Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming AOW-ers 2005

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 24-09-2008

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 april 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/V&V/05/22511, tot verstrekking van een eenmalige tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet (Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming AOW-ers 2005)

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 25-09-2008]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel verstrekking financiële middelen

[Vervallen per 25-09-2008]

Met de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 6, worden de aanspraken op een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 3, bekostigd.

Artikel 3. Hoogte tegemoetkoming

[Vervallen per 25-09-2008]

  • 1 De pensioengerechtigde, bedoeld in artikel 7 van de AOW, aan wie op grond van artikel 31 van de AOW de vakantie-uitkering wordt uitbetaald in het jaar 2005 en die op 1 april 2005 recht op ouderdomspensioen op grond van de AOW heeft, heeft recht op een eenmalige bruto-tegemoetkoming van € 40.

  • 2 De betaling van de tegemoetkoming geschiedt tezamen met de betaling van de vakantie-uitkering met toepassing van artikel 33a van de AOW.

Artikel 4. Tegemoetkoming en remigratie-uitkering

[Vervallen per 25-09-2008]

Voor de toepassing van artikel 11 van het Besluit voorzieningen Remigratiewet wordt in het bruto-bedrag van de uitkering ingevolge de AOW niet begrepen de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 3.

Artikel 5. Samenhang met Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers

[Vervallen per 25-09-2008]

Voor de heffing van de loonbelasting en premies volksverzekeringen wordt deze regeling geacht een bestanddeel te zijn van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming AOW-ers.

Artikel 7. Financiering en verantwoording

[Vervallen per 25-09-2008]

  • 1 In de middelen tot dekking van de uitgaven verbonden aan deze regeling wordt voorzien door een rijksbijdrage aan de SVB.

  • 4 De SVB zendt uiterlijk vóór 1 juni 2006 op basis van de jaarrekening over 2005 een overzicht van de uitgaven op grond van deze regeling ten laste van de rijksbijdrage.

  • 5 De minister stelt vóór 31 oktober 2006 de rijksbijdrage vast.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling eenmalige tegemoetkoming AOW-ers 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 april 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Terug naar begin van de pagina