Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Scheepvaart 2004

[Regeling vervallen per 02-09-2006.]
Geldend van 15-04-2005 t/m 01-09-2006

Besluit van de Minister van Justitie van 5 april 2005, nr. 5345961/505, houdende aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Verkeer en Waterstaat, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten juncto artikel 142, eerste lid onder b, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 142, derde lid, en artikel 157 van het Wetboek van Strafvordering en op het Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-09-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2 van dit besluit;

 • b. inspecteur-generaal: inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

 • c. divisie Scheepvaart: divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

[Vervallen per 02-09-2006]

 • 1 De personen, werkzaam bij de divisie Scheepvaart als senior expert, expert, senior scheepsmeter, scheepsmeter, hoofdmedewerker en medewerker onderzoek ongevallen, en belast met opsporingstaken, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 90 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 3

[Vervallen per 02-09-2006]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland en daarbuiten voor zover de Nederlandse rechtsmacht strekt.

Artikel 4

[Vervallen per 02-09-2006]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket te Rotterdam.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Rotterdam-Rijnmond.

 • 3 Het indienen van de door de buitengewoon opsporingsambtenaar gemaakte processen-verbaal geschiedt bij een of meer door de toezichthouder, na overleg met de direct toezichthouder en de inspecteur-generaal, aan te wijzen functionarissen.

Artikel 5

[Vervallen per 02-09-2006]

De inspecteur-generaal brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij de divisie Scheepvaart alsmede het aantal en de functies van de buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 6, tweede lid van dit besluit;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 6

[Vervallen per 02-09-2006]

 • 2 Deze ontheffing geldt alleen voor zover de desbetreffende ambtenaar de opsporingsbevoegdheid nodig heeft voor het opmaken van technische processen-verbaal, waarbij hij geen verklaringen van verdachten of getuigen behoeft op te nemen.

Artikel 7

[Vervallen per 02-09-2006]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging, de legitimatiebewijzen buitengewoon opsporingsambtenaar en de overige benoemingsbescheiden, welke zijn uitgevaardigd op het in artikel 8 van dit besluit omschreven besluit, zijn van kracht tot aan de in die akten, legitimatiebewijzen en overige benoemingsbescheiden vermelde geldigheidsdatum.

Artikel 9

[Vervallen per 02-09-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 november 2004. Dit besluit vervalt op 1 november 2009.

Artikel 10

[Vervallen per 02-09-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Scheepvaart 2004.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 5 april 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het

hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

R.R. Joesoef Djamil

Terug naar begin van de pagina