Instellingsbesluit Stuurgroep evaluatie politieorganisatie

[Regeling vervallen per 01-09-2005.]
Geldend van 30-04-2005 t/m 31-08-2005

Instellingsbesluit Stuurgroep evaluatie politieorganisatie

De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Justitie en van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet adviescolleges en artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Overwegende dat in het Hoofdlijnenakkoord van 16 mei 2003 (Kamerstukken II, 2002–2003, 28 637, nr. 19) is aangekondigd dat het functioneren van de politie in 2004 zal worden geëvalueerd;

Overwegende dat in de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 september 2003 (Kamerstukken II, 2003–3004, 29 200 VII, nr. 4), voortbouwend op het Hoofdlijnenakkoord, een aantal concrete instrumenten ter versterking van de bevoegdheden op rijksniveau wordt voorgesteld die in de aangekondigde evaluatie zullen worden meegewogen bij de beoordeling of verdergaande aanpassing van het politiebestel noodzakelijk is;

Overwegende dat in de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie van 20 september 2004 (Kamerstukken II, 2003–2004, 29 628, nr. 5) de doelstellingen en opzet van de evaluatie van de politieorganisatie zijn geschetst;

Besluiten:

§ 1. Instelling en taak

[Vervallen per 01-09-2005]

Artikel 1. Instelling

[Vervallen per 01-09-2005]

Er is een stuurgroep Evaluatie Politieorganisatie, hierna te noemen: de stuurgroep.

Artikel 2. Taak

[Vervallen per 01-09-2005]

De stuurgroep is belast met de uitvoering van de evaluatie, beschreven in de brief van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie d.d. 20 september 2004 (Kamerstukken II, 2003–2004, 29 628, nr. 5), Deze taak omvat onder meer:

 • het aansturen van het adviesbureau, belast met het feitelijke onderzoek;

 • het stellen van eisen waaraan de politieorganisatie nu en in de nabije toekomst moet voldoen, gegeven de maatschappelijke, politieke en internationale ontwikkelingen;

 • het op basis van die eisen opstellen van een sterkte-zwakte-analyse omtrent de huidige politieorganisatie en het doen van voorstellen voor verbetering van de organisatie en de sturing van het beheer en de taakuitvoering van de politie;

 • het opstellen van een sterkte-zwakteanalyse omtrent de huidige schaalgrootte en het in dat verband doen van voorstellen over mogelijke wijzigingen van schaalgrootte en regio-indeling van de politie;

 • het uiterlijk 1 juli 2005 rapporteren aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie, alsmede het uitbrengen van adviezen, waarbij de voor- en nadelen van de verschillende oplossingsrichtingen worden geschetst.

§ 2. Samenstelling en werkwijze

[Vervallen per 01-09-2005]

Artikel 3. Samenstelling

[Vervallen per 01-09-2005]

De stuurgroep is als volgt samengesteld:

 • a) voorzitter, tevens lid: mw. ir. J.M. Leemhuis-Stout,

 • b) leden:

  • mr. J.A. Blok

  • prof. dr. W. Bruggeman

  • mr. J.A.M. Hendrikx

  • mr. J.K.T. Postma

  • mw. mr. A.L.C. Roelofs

  • prof. dr. H. Volberda

  • J. Wilzing

  • H. Zwarts

Artikel 4. Werkwijze

[Vervallen per 01-09-2005]

De stuurgroep betrekt op enigerlei wijze de verschillende betrokkenen bij de politieorganisatie teneinde hen in de gelegenheid te stellen hun inbreng in de evaluatie te leveren.

De stuurgroep kan niet-leden uitnodigen tot het bijwonen van de vergaderingen.

De voorzitter van de stuurgroep informeert de ministers periodiek omtrent de voortgang en de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de evaluatie.

De externe communicatie van de stuurgroep wordt afgestemd met de ministers.

Artikel 5. Werkgroepen

[Vervallen per 01-09-2005]

De stuurgroep kan één of meer werkgroepen instellen ter ondersteuning van haar werkzaamheden. In een werkgroep kunnen ook niet-leden zitting hebben.

Artikel 6. Secretariaat

[Vervallen per 01-09-2005]

 • 1 De stuurgroep wordt ondersteund door een secretariaat, waarin wordt voorzien door het verworven adviesbureau. Het secretariaat wordt gevoerd overeenkomstig de wensen van de stuurgroep.

 • 2 Tot de taak van het secretariaat behoort onder andere:

  • het onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep opstellen van voorstellen, nota’s en verslagen;

  • het in overleg met de voorzitter voorbereiden van vergaderingen van de stuurgroep.

Artikel 7. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Het beheer van de archiefbescheiden van de stuurgroep geschiedt door het secretariaat met inachtneming van de terzake geldende bepalingen van het beheersreglement van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Bij opheffing van de stuurgroep worden de archiefbescheiden overgedragen aan het centraal archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

§ 3. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-09-2005]

Artikel 8. Vergoedingen

[Vervallen per 01-09-2005]

Aan de voorzitter van de stuurgroep wordt voor de duur van de werkzaamheden van de stuurgroep een vaste vergoeding per maand van 16,5% van het maximumniveau van salarisklasse 18 van het BBRA toegekend.

De leden van de stuurgroep, voor zover geen ambtenaar, ontvangen een voor de duur van de werkzaamheden van de stuurgroep een vaste vergoeding per maand van 10,9% van het maximumniveau van salarisklasse 18 van het BBRA.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2005]

De kosten verbonden aan de werkzaamheden van de stuurgroep komen gelijkelijk ten laste van de begroting van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-09-2005]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 20 september 2004.

 • 2 Dit besluit vervalt op 1 september 2005 of, indien de stuurgroep haar werkzaamheden eerder heeft voltooid, op dat tijdstip.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-09-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit stuurgroep Evaluatie Politieorganisatie.

Artikel 12. Publicatie

[Vervallen per 01-09-2005]

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Een afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan de Tweede Kamer, het Korpsbeheerdersberaad, het College van procureurs-generaal, de Raad van hoofdcommissarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg.

Den Haag, 30 maart 2005

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina