Regeling kostenverhaal energie 2005

[Regeling vervallen per 14-04-2006.]
Geldend van 14-04-2005 t/m 13-04-2006

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 april 2005, nr. WJZ 5020679, houdende uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Besluit kostenverhaal energie (Regeling kostenverhaal energie 2005)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van het Besluit kostenverhaal energie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-04-2006]

De bedragen die in 2005 verschuldigd zijn voor de werkzaamheden, bedoeld in artikel 2 van het Besluit kostenverhaal energie, zijn:

  • a. € 1672 voor het verlenen van instemming met een aanwijzing als netbeheerder;

  • b. € 1672 voor het aanwijzen van een netbeheerder;

  • c. € 1647 voor het verlenen van een ontheffing van het gebod een netbeheerder aan te wijzen;

  • d. € 1861 voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 95d van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 45 van de Gaswet.

Artikel 2

[Vervallen per 14-04-2006]

De bedragen die netbeheerders en gastransportbedrijven en vergunninghouders in 2005 verschuldigd zijn op grond van artikel 3, tweede lid, van het Besluit kostenverhaal energie zijn:

  • a. € 467 271 voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet;

  • b. € 416 263 voor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet;

  • c. € 12 473, vermeerderd met een bedrag dat de som is van het aantal aansluitingen op 31 december 2003 op het door een netbeheerder beheerde net vermenigvuldigd met € 0,09 voor de netbeheerders bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van de Elektriciteitswet 1998, niet zijnde de in onderdeel a genoemde netbeheerder;

  • d. € 12 473, vermeerderd met een bedrag dat de som is van het aantal aansluitingen op 31 december 2003 op het door een netbeheerder beheerde net vermenigvuldigd met € 0,04, voor de netbeheerders, bedoeld in de artikelen 2, 5 of 6 van de Gaswet, niet zijnde de in onderdeel b genoemde netbeheerder.

Artikel 4

[Vervallen per 14-04-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 14-04-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kostenverhaal energie 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 april 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina