Regeling vaststelling bijdragen in kosten heffingskortingen 2005

[Regeling vervallen per 05-12-2015.]
Geldend van 04-11-2005 t/m 04-12-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 april 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/F&W/05/24251, houdende de vaststelling van de bijdragen in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2005

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 44a, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling geraamde totale kosten voor heffingskortingen.

[Vervallen per 05-12-2015]

De geraamde totale kosten voor de heffingskortingen, bedoeld in artikel 44a, tweede lid van de Wet financiering volksverzekeringen, bedragen in het jaar 2005: € 31.492.600.000.

Artikel 2. Hoogte bijdragen in kosten heffingskortingen

[Vervallen per 05-12-2015]

De bijdrage in de kosten van de heffingskortingen bedraagt voor het jaar 2005 met toepassing van de formule, bedoeld in artikel 44a, derde lid, van de Wet financiering volksverzekeringen per fonds:

  • a. ten gunste van het Ouderdomsfonds: € 2.341.400.000

  • b. ten gunste van het Nabestaandenfonds: € 157.900.000

  • c. ten gunste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten: € 5.253.300.000

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 05-12-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina