Reglement politieregister Meldkamer Korps landelijke politiediensten

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-04-2005 t/m 31-12-2007

Reglement politieregister Meldkamer Korps landelijke politiediensten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van Korps landelijke politiediensten,

Gelet op het bepaalde in artikel 9, eerste en tweede lid, en artikel 10 van de Wet politieregisters;

Handelend na overleg met het bevoegd gezag;

Gezien het Modelreglement Meldkamer (Stcrt. 1994, 78) waaromtrent de Registratiekamer ingevolge artikel 12, eerste lid, van de Wet politieregisters een verklaring van overeenstemming heeft afgegeven;

Gezien de wijzigingen van het modelreglement meldkamer (Stcrt. 2002, 243) waaromtrent het College bescherming persoonsgegevens ingevolge artikel 12, eerste lid van de Wet politieregisters een verklaring van overeenstemming heeft afgegeven;

Besluit vast te stellen het privacyreglement voor het politieregister Meldkamer dat wordt gevoerd bij de Dienst operationele Ondersteuning en Coördinatie, Unit Operationele Coördinatie, Eenheid Meldkamer van het Korps landelijke politiediensten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2008]

 • a. de WPolr: de Wet politieregisters;

 • b. het BPolr: het Besluit politieregisters;

 • c. het korps: het Korps landelijke politiediensten;

 • d. beheerder: De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, korpsbeheerder van het Korps landelijke politiediensten;

 • e. registerbeheerder: de korpschef van het Korps landelijke politiediensten;

 • f. functioneel registerbeheerder: het Hoofd van de Dienst operationele Ondersteuning en Coördinatie van het Korps landelijke politiediensten;

 • g. de Dienst: de Dienst operationele Ondersteuning en Coördinatie van het Korps landelijke politiediensten;

 • h. de Unit: de Unit Operationele Coördinatie van de Dienst operationele Ondersteuning en Coördinatie van het Korps landelijke politiediensten;

 • i. persoonsgegevens: informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

 • j. verstrekken van gegevens uit het register: het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens, voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het register zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere gegevens, zijn verkregen;

 • k. gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;

 • l. koppeling: het treffen van technische of organisatorische voorzieningen, waardoor verschillende verzamelingen van persoonsgegevens systematisch met elkaar kunnen worden vergeleken;

 • m. het register: het politieregister Meldkamer.

Paragraaf 2. Doel en werking

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register heeft tot doel de informatievoorziening in het kader van de uitvoering van artikel 2 van de Politiewet 1993 binnen het korps mogelijk te maken voor zover het betreft:

  • a. de behandeling van bij de meldkamer binnengekomen meldingen en door korpsleden gemelde incidenten en ondernomen acties in de surveillance- en of andere politiedienst;

  • b. de beschikbaarheid en inzetbaarheid van surveillance- en andere politie-eenheden;

  • c. het bij gelegenheid van incidenten met betrekking tot personen, woningen, bedrijfspanden, kramen en opstallen, objecten, dieren, voer- rail- en (lucht)vaartuigen doelmatig kunnen optreden en waarschuwen van daarvoor in aanmerking komende personen en (hulpverlenings)instanties.

 • 2 Gegevens uit het register kunnen worden gebruikt ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, interne bedrijfsvoering en interne ontwikkeling van beleid met betrekking tot de uitvoering van de politietaak.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd. De geluidsdragers waarop telefoon- en mobilofoonverkeer wordt vastgelegd, maken nadrukkelijk deel uit van het register. De interne benaming voor het politieregister Meldkamer is het Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem (GMS).

 • 2 Het register wordt gevoerd op de Unit Operationele Coördinatie, Eenheid Meldkamer te Driebergen.

Paragraaf 3. Beheer

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De functioneel registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, belast met de zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de WPolr, het BPolr en het reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register opgenomen gegevens.

 • 2 De functioneel registerbeheerder wijst het Hoofd van de Unit Operationele Coördinatie, Eenheid Meldkamer aan als zijnde belast met de dagelijkse leiding over het gegevensbeheer.

 • 3 De functioneel registerbeheerder wijst bij besluit functionarissen aan die belast zijn met de opname van een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid betreffende de in artikel 7 bedoelde gevoelige gegevens.

Paragraaf 4. Inhoud van het register

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2008]

In het register worden gegevens opgenomen betreffende de volgende categorieën van personen:

 • a. verdachten;

 • b. aangevers, melders;

 • c. getuigen;

 • d. slachtoffers, benadeelden;

 • e. betrokkenen bij gebeurtenissen en strafbare feiten;

 • f. personen ten aanzien van wie een redelijk vermoeden bestaat dat zij betrokken zijn bij het beramen of plegen van strafbare feiten;

 • g. personen of instanties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de doelstellingen genoemd in artikel 2;

 • h. opsporingsambtenaren en ingevolge artikel 17 van het Besluit geautoriseerde medewerkers van de Unit.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Omtrent de in artikel 5, onder a tot en met e, genoemde categorieën van personen worden ten hoogste de volgende soorten gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, het A-nummer van de GBA en -datum;

  • b. adresgegevens, telefoonnummer en postcode;

  • c. geboortegegevens, nationaliteit en spreektaal;

  • d. omschrijving, plaats, tijd van het strafbare feit of het incident;

  • e. voertuig- en (lucht)vaartuiggegevens;

  • f. risicoaanduidingen;

  • g. weergave van de verklaringen van geregistreerden;

  • h. signalementsgegevens;

  • i. modus-operandi;

  • j. mutaties betreffende politiecontacten;

  • k. gegevens omtrent de ten aanzien van hen genomen maatregelen;

  • l. andere op het strafbare feit of het incident betrekking hebbende gegevens.

 • 2 Omtrent de in artikel 5, onder f, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. de naam, voorna(a)m(en), adressen, geboorteplaats en -datum, geslacht, A-nummer van de GBA, en -datum

  • b. financiële gegevens;

  • c. gegevens over het staatsburgerschap;

  • d. gegevens over de identiteitspapieren;

  • e. gegevens omtrent het uiterlijk;

  • f. gegevens over de karaktereigenschappen;

  • g. gegevens over de persoonlijke omstandigheden;

  • h. gegevens over de levenswijze;

  • i. gegevens over de contacten, contactadressen en relaties met andere (rechtspersonen);

  • j. gegevens over plaatsen van geregeld verblijf;

  • k. gegevens over bewegingen;

  • l. gegevens over communicatiemiddelen;

  • m. gegevens over vervoermiddelen;

  • n. gegevens over de (voorgenomen) criminele activiteiten;

  • o. gegevens over de modus operandi;

  • p. verwijzingen naar andere gegevensverzamelingen;

  • q. persoonsafbeeldingen;

  • r. gegevens over de periode en de plaats waar de persoon rechtens van zijn vrijheid is beroofd of beroofd is geweest;

  • s. bejegeninggegevens, zoals bedoelt in artikel 13a lid zeven van de Wpolr;

  • t. beroepsgegevens;

  • u. bedrijfsgegevens;

  • v. antecedenten.

 • 3 Omtrent de in artikel 5, onder g, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia, A-nummer van de GBA en -datum;

  • b. adresgegevens, telefoonnummer en postcode;

  • c. gegevens omtrent de aard van de te verlenen hulp;

  • d. gegevens omtrent de door hen verleende diensten.

 • 4 Omtrent de in artikel 5, onder h, genoemde categorie van personen worden ten hoogste de volgende soorten van gegevens opgenomen:

  • a. volledige personalia;

  • b. rang, funktie en afdelingscode;

  • c. wachtwoord en autorisatieniveau;

  • d. vermelding ambtseed of -belofte.

Artikel 6a

[Vervallen per 01-01-2008]

In aanvulling op artikel 6, eerste lid wordt omtrent de in artikel 5 onder a genoemde staande gehouden of aangehouden categorie van personen tevens het sociaal-fiscaal nummer opgenomen voor zover dit noodzakelijk is voor het controleren van de juistheid van gegevens.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a tot en met f, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun ras voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de verlening van hulp door de politie.

 • 2 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a tot en met f, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, seksualiteit en intiem levensgedrag voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • b. met het oog op de verlening van hulp door de politie;

  • c. met het oog op de verzorging en bejegening in geval van vrijheidsbeneming.

 • 3 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid, genoemde gegevens worden omtrent de in artikel 5, onder a tot en met f, genoemde categorieën van personen gegevens opgenomen betreffende hun medische en psychologische kenmerken voor zover dit onvermijdelijk is:

  • a. met het oog op hun identificatie;

  • b. voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven het slachtoffer of de motieven van de dader van dat feit betreft;

  • c. met het oog op de verlening van hulp door de politie;

  • d. met het oog op de verzorging en bejegening ingeval van vrijheidsbeneming;

  • e. ter afwering van dreigend gevaar voor leven of gezondheid van politieambtenaren en overige bij de directe uitoefening van de politietaak betrokkenen.

Paragraaf 5. Verwijdering en vernietiging van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De gegevens worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel van het register, en zodra mogelijk vernietigd.

 • 2 De gegevens van de geregistreerden genoemd in artikel 5 onder f worden na een termijn van 4 maanden na datum van invoer verwijderd en vernietigd, tenzij de opgenomen gegevens nog gebruikt dienen te worden voor:

  • de afhandeling van klachten

  • de verantwoording van de verrichtingen naar aanleiding van de opgenomen gegevens, of

  • niet tot individuele natuurlijke personen herleidbare beleidsinformatie.

 • 3 Het gegeven van de geregistreerden genoemd in artikel 6a wordt uit het register verwijderd en vernietigd indien opneming niet langer noodzakelijk is voor de controle van de juistheid van gegevens, en in elk geval na verloop van een maand na datum van opneming.

 • 5 Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de registerbeheerder in bijzondere gevallen bij besluit afwijken van het bepaalde in het tweede lid.

Paragraaf 6. Verstrekking van gegevens

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de WPolr en het BPolr.

 • 2 Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de WPolr vindt plaats aan de benadeelde dan wel, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, aan diens advocaat of procureur.

 • 3 Verstrekking van antecedenten aan benadeelden als bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de WPolr, kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, eveneens plaatsvinden aan een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

Paragraaf 7. Rechtstreekse toegang tot het register en protocol

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2008]

Rechtstreekse toegang tot het register, dan wel onderdelen daarvan, hebben personen die daartoe overeenkomstig de WPolr en het BPolr door de functioneel registerbeheerder zijn geautoriseerd. De autorisatie geeft aan voor welk doel de rechtstreekse toegang wordt verleend. Op verzoek wordt inzage gegeven in de autorisaties.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de WPolr en het BPolr aantekening gehouden.

 • 2 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt, wordt overeenkomstig de WPolr en het BPolr aantekening gehouden, tenzij overeenkomstig het doel wordt verstrekt aan vaste gebruikers.

 • 3 Vaste gebruikers zijn:

  • a. personen die geautoriseerd zijn tot rechtstreekse toegang;

  • b. overige door de functioneel registerbeheerder bij besluit aan te wijzen personen of instanties aan wie bijna dagelijks gegevens worden verstrekt. Het besluit wordt bij het reglement gevoegd.

Paragraaf 8. Rechten van de geregistreerde

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde kan de functioneel registerbeheerder ingevolge artikel 20 van de WPolr verzoeken hem mede te delen:

  • a. of hij in het register voorkomt;

  • b. welke gegevens over hem in het register zijn opgenomen;

  • c. van wie of van welke instanties de in het register over hem opgenomen gegevens zijn verkregen;

  • d. aan wie of aan welke instanties gegevens over hem zijn verstrekt.

 • 2 Een verzoek tot kennisneming dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 100, 3970 AC Driebergen. Het verzoek is ontvankelijk na ontvangst van de betaling van EUR 4,50 (vier en een halve euro) op rekeningnummer 1923.25.523 van het Korps landelijke politiediensten onder vermelding van ‘privacyverzoek’.

 • 3 Een verzoek tot kennisneming wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een verzoek tot kennisneming kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander.

  Mededelingen aan een dergelijke gemachtigde vinden niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de mede te delen gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een verzoek tot kennisneming wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvankelijk is, beslist.

 • 7 De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden toont waaruit zijn identiteit blijkt alsmede die van degene namens wie hij optreedt.

 • 8 Aan een verzoek tot kennisneming wordt geen gevolg gegeven, voor zover het de verstrekking van gegevens door of aan een criminele inlichtingendienst betreft of wanneer een gewichtig belang van een derde dan wel het belang van een opsporingsonderzoek daartoe noodzaakt.

 • 9 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek tot kennisneming in schriftelijke vorm gedaan.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Een geregistreerde aan wie ingevolge artikel 20 van de WPolr kennisneming is verleend, kan de functioneel registerbeheerder ingevolge artikel 22 van de WPolr verzoeken:

  • a. bepaalde gegevens over hem te verbeteren;

  • b. bepaalde gegevens over hem aan te vullen;

  • c. bepaalde gegevens over hem te verwijderen;

  • d. bepaalde gegevens over hem af te schermen.

 • 2 Een correctieverzoek dient schriftelijk gericht te worden aan de functioneel registerbeheerder, t.a.v. de privacyfunctionaris, Postbus 100, 3970 AC Driebergen. In het verzoek dient de gewenste verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming aangegeven te worden.

 • 3 Een correctieverzoek wordt ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers.

 • 4 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijke machtiging, namens de betrokkene worden gedaan door diens advocaat of procureur.

 • 5 Een correctieverzoek kan, onder overlegging van een bijzondere daartoe strekkende schriftelijk machtiging, namens de betrokkene eveneens worden gedaan door een ander. Verstrekking aan een dergelijke gemachtigde vindt niet plaats indien aangenomen kan worden dat deze mede een zelfstandig belang heeft bij de te verstrekken gegevens of indien tegen hem ernstige bezwaren bestaan.

 • 6 Op een correctieverzoek wordt binnen vier weken nadat het verzoek ontvangen is, schriftelijk beslist. Een weigering wordt gemotiveerd.

Paragraaf 9. Koppeling en verbanden met andere gegevensverzamelingen

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2008]

Koppeling van het register met een ander politieregister of een persoonsregistratie als bedoeld in artikel 17, aanhef en onder a, van de Wet persoonsregistraties, kan plaatsvinden voor zover deze koppeling noodzakelijk is voor het voorkomen en opsporen van misdrijven die, gezien hun ernst of frequentie dan wel het georganiseerd verband waarin zij worden gepleegd, een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren. De registerbeheerder doet van een dergelijke koppeling zo spoedig mogelijk mededeling aan het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2008]

Het register heeft een verband met een bedrijfsprocessen-/mutatiesysteem, bestaande uit het uitwisselen van meldingsgegevens ten behoeve van het muteren van de afhandeling van de melding.

Paragraaf 10. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2008]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het hoofdkantoor van het Korps landelijke politiediensten te Driebergen, alsmede bij de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Het reglement treedt in werking met ingang van 1 april 2005.

 • 3 Het reglement kan worden aangehaald als: Reglement politieregister Meldkamer Korps landelijke politiediensten.

Driebergen, 1 april 2005

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
De

Korpschef van het Korps landelijke politiediensten

,

P.J. van Zunderd

Terug naar begin van de pagina