Wijzigingsregeling Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s en vaststelling van tenderperiode en subsidieplafond 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 09-04-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 31 maart 2005, nr. WJZ 5018199, tot wijziging van de Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s en tot vaststelling van de tenderperiode en het subsidieplafond 2005

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

Als periode waarin aanvragen om subsidie op grond van de Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s moeten zijn ontvangen wordt vastgesteld: de periode van 5 april tot en met 31 mei 2005.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2005 verlenen van subsidies op aanvragen ontvangen in de in artikel II vastgestelde periode bedraagt € 5 899 143.

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart, Kluyverweg 1 te Delft.

Den Haag, 31 maart 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina