Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ICT-diensten

[Regeling vervallen per 27-06-2008 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2008.]
Geldend van 29-04-2005 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 april 2005, nr. ICT-d/2005/26362, houdende de inrichting van de directie ICT-diensten alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur ICT-diensten (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ICT-diensten)

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 27-06-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 27-06-2008]

ICT-d bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Applicatie-ontwikkeling, Beheer en Onderhoud Web-systemen;

 • b. de afdeling Back-Officesystemen en Netwerken;

 • c. de afdeling Beleid, Advies en Specialisatie;

 • d. de afdeling KlantOndersteuning en Servicedesk;

 • e. het Stafbureau.

Artikel 3

[Vervallen per 27-06-2008]

Het hoofd van de afdeling Applicatie-ontwikkeling, Beheer en Onderhoud Web-systemen is verantwoordelijk voor:

 • a. het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling binnen het ministerie op het gebied van webtechnologie voor het realiseren van departementale doelstellingen;

 • b. het uitvoeren van informatie- en systeemanalyse, het concretiseren van functionele ontwerpen en het vertalen hiervan in web-gerelateerde applicaties ten behoeve van het ministerie, dan wel het leiden van projecten of regievoering op dit gebied;

 • c. het op verzoek van systeemeigenaren (doen) onderhouden van door ICT-d ontwikkelde applicaties inclusief alle noodzakelijke activiteiten aangaande het changemanagementproces;

 • d. het op verzoek van systeemeigenaren functioneel beheren van web-gerelateerde applicaties inclusief alle noodzakelijke activiteiten aangaande het changemanagementproces.

Artikel 4

[Vervallen per 27-06-2008]

Het hoofd van de afdeling Back-Officesystemen en Netwerken is verantwoordelijk voor:

 • a. het operationeel en tactisch beheer alsmede het zorgdragen voor de implementatie van wijzigingen in de ICT-infrastructuur van het ministerie, met uitzondering van werkplekapparatuur en -programmatuur, een en ander voorzover dit geen betrekking heeft op digitaal bewijsmateriaal dat door de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst is opgeslagen en zich bevindt op door de directie ICT-diensten specifiek daartoe aangewezen computerapparatuur binnen het netwerkdomein van het ministerie;

 • b. informatiebeveiliging op operationeel en tactisch niveau, waaronder calamiteitenbeheersing en security management.

Artikel 5

[Vervallen per 27-06-2008]

Het hoofd van de afdeling Beleid, Advies en Specialisatie is verantwoordelijk voor:

 • a. het adviseren over en beoordelen van technologische ICT-aspecten van informatieplannen op directie- en departementaal niveau bij projecten en aanvragen rond ICT;

 • b. het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling binnen het ministerie op het gebied van ICT – in het bijzonder de architectuur en de standaarden inzake informatietechnologie – voor het realiseren van departementale doelstellingen;

 • c. het verzorgen van het projectmanagement bij wijzigingen van infrastructurele voorzieningen of de ICT-infrastructuur van het ministerie;

 • d. de regievoering inzake het changemanagementproces bij de ontwikkeling, wijziging en implementatie van infrastructurele voorzieningen.

Artikel 6

[Vervallen per 27-06-2008]

Het hoofd van de afdeling KlantOndersteuning en Servicedesk is verantwoordelijk voor:

 • a. het in samenspraak met afnemers binnen het ministerie afspraken maken over de gewenste dienstverlening en de rapportage hieromtrent;

 • b. het leveren van een bijdrage aan de beleidsontwikkeling binnen het ministerie op het gebied van ICT-dienstverlening voor het realiseren van departementale doelstellingen;

 • c. het operationeel en tactisch beheer en de implementatie van wijzigingen van werkplekapparatuur en -programmatuur van het ministerie;

 • d. het zorgdragen voor het opsporen van structurele problemen op de technische infrastructuur en het aandragen van oplossingsmogelijkheden;

 • e. het (doen) verhelpen van ICT-verstoringen in het bedrijfsproces van de gebruikers van de ICT-infrastructuur van het ministerie;

 • f. het in opdracht van systeemeigenaren functioneel beheren van systemen van organisatieonderdelen van het ministerie;

 • g. het functioneel beheer van de kantoorautomatiseringsomgeving en de basis ICT-infrastructuur van de directie zelf;

 • h. het verzorgen van ondersteuning aan en opleiding van gebruikers inzake de ICT-infrastructuur van het ministerie.

Artikel 7

[Vervallen per 27-06-2008]

Het hoofd van het Stafbureau is verantwoordelijk voor:

 • a. het vormgeven, inrichten en actueel houden van het kwaliteitssysteem van ICT-d;

 • b. de zorg voor de naleving en vormgeving van het vigerende informatiebeveiligingsbeleid van het ministerie binnen ICT-d;

 • c. het materieel beheer van ICT-middelen van het ministerie, waaronder het configuratie management;

 • d. het (laten) uitvoeren en controleren van alle interne bedrijfsvoeringsaangelegenheden van ICT-d met betrekking tot personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken en huisvesting, de zogenoemde PIOFAH-taken;

 • e. het adviseren, ondersteunen en begeleiden van opdrachtgevers indien werkzaamheden worden uitbesteed aan derden;

 • f. het ontwikkelen van het beleid ten aanzien van de bedrijfsvoeringsaangelegenheden;

 • g. het adviseren van het management van ICT-d ten aanzien van bedrijfsvoeringsaangelegenheden;

 • h. de secretariële ondersteuning van ICT-d.

Artikel 8

[Vervallen per 27-06-2008]

Elk van de hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, is belast met het leiding geven aan de medewerkers van de eigen afdeling.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 27-06-2008]

Artikel 9

[Vervallen per 27-06-2008]

De hoofden van de afdelingen worden gemachtigd tot het paraferen van stukken die betrekking hebben op de taken van de eigen afdeling

Artikel 10

[Vervallen per 27-06-2008]

Aan de hoofden van de afdelingen en aan de teamleiders van de afdeling Back-Officesystemen en Netwerken en van de afdeling KlantOndersteuning en Servicedesk, wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 11

[Vervallen per 27-06-2008]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur ICT-d worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de plaatsvervangend directeur.

Artikel 12

[Vervallen per 27-06-2008]

Het hoofd Stafbureau is gevolmachtigd tot:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een afgesloten mantelovereenkomst alsmede het afsluiten van koop-, huur- en lease-overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 20.000,–;

 • b. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie met een waarde van ten hoogste € 20.000,–.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 27-06-2008]

Artikel 13

[Vervallen per 27-06-2008]

De hoofden van de afdelingen kunnen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur ICT-d bevoegdheden doorverlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

Artikel 14

[Vervallen per 27-06-2008]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit ICT-diensten.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 april 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur ICT-diensten

,

L.N.W.M. Brouwer

Terug naar begin van de pagina