Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers PO en overblijfsubsidie speciale scholen voor basisonderwijs schooljaar 2005 - 2006

[Regeling vervallen per 11-05-2007.]
Geldend van 22-04-2005 t/m 10-05-2007

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers PO en overblijfsubsidie speciale scholen voor basisonderwijs schooljaar 2005 - 2006

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit

Hoofdstuk 1. Algemeen

[Vervallen per 11-05-2007]

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 11-05-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bevoegd gezag:

  het bevoegd gezag van een of meer scholen of instellingen als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs of de Wet op de expertisecentra;

 • overblijfmedewerker:

  de persoon die op vrijwillige basis, dan wel op basis van een dienstverband bij een bevoegd gezag dan wel bij een andere werkgever, tussen de middag het overblijven verzorgt en toezicht houdt op leerlingen.

 • onderwijsassistent:

  personeelslid aangesteld of benoemd in de normfunctie klassenassistent of onderwijsassistent.

Artikel 2. Doel van de regeling

[Vervallen per 11-05-2007]

 • 1 De minister verstrekt ten behoeve van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor speciaal onderwijs en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs subsidie om de deskundigheid van de overblijfmedewerker te vergroten en hiermee bij te dragen aan de kwaliteitsverbetering van het overblijven.

 • 2 Subsidie kan worden verstrekt als bijdrage in:

  • a. de kosten van een niet uit ’s Rijks kas bekostigde korte cursus gericht op het overblijven;

  • b. de kosten van niet uit ’s Rijks kas bekostigde beroepsgerichte scholing op het terrein van opvang van en toezicht op kinderen of

  • c. de kosten die voor een deelnemer voortvloeien uit het volgen van een uit ’s Rijks kas bekostigde opleiding of deel van een opleiding gericht op het behalen van een kwalificatie of één of meer deelkwalificaties op het terrein van opvang van en toezicht op kinderen.

 • 3 De subsidie, bedoeld in het eerste lid, wordt uitsluitend aangewend voor deskundigheidsbevordering van overblijfmedewerkers ter verbetering van de kwaliteit van het overblijven.

 • 4 De minister verstrekt tevens ten behoeve van het schooljaar 2005 - 2006 subsidie voor verbetering van het overblijven op speciale scholen voor basisonderwijs. De subsidie, bedoeld in de eerste volzin, wordt verstrekt ten bate van extra formatie voor de inzet van één onderwijsassistent gedurende vier dagen per week, één uur per dag tijdens de middagpauze.

Hoofdstuk 2. Scholing overblijfmedewerkers

[Vervallen per 11-05-2007]

Artikel 3. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 11-05-2007]

Subsidie wordt op aanvraag van het bevoegd gezag verleend.

Artikel 4. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 11-05-2007]

Voor subsidieverlening, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is een bedrag van €  3.400.000,00 beschikbaar voor de doelstelling genoemd in artikel 2, tweede lid onder a, en een bedrag van €  1.000.000,00 beschikbaar voor de doelstellingen genoemd in artikel 2, tweede lid onder b en c.

Artikel 5. Subsidiebedrag

[Vervallen per 11-05-2007]

De subsidie bedraagt €  500,- voor deelname aan een korte cursus en €  2000,- voor deelname aan beroepsgerichte scholing dan wel een opleiding gericht op het behalen van kwalificaties of deelkwalificaties.

Artikel 6. Wijze van aanvragen

[Vervallen per 11-05-2007]

Aanvragen voor subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden ingediend per school. Een aanvraag vindt uitsluitend schriftelijk plaats door middel van een per school door het bevoegd gezag volledig ingevuld en ondertekend CFI-formulier nr. 65012, dat de volgende gegevens bevat:

 • Naam, adres, telefoonnummer en bestuursnummer bevoegd gezag.

 • Naam, vestigingsadres en brinnummer van de school.

 • Het aantal deelnemers voor een korte cursus.

 • Het aantal deelnemers voor de beroepsgerichte scholing en opleidingen gericht op het behalen van een kwalificatie.

Het aanvraagformulier met nummer CFI 65012 is te downloaden via www.cfi.nl. Dit formulier is eventueel ook te bestellen met plaketiket CFI 84887.

De subsidieaanvraag kan worden ingediend bij:

 • Centrale Financiën Instellingen

  t.a.v. BPO/PCA

  Postbus 606

  2700 ML Zoetermeer

Artikel 7. Termijn indiening en afgeven beschikking; betaalbaarstelling

[Vervallen per 11-05-2007]

 • 1 Aanvragen voor subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, kunnen vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling tot uiterlijk 1 juli 2005 worden ingediend. Aanvragers ontvangen vóór 1 september 2005 een beschikking.

 • 2 Het subsidiebedrag wordt uiterlijk in de maand na de subsidieverlening aan het bevoegd gezag betaalbaar gesteld.

Artikel 8. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Vervallen per 11-05-2007]

De minister verdeelt het beschikbare bedrag op de volgende wijze:

 • A. Voor wat betreft de subsidie voor korte cursussen:

  • 1. Eerste Tranche

   • a. In de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvraag dient aan te vullen, de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen als datum van ontvangst geldt.

   • b. In eerste instantie een maximum van € 1000,- per school of instelling.

  • 2. Tweede en volgende tranche

Indien het bedrag van €  3.400.000,00 na behandeling van deze aanvragen niet blijkt te zijn uitgeput, zal dit resterende budget worden verdeeld onder alle aanvragers voor korte cursussen, waarbij voor de verdeling de procedure beschreven onder A. 1.a en A. 1.b telkens wordt herhaald.

Mochten er geen aanvragen meer zijn en resteert er nog budget dan zal dit worden toegevoegd aan het budget voor beroepsgerichte scholing en opleidingen.

 • B. Voor wat betreft de subsidie voor beroepsgerichte scholing en opleidingen gericht op het behalen van een kwalificatie:

  • a. In de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvraag dient aan te vullen, de datum waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen als datum van ontvangst geldt.

  • b. In eerste instantie een maximum van €  2000,- per school of instelling.

Indien het bedrag van €  1.000.000,00 na behandeling van deze aanvragen niet blijkt te zijn uitgeput, zal dit resterende budget worden verdeeld onder alle aanvragers voor beroepsgerichte scholing, waarbij voor de verdeling de procedure beschreven onder B. a en B. b telkens wordt herhaald.

Mochten er geen aanvragen meer zijn en resteert er nog budget dan zal dit worden toegevoegd aan het budget voor korte cursussen.

Artikel 9. Tijdvak subsidieverlening

[Vervallen per 11-05-2007]

Subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt verleend voor cursuscontracten dan wel scholingscontracten, dan wel opleidingen of delen van opleidingen die zijn aangegaan in het schooljaar 2005 - 2006, en die uiterlijk 31 december 2007 zijn afgerond.

Hoofdstuk 3. Overblijfsubsidie voor speciale scholen voor basisonderwijs

[Vervallen per 11-05-2007]

Artikel 10. Subsidieverstrekking

[Vervallen per 11-05-2007]

Subsidie, bedoeld in artikel 2, vierde lid, wordt verstrekt aan bevoegde gezagsorganen van speciale scholen voor basisonderwijs.

Artikel 11. Vaststelling subsidieplafond

[Vervallen per 11-05-2007]

Voor subsidieverstrekking is in totaal voor het schooljaar 2005 - 2006 een bedrag van €  1.200.000,00 beschikbaar voor de doelstelling genoemd in artikel 2, vierde lid.

Artikel 12. Subsidiebedrag

[Vervallen per 11-05-2007]

De subsidie wordt in gelijke mate verdeeld over het aantal speciale scholen voor basisonderwijs en hun nevenvestigingen. Iedere vestiging ontvangt €  3.080,00.

Artikel 13. Betaalbaarstelling

[Vervallen per 11-05-2007]

De subsidie wordt automatisch via Cfi betaalbaar gesteld aan de bevoegde gezagsorganen van de speciale scholen voor basisonderwijs. Het subsidiebedrag wordt voor het schooljaar 2005 - 2006 vóór 1 september 2005 aan de bevoegde gezagsorganen betaalbaar gesteld.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 11-05-2007]

Artikel 14. Informatieplicht

[Vervallen per 11-05-2007]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingesteld onderzoek dat erop gericht is inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 15. Verantwoording

[Vervallen per 11-05-2007]

Verantwoording over de besteding van de ontvangen subsidie over het boekjaar 2005 wordt afgelegd in bijlage D2 bij de Aanvraag Vaststelling Rijksvergoeding (AVR) 2005. Verantwoording over het boekjaar 2006 wordt afgelegd bij het jaarverslag. Over het boekjaar 2006 omvat het jaarverslag tevens de AVR over de eerste zeven maanden van dat boekjaar.

Artikel 16. Inwerkingtreding

[Vervallen per 11-05-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele katern, waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 17. Citeertitel

[Vervallen per 11-05-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers PO en overblijfsubsidie speciale scholen voor basisonderwijs schooljaar 2005 - 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina