Mandaatbesluit LNV Directie Visserij

[Regeling vervallen per 06-05-2009.]
Geldend van 01-01-2009 t/m 05-05-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 april 2005, nr. TRCJZ/2005/1026, houdende verlening van mandaat en machtiging aan ambtenaren van de Directie Visserij (Mandaatbesluit LNV Directie Visserij)

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Visserij zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. de beschikkingen inzake de Opkoopregeling gereserveerde licenties 2003;

  • b. de beschikkingen inzake de Regeling capaciteitsvermindering zeevisserij 2005;

  • c. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • d. het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek op het beleidsterrein van de directie;

  • e. het aangaan van huurovereenkomsten voor bedrijfsvaartuigen en andere huurovereenkomsten die ten dienste zijn van de afdeling rederij;

  • f. het aangaan van hulp- en bergingsovereenkomsten ten behoeve van schepen van de afdeling rederij;

  • g. de beantwoording van aan de minister gerichte individuele brieven, het werkterrein van de directie betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk dient te worden ondertekend;

  • h. de uitvoering van de functies van de beheersautoriteit, bedoeld in artikel 59 van verordening (EG) nr. 1198/2006 van de Raad van 27 juli 2006 inzake het Europees Visserijfonds (PbEU L 223).

Artikel 2

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Visserij, en het hoofd van de afdeling rederij van de directie Visserij zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het verlenen van toestemming tot hulpverlening of berging.

Artikel 3

[Vervallen per 06-05-2009]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Visserij, het hoofd van de afdeling Visserijregelingen van de directie Visserij, en de procesmanager van de afdeling Visserijregelingen van de directie Visserij zijn gemachtigd om namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 4

[Vervallen per 06-05-2009]

De ondertekening, bedoeld in artikelen 1 tot en met 3, luidt:

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE DIRECTEUR VISSERIJ,’

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR VISSERIJ,’

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD AFDELING REDERIJ VAN DE DIRECTIE VISSERIJ,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

HET HOOFD AFDELING VISSERIJREGELINGEN,’,

onderscheidenlijk

‘DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

voor deze:

DE PROCESMANAGER AFDELING VISSERIJREGELINGEN,’,

Artikel 5

[Vervallen per 06-05-2009]

Het Mandaatbesluit LNV Directie Visserij, houdende mandaatverlening aan ambtenaren van de directie Visserij, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 06-05-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV Directie Visserij.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 april 2005

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina