Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorziening 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 22-04-2005 t/m 31-12-2005

Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorziening 2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit,

Gelet op:

artikel 5, eerste lid, en artikel 6, van het Besluit RVC’s, regionaal zorgbudget en praktijkscholen met declaratiebekostiging, artikel 85a, eerste lid en artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 1. Regionaal zorgbudget en subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs 2005

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2. Subsidie RVC’s

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de werkzaamheden van een RVC verstrekt de minister, binnen door de begrotingswetgever ter beschikking gestelde middelen, voor het kalenderjaar 2005 een subsidie van €  150.000,- per RVC en een aanvullende bekostiging van €  22,- per leerling.

Artikel 3. Regionaal zorgbudget

[Vervallen per 01-01-2006]

De hoogte van het bedrag per leerling voor de berekening van het regionaal zorgbudget voor de periode 1 augustus 2005 tot en met 31 december 2005 is €  62,-.

Hoofdstuk 2. Reboundvoorzieningen

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4. Doel aanvullende bekostiging Swv’s VO

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze regeling voorziet in de tegemoetkoming in de kosten van het Swv-VO om een reboundvoorziening te realiseren.

 • 2 Aan het Swv-VO wordt via het bevoegd gezag van de kassierschool een aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening toegekend om:

  • a. te stimuleren dat scholen met andere scholen in het Swv-VO als onderdeel van de totale zorg voor leerlingen in het Swv-VO, reboundvoorzieningen inrichten voor die leerlingen in het voortgezet onderwijs die wegens gedragsproblemen de veiligheid van medeleerlingen en docenten negatief beïnvloeden en die een grens hebben overschreden of dreigen te overschrijden en daardoor tijdelijk niet meer te handhaven zijn binnen de school;

  • b. criteria op te stellen betreffende de toeleiding, de inhoud van het traject en de terugplaatsing;

  • c. een niet vrijblijvende kans te bieden aan de leerling om zijn schoolloopbaan te kunnen vervolgen;

  • d. een inspanningsverplichting aan te gaan om de leerling na afloop van zijn verblijf van enkele maanden in een reboundvoorziening zijn schoolloopbaan te kunnen laten vervolgen. Het bevoegd gezag van de school waar de leerling staat ingeschreven, blijft gedurende de plaatsing in een reboundvoorziening verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerling;

  • e. via een samenhangende aanpak te garanderen dat een leerling een passende onderwijsplek krijgt; daartoe wordt samengewerkt met in ieder geval REC’s en gemeenten, en

  • f. te komen tot een aanpak voor een leerling die aansluit bij de aanpak van de desbetreffende leerling in het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs; daartoe wordt overleg gevoerd met samenwerkingsverbanden WSNS.

Artikel 5. Bedrag aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening wordt per Swv-VO eenmalig vastgesteld op basis van het aantal bekostigde leerlingen dat op 1 oktober 2004 is vermeld op de overzichten, bedoeld in artikel 14a, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit W.V.O. De hoogte van de aanvullende bekostiging wordt berekend door een bedrag per leerling te vermenigvuldigen met het aantal leerlingen dat op 1 oktober 2004 staat ingeschreven voor het derde en vierde leerjaar bij de scholen in het Swv-VO.

 • 2 De hoogte van het bedrag per leerling voor de berekening van de aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening bedraagt in 2005: €  63,-.

Artikel 6. Verstrekking aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het bevoegd gezag van de kassierschool ontvangt de aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening zonder voorafgaande aanvraagprocedure.

 • 2 Het bevoegd gezag van de kassierschool verdeelt het bedrag van de aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening met inachtneming van de aanvulling in het zorgplan met betrekking tot de reboundvoorziening, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van deze regeling.

 • 3 Het bevoegd gezag van de kassierschool ontvangt in het kalenderjaar 2005 uiterlijk in juni een beschikking omtrent de verstrekking van de aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening.

 • 4 De betaling van de aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening vindt in juni 2005 plaats.

Artikel 7. Financiële verantwoording

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening wordt verstrekt als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan een reboundvoorzieningen die al zijn getroffen en nog getroffen worden.

 • 2 De aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening wordt herkenbaar opgenomen als baten in de jaarrekening van de kassierschool. De lasten worden verantwoord binnen de daartoe bestemde posten in de jaarrekening.

 • 3 De verklaring van de accountant omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de aanvullende bekostiging voor een reboundvoorziening.

Artikel 8. Inhoudelijke verantwoording via zorgplan en evaluatieve voortgangsrapportage

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De inhoudelijke verantwoording vindt plaats in het zorgplan en de evaluatieve voortgangsrapportage.

 • 2 In 2005 wordt voor een reboundvoorziening een aanvulling op het zorgplan 2005/2006 meegezonden met de indiening van de evaluatieve voortgangsrapportage 2004/2005 vòòr 15 november 2005.

 • 3 Het zorgplan vermeldt voor een reboundvoorziening in ieder geval de omvang en de samenstelling van de beoogde doelgroep en de streefdoelen voor de in artikel 4, onderdelen a tot en met f, genoemde beleidsdoelen.

 • 4 De verantwoording over 2005 vindt plaats in de evaluatieve voortgangsrapportage 2006.

 • 5 De evaluatieve voortgangsrapportage vermeldt voor een reboundvoorziening: omvang en samenstelling van de uiteindelijk bereikte doelgroep en de bereikte resultaten ten aanzien van de in artikel 4, onderdelen a tot en met f, genoemde beleidsdoelen.

Artikel 9. Beleidsevaluatie

[Vervallen per 01-01-2006]

De svw-VO verlenen medewerking aan de inhoudelijke evaluatie door de minister.

Artikel 11. Inwerkingtreding en expiratie

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele katern waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 De regeling vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorziening 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina