Besluit erkenningsvoorwaarden laboratoria monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005

[Regeling vervallen per 10-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2014.]
Geldend van 31-07-2005 t/m 30-06-2014

Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 april 2005 houdende erkenningsvoorwaarden voor laboratoria ten behoeve van het bij pluimvee uit te voeren onderzoek naar antistoffen tegen Aviaire influenza (Besluit erkenningsvoorwaarden laboratoria monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Verordening monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005;

Besluit:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 10-08-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 10-08-2014]

Dit besluit neemt de begripsbepalingen over van de Verordening monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005 (hierna: de verordening). Voorts wordt verstaan onder:

a. RvA:

Raad voor Accreditatie te Utrecht;

b. CIDC-Lelystad:

Centrum voor Dierziekte Controle te Lelystad.

Paragraaf 2. Erkenningsvoorwaarden

[Vervallen per 10-08-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 10-08-2014]

  • 1 De erkenning, bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de verordening, wordt door de voorzitter verleend, indien:

    • a. het laboratorium in het bezit is van een erkenning van de RvA op basis van de norm ISO/IEC 17025; deze norm omvat in ieder geval het onderzoek van bloedmonsters van pluimvee op de aanwezigheid van antistoffen tegen Aviaire influenza met toepassing van de AGP- en de Elisa-test, en

    • b. het laboratorium onder toezicht staat van het CIDC-Lelystad.

  • 2 Een aanvraag tot erkenning wordt door het laboratorium ingediend bij de voorzitter.

Artikel 3

[Vervallen per 10-08-2014]

Het laboratorium dat overeenkomstig artikel 2, eerste lid, is erkend, voert het in artikel 2, eerste lid, van de verordening, bedoelde onderzoek uit met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Paragraaf 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 10-08-2014]

Artikel 4

[Vervallen per 10-08-2014]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit erkenningsvoorwaarden laboratoria monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag dat de verordening in werking treedt.

Zoetermeer, 14 april 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 8 juni 2005 nr. TRCJZ/2005/1285.

Terug naar begin van de pagina