/MO-2567248;

Gelet op artikel 11, eerste lid van de Ziekenfondswet;

De Raad van State gehoord (advies van 29 maart 2005, nr. W13.05.0069/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 2005, kenmerk MC/MO-2576269;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 Het ziekenfonds stelt de hoogte van de vergoeding zodanig vast, dat de verzekerde niet wezenlijk wordt belemmerd in zijn keuze tussen zorg die door zijn ziekenfonds ten behoeve van hem is overeengekomen en zorg waarvoor hij een vergoeding kan krijgen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als Vergoedingsbesluit Ziekenfondswet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 18 april 2005

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de achtentwintigste april 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina