Regeling militaire steunverlening in het openbaar belang 2004

[Regeling vervallen per 06-01-2008.]
Geldend van 14-05-2005 t/m 05-01-2008

Regeling militaire steunverlening in het openbaar belang 2004

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op aanwijzing 24 van de Aanwijzingen voor het verrichten van marktactiviteiten door de Rijksoverheid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-01-2008]

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 • a. ‘Militaire steunverlening in het openbaar belang’ (steunverlening)

  Steunverlening door het ministerie van Defensie aan een bestuursorgaan in situaties op het openbaar belang betrekking hebbend, niet zijnde militaire bijstand in de zin van artikel 58 of 59 van de Politiewet 1993 of artikel 18 van de Wet rampen en zware ongevallen.

 • b. ‘Openbaar belang’

  Een belang van een bestuursorgaan, dat samenhangt met de wettelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van dat orgaan.

 • c. ‘Bestuursorgaan’

  Minister, commissaris van de Koningin, burgemeester of dijkgraaf.

 • d. ‘Operationeel bevel’

  De bevoegdheid om aan militairen die deel uitmaken van de steunverlenende eenheid ter zake opdrachten te geven.

 • e. ‘De minister’

  De minister van Defensie.

 • f. ‘NCC’

  Nationaal Coördinatiecentrum van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • g. ‘DOPS’

  Directie Operaties van het ministerie van Defensie.

 • h. ‘CDS’

  Chef Defensiestaf.

 • i. ‘Additionele uitgaven’

  Alle noodzakelijke extra uitgaven die een directe relatie hebben met een project of activiteit en derhalve niet zouden zijn gemaakt als de militaire steunverlening niet zou hebben plaatsgevonden.

Artikel 2

[Vervallen per 06-01-2008]

Dit voorschrift is uitsluitend van toepassing op steunverlening door onderdelen van Defensie in Nederland. Dit hoofdstuk is derhalve niet van toepassing op steunverlening door onderdelen van Defensie in de Nederlandse Antillen en Aruba of buiten het Koninkrijk.

Artikel 3

[Vervallen per 06-01-2008]

 • 1 Aanvragen om steunverlening kunnen uitsluitend worden ingediend door bestuursorganen.

 • 2 Onder bestuursorganen wordt uitsluitend verstaan een minister, commissaris van de Koningin, burgemeester of dijkgraaf.

 • 3 Steun aan bestuursorganen kan worden verleend in situaties op het openbaar belang betrekking hebbend waarin in de gevraagde steun niet, niet tijdig of niet afdoende door het aanvragende bestuursorgaan zelf kan worden voorzien. Het bestuursorgaan dient te motiveren in de aanvraag waarom niet zelf in de gevraagde steunverlening kan worden voorzien.

 • 4 Bij aanvragen van bestuursorganen dient in de aanvraag tevens gemotiveerd te worden waarom geen opdracht aan civiele marktpartijen kan worden gegund dan wel dient een verklaring van geen bezwaar van de betreffende branchevereniging te worden toegevoegd.

 • 5 Het gestelde in het vorige lid is niet van toepassing indien de aanvraag om steunverlening door een minister is ingediend.

Artikel 4

[Vervallen per 06-01-2008]

 • 1 Een bestuursorgaan richt zijn aanvraag om steunverlening schriftelijk tot de minister, die de aanvraag ter informatie in afschrift aan het NCC doorstuurt.

 • 2 Op de aanvraag beslist de minister.

 • 3 Van de beslissing van de minister, wordt het aanvragende bestuursorgaan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 4 In spoedeisende gevallen kan, vooruitlopend op de schriftelijke afhandeling, de aanvraag om steunverlening telefonisch worden behandeld.

 • 5 Voor zover het verzoek het ter beschikking stellen van onroerende zaken betreft, geldt, in afwijking van het bovenstaande, dat de Dienst der Domeinen van het ministerie van Financiën exclusief de bevoegdheid heeft om medegebruikovereenkomsten voor onroerende zaken te sluiten en de voorwaarden daarvoor vast te stellen. Een dergelijk verzoek zal door de minister, met advies aan de Dienst der Domeinen worden voorgelegd.

Artikel 5

[Vervallen per 06-01-2008]

Militaire steunverlening door Defensie is naar zijn aard tijdelijk. De duur van de militaire steunverlening hangt mede af van de te verlenen steun.

Artikel 6

[Vervallen per 06-01-2008]

Het operationeel bevel over de eenheden belast met de uitvoering van de steunverlening berust bij een door de minister aan te wijzen commandant. De commandant handelt op aanwijzing van en onder verantwoordelijkheid van of namens het aanvragende bestuursorgaan.

Artikel 7

[Vervallen per 06-01-2008]

Indien de door het aanvragende bestuursorgaan verstrekte opdrachten naar het oordeel van de commandant onduidelijk, onvolledig of in strijd met de geldende voorschriften zijn, dient de commandant zijn bezwaren aan dat bestuursorgaan dan wel de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en zo nodig ook aan zijn directe commandant kenbaar te maken. Indien in het overleg tussen de commandant van de steunverlenende eenheid en het betreffende bestuursorgaan dan wel een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan de bezwaren niet kunnen worden weggenomen, zal de commandant van de steunverlenende eenheid zijn bezwaren voorleggen aan de minister. De minister neemt ter zake een beslissing. Indien het aanvragende bestuursorgaan een minister is, neemt de minister een beslissing na overleg met de aanvragende minister.

Artikel 8

[Vervallen per 06-01-2008]

Met inachtneming van de verstrekte opdrachten bepaalt de commandant de wijze van uitvoering. Hij voert overleg ter zake met het aanvragende bestuursorgaan dan wel een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan.

Artikel 9

[Vervallen per 06-01-2008]

 • 1 De verrekening van de uitgaven van het ministerie van Defensie voor de steunverlening vindt plaats conform de Regeling uitgavenverrekening militaire bijstand en steunverlening 2004. Als de minister een aanvraag om steunverlening honoreert, zal in het bericht van de minister aan het aanvragende bestuursorgaan worden gemeld dat de additionele uitgaven verrekend worden conform de uitgavenverrekeningsregeling militaire bijstand en steunverlening Defensie.

 • 2 Voor zover het verzoeken betreft, als bedoeld in artikel 4 lid 5, wordt de vergoeding vastgesteld door de Dienst der Domeinen.

Artikel 10

[Vervallen per 06-01-2008]

Dit voorschrift zal met toelichting in de Ministeriële Publicatieserie 11-10 worden geplaatst. Alle voorgaande publicaties met betrekking tot ‘militaire steunverlening in het openbaar belang’ in de Ministeriële Publicatieserie worden vervallen verklaard.

Artikel 11

[Vervallen per 06-01-2008]

Dit voorschrift zal in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 06-01-2008]

Deze regeling zal worden aangehaald als de Regeling militaire steunverlening in het openbaar belang 2004.

Den Haag, 5 april 2005

De

Minister

van Defensie,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina