Wijzigingsbesluit Besluit handel in emissierechten (beperken emissies stikstofoxiden in de lucht bij grote industriële inrichtingen)

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 01-06-2005 t/m 31-12-2013

Besluit van 13 april 2005 tot wijziging van het Besluit handel in emissierechten (invoering van een systeem van handel in emissierechten met het oog op het beperken van de emissies van stikstofoxiden in de lucht bij grote industriële inrichtingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 oktober 2004, nr. MJZ2004107496, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 16.1, derde lid, 16.6, eerste lid, 16.14, derde lid, 16.21, 16.49, tweede en vierde lid, 16.50 en 16.53, tweede lid, van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 17 december 2004, nr. W08.04.0507/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 april 2005, nr. MJZ2005025293, Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2014]

Voorzover de voorbereiding van de beslissing op een verzoek om buiten de aanwijzing, bedoeld in artikel 13, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit handel in emissierechten, zoals dat artikel komt te luiden na de inwerkingtreding van dit besluit, te blijven, al heeft plaatsgevonden vóór dat tijdstip, wordt deze voorbereiding aangemerkt als te hebben plaatsgevonden overeenkomstig de vanaf de inwerkingtreding van dit besluit voor de voorbereiding van die beslissing geldende procedure.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 april 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de eenentwintigste april 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina