Besluit uitvoering monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005

[Regeling vervallen per 10-08-2014 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2014.]
Geldend van 31-07-2005 t/m 30-06-2014

Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 14 april 2005 houdende uitvoeringsvoorschriften voor ondernemers terzake van de monitoring op Aviaire influenza (Besluit uitvoering monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Verordening monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 10-08-2014]

De bloedmonsters, bedoeld in artikel 3, eerste tot en met vierde lid, van de verordening, worden met gebruikmaking van een volledig ingevuld en ondertekend formulier overeenkomstig het in de bijlage opgenomen model, binnen 24 uur na de dag waarop de bloedmonsters zijn genomen, aangeleverd bij een erkend laboratorium als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de verordening.

Artikel 3

[Vervallen per 10-08-2014]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit uitvoering monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de dag dat de verordening in werking treedt.

Zoetermeer, 14 april 2005

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 8 juni 2005 nr. TRCJZ/2005/1284.

Bijlage bij Besluit uitvoering monitoring Aviaire influenza (PPE) 2005

[Vervallen per 10-08-2014]

INZENDFORMULIER BLOEDMONSTERS PLUIMVEE

[Vervallen per 10-08-2014]

In te vullen door het laboratorium

Datum

Tijd

Locatie

Paraaf

 

Aantal bloedmonsters:

Uitpakken

       

inzend-nummer:

 

Inschrijven

         
 

Autoriseren

         

Ondernemer (pluimveehouder):

UBN:

Adres:

Rel.nr.:

Postcode + plaats:

Tel.:

Dierenarts/praktijk:

Nr.:

Plaats:

Tel.:

*) Inzender is:

pluimveehouder

dierenarts

*) Uitslag naar:

pluimveehouder

dierenarts

*) Rekening naar:

pluimveehouder

   

*) Afkomstig van:

Soort pluimvee

Koppelgegevens

Monstergegevens

Type pluimvee

Legkip

Vleeskip

Kalkoen

Vleeseend

Koppelgrootte:

Geboortedatum:

 

Fok

Hoknummer:

Datum monstername:

Opfok vermeerd.

Koppelgrootte:

Datum verzonden:

Vermeerdering

Geboortedatum:

Aantal:

Vlees

 

Ras/merk:

 

Opfok leg

     

Aantal hokken:

 

Leg zonder uitloop

         

Leg met uitloop

         

NAAM ONDERNEMER

HANDTEKENING:

NAAM DIERENARTS

HANDTEKENING:

aankruisen wat van toepassing is

Terug naar begin van de pagina