Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Personeel, Organisatie en Informatie 2005

[Regeling vervallen per 29-07-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-06-2009.]
Geldend van 20-04-2005 t/m 31-05-2009

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 april 2005, nr. PO&I/2005/25770, houdende de inrichting van de directie Personeel, Organisatie en Informatie, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Personeel, Organisatie en Informatie (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Personeel, Organisatie en Informatie 2005)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 29-07-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 29-07-2009]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder PO&I: de directie Personeel, Organisatie en Informatie van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken

[Vervallen per 29-07-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 29-07-2009]

PO&I bestaat uit de volgende clusters:

 • a. Academie SZW;

 • b. Organisatie en Planning & Control;

 • c. Arbeidsomstandigheden;

 • d. Human Resource Management;

 • e. Informatie- en Communicatietechnologie;

 • f. Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie;

 • g. Adviespool;

 • h. Intern Beheer.

Artikel 3

[Vervallen per 29-07-2009]

De manager van het cluster Academie SZW is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen en uitvoeren van het departementale scholings- en opleidingsbeleid en het programma alsmede het adviseren van de departementsleiding op basis daarvan;

 • b. het adviseren bij de totstandkoming van opleidingsplannen van directies, alsmede van individuele medewerkers;

 • c. het ontwikkelen en introduceren van innovatieve werkwijzen en het organiseren van de begeleiding bij het gebruik ervan;

 • d. het positioneren van de Academie SZW in het speelveld van bestaande en toekomstige academies bij ministeries en uitvoeringsinstellingen.

Artikel 4

[Vervallen per 29-07-2009]

De manager van het cluster Organisatie en Planning & Control is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen van een departementaal organisatiebeleid en het onderhouden van het sturingsmodel;

 • b. het adviseren over de organisatorische aspecten van organisatie-, mandaat- en volmachtbesluiten van het ministerie;

 • c. het ontwikkelen van departementaal formatiebeleid en de daaraan gekoppelde beheerskaders en het toetsen van het formatiebeheer;

 • d. het ontwikkelen van beleid inzake de administratieve organisatie en het risicomanagement en het bieden van ondersteuning bij de implementatie ervan;

 • e. het mede vormgeven aan de planning- en controlcyclus inzake PO&I-onderwerpen en het bijdragen aan de control op PO&I-onderwerpen;

 • f. het ontwikkelen van beleid op het terrein van de departementale personele informatievoorziening.

Artikel 5

[Vervallen per 29-07-2009]

De manager van het cluster Arbeidsomstandigheden is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen van een meerjarenbeleid en een jaarlijkse update rond arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim, op basis van een risico-inventarisatie- en evaluatie;

 • b. het organiseren van een efficiënte samenwerking van alle actoren die betrokken zijn bij het arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid van het ministerie;

 • c. het bieden van bedrijfsmaatschappelijk werk en ondersteuning op het terrein van preventie en reïntegratie;

 • d. het adviseren van de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal en de directeuren-generaal op het terrein van medezeggenschap.

Artikel 6

[Vervallen per 29-07-2009]

De manager van het cluster Human Resource Management is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen en professionaliseren van het beleid op het terrein van human resource management;

 • b. het begeleiden en ondersteuning bieden aan managers en medewerkers bij het realiseren van personele taakstellingen;

 • c. het toezien op het functioneren van het Informatie- en Mobiliteitscentrum;

 • d. het investeren in managementontwikkeling;

 • e. het vormgeven van het interne arbeidsmarktbeleid van het ministerie;

 • f. het zoeken en benutten van interdepartementale samenwerking op het terrein van human resource management;

 • g. het organiseren van en deelnemen aan wervingsactiviteiten voor het ministerie.

Artikel 7

[Vervallen per 29-07-2009]

De manager van het cluster Informatie- en Communicatietechnologie is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het mede ontwikkelen van strategisch en kaderstellend informatie- en communicatietechnologiebeleid en het monitoren van de toepassing daarvan;

 • b. het bevorderen van en ondersteunen bij het planningsproces op het terrein van informatie- en communicatietechnologie (informatieplannen);

 • c. het beheer van het budget voor informatie- en communicatietechnologie;

 • d. het initiëren en uitvoeren van departementsbrede trajecten en processen op het terrein van informatie- en communicatietechnologie;

 • e. het bijhouden van relevante technische en organisatorische ontwikkelingen op het terrein van informatie- en communicatietechnologie;

 • f. het ontwikkelen van beleid met betrekking tot informatiebeveiliging en toezicht op de juiste verwerking van persoonsgegevens;

 • g. het adviseren van het management op het terrein van informatie- en communicatietechnologiebeleid, informatieplanning en een doeltreffende en doelmatige inzet van de desbetreffende middelen.

Artikel 8

[Vervallen per 29-07-2009]

De manager van het cluster Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het ontwikkelen en vormgeven van specifiek arbeidsvoorwaardenbeleid en de rechtspositieregels van het ministerie;

 • b. het bekendmaken en uitdragen van de centrale kaders van het arbeidsvoorwaardenbeleid en de rechtspositieregels en de specifieke aspecten van het ministerie op het terrein van arbeidsvoorwaardenbeleid;

 • c. het adviseren en ondersteunen van het management van het ministerie bij de behandeling van complexe arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele aangelegenheden;

 • d. het vertegenwoordigen van het ministerie bij de behandeling van beroepszaken inzake rechtspositionele besluiten, ingesteld bij rechtbanken of de Centrale Raad van Beroep.

Artikel 9

[Vervallen per 29-07-2009]

De manager van het cluster Adviespool is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het adviseren van managers van het ministerie op het terrein van organisatieontwikkeling, op basis van individuele klantvragen;

 • b. het adviseren van managers van het ministerie op het terrein van human resources management, op basis van individuele klantvragen;

 • c. het adviseren van managers van het ministerie op het terrein van informatie- en communicatietechnologie, op basis van individuele klantvragen;

 • d. het leveren van projectleiding, op basis van individuele klantvragen.

Artikel 10

[Vervallen per 29-07-2009]

De directiecontroller is manager van het cluster Intern Beheer en tevens verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het verzorgen van de interne planning- en controlcyclus;

 • b. het adviseren van de directeur op het gebied van bedrijfsvoering, beheer en interne organisatie;

 • c. het verzorgen van de relevante managementinformatie;

 • d. het inrichten van de interne administratieve organisatie, informatiebeveiliging en logistieke organisatie.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 29-07-2009]

Artikel 11

[Vervallen per 29-07-2009]

Aan de managers van de clusters wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van het eigen cluster, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 12

[Vervallen per 29-07-2009]

Aan de managers van de clusters wordt volmacht verleend tot het aangaan van overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 5.000,- per overeenkomst, voor zover deze betrekking hebben op activiteiten die vallen onder hun verantwoordelijkheid.

Artikel 13

[Vervallen per 29-07-2009]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur van PO&I worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de als plaatsvervangend directeur aangewezen manager van de clusters Arbeidsomstandigheden en Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 29-07-2009]

Artikel 14

[Vervallen per 29-07-2009]

De managers van de clusters kunnen hun bevoegdheden doorverlenen aan de onder hen ressorterende medewerkers, nadat de directeur PO&I daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 15

[Vervallen per 29-07-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Personeel, Organisatie en Informatie 2005.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 april 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Personeel, Organisatie en Informatie

,

J.H. Maas

Terug naar begin van de pagina