Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking

Geraadpleegd op 12-07-2024.
Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 maart 2005, nr. WJZ 5017828, houdende regels inzake de vaststelling en vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 13.6, tweede lid, van de Telecommunicatiewet (Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 13.6, derde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. wet: Telecommunicatiewet;

 • b. aanbieder: aanbieder van een openbaar telecommunicatienetwerk of van een openbare telecommunicatiedienst;

 • c. aftap- of informatieverstrekkingsactiviteit: de werkzaamheden die een aanbieder verricht om te voldoen aan een bijzondere last of een bevel op grond van het Wetboek van Strafvordering dan wel een opdracht op grond van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 als bedoeld in artikel 13.2, eerste en tweede lid, van de wet, dan wel de werkzaamheden die een aanbieder verricht om te voldoen aan een vordering of een verzoek als bedoeld in artikel 13.2a of artikel 13.4, eerste of tweede lid, van de wet;

 • d. declarabele kosten: de door een aanbieder gemaakte administratiekosten en personeelskosten die rechtstreeks voortvloeien uit het uitvoeren van aftap- of informatieverstrekkingsactiviteiten, zoals nader aangeduid in de bij deze regeling behorende bijlage, onderdeel I;

 • e. opdrachtgever: de autoriteit die de aanbieder een bijzondere last, bevel, toestemming, vordering of verzoek heeft gegegeven onderscheidenlijk gedaan om een aftap- of informatieverstrekkingsactiviteit te verrichten.

Artikel 2

 • 1 De aanbieder doet aan de opdrachtgever een opgave van de declarabele kosten van een aftap- of informatieverstrekkingsactiviteit.

 • 2 De aanbieder doet de opgave, bedoeld in het eerste lid,

  • a. voor de dagelijkse informatieverstrekking, bedoeld in de bijlage, onderdeel I, onder 5, jaarlijks, binnen twee maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de desbetreffende activiteit is verricht;

  • b. voor een van de overige aftap- of informatieverstrekkingsactiviteiten, bedoeld in de bijlage, onderdeel I, binnen twee maanden na afloop van het kwartaal waarin de desbetreffende activiteit is voltooid.

 • 3 Elke kostenopgave bevat een specificatie van de verrichte werkzaamheden, als aangeduid in de bijlage, onderdeel I bij deze regeling, en van de desbetreffende tijdsbesteding, en wordt opgesteld overeenkomstig de in de bijlage, onderdeel II, gegeven aanwijzingen.

 • 4 Op verzoek van de opdrachtgever verstrekt de aanbieder nadere informatie over de kostenopgave, waaronder

  • a. een toelichting op de verrichte werkzaamheden;

  • b. een toelichting op het kostenniveau, waaronder het gehanteerde uurtarief;

  • c. een accountantsverklaring omtrent de kostenopgave.

Artikel 3

 • 1 Indien de opdrachtgever van oordeel is dat de gedeclareerde kosten declarabele kosten betreffen, wordt de vergoeding vastgesteld op het door de aanbieder gedeclareerde bedrag, voor zover de gedeclareerde kosten in redelijkheid als noodzakelijk kunnen worden beschouwd.

 • 2 In afwijking van het eerste kan de opdrachtgever met een groep van aanbieders afspraken maken over de hoogte van de vergoeding voor declarabele kosten en de voorwaarden voor de uitbetaling van die vergoeding.

Artikel 4

 • 1 Voor de dagelijkse informatieverstrekking, bedoeld in de bijlage, wordt € 25,00 vergoed.

 • 2 De in het eerste lid genoemde vergoeding wordt met ingang van 1 januari 2017 jaarlijks verhoogd met 2%. Vervolgens wordt zij iedere vijf jaar, op basis van de reële kosten van aanlevering van de gegevens, bedoeld in de bijlage, onderdeel I, onder 5, opnieuw vastgesteld.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 maart 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Bijlage

I. Nadere aanduiding van declarabele kosten als bedoeld in artikel 1, onder d en van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, derde lid

De kosten van een aftap- of informatieverstrekkingsactiviteit zijn declarabel voor zover wordt uitgegaan van de salariskosten, vermeerderd met 5% voor andere kosten en voor zover de kosten betrekking hebben op de volgende werkzaamheden:

 • 1. Het plaatsen van een tap

  • 1.1. Aannemen van de last of het bevel

  • 1.2. Administratieve/Technische Toets

  • 1.3. Invoeren van de gegevens in het systeem (incl. afloopdatum)

  • 1.4. Instandhouden van de verbinding

  • 1.5. Archiveren

  • 1.6. Factureren

 • 2. Het verlengen van een tap

  • 2.1. Aannemen van de last of het bevel

  • 2.2. Administratieve/Technische toets

  • 2.3. Invoeren van gegevens in het systeem

  • 2.4. Archiveren

  • 2.5. Factureren

 • 3. Het vervroegd afsluiten van een tap

  • 3.1. Aanname vervroegde afsluiting

  • 3.2. Invoeren van gegevens in het systeem

  • 3.3. Archiveren

  • 3.4. Factureren

 • 4. Storingen

  • 4.1. Oplossen van storingen

  • 4.2 Factureren

 • 5. Het aanleveren van een actueel bestand aan het CIOT

  • 5.1. Updaten van het bestand

  • 5.2. Factureren

 • 6. Informatieverstrekking op basis van een aan de aanbieder gerichte last, bevel of verzoek ten aanzien van huidige identificerende gegevens

  • 6.1. Aanname van de no-hit bevraging

  • 6.2. Administratieve toets

  • 6.3. Bevraging van het systeem

  • 6.4. Versturen van het antwoord

  • 6.5. Archiveren

  • 6.6. Factureren

 • 7. Informatieverstrekking op basis van een aan de aanbieder gerichte last, bevel of verzoek ten aanzien van historische identificerende gegevens

  • 7.1. Aanname van de bevraging

  • 7.2. Administratieve toets

  • 7.3. Bevraging van het systeem

  • 7.4. Versturen van het antwoord

  • 7.5. Archiveren

  • 7.6. Factureren

 • 8. Informatieverstrekking op basis van een aan de aanbieder gerichte last, bevel of verzoek ten aanzien van historische verkeersgegevens van een gebruiker

  • 8.1. Aanname van de bevraging

  • 8.2. Administratieve toets

  • 8.3. Bevraging van het systeem

  • 8.4. Versturen van het antwoord

  • 8.5. Archiveren

  • 8.6. Factureren

 • 9. Informatieverstrekking op basis van een aan de aanbieder gerichte last, bevel of verzoek ten aanzien van een identificerend gegeven (bestandsanalyse conform artikel 13.4 Tw)

  • 9.1. Aanname van de bevraging

  • 9.2. Administratieve toets

  • 9.3. Bevraging van het systeem

  • 9.4. Versturen van het antwoord

  • 9.5. Archiveren

  • 9.6. Factureren

 • 10. Informatieverstrekking op basis van een aan de aanbieder gerichte last, bevel of verzoek ten aanzien van de gegevens van een basisstation (dit betreft zogenaamd mastverkeers-gegevens)

  • 10.1. Aanname van de bevraging

  • 10.2. Administratieve toets

  • 10.3. Bevraging van het systeem

  • 10.4. Versturen van het antwoord

  • 10.5. Archiveren

  • 10.6. Factureren

 • 11. Het mee werken aan complexe zoekvragen (al wat hierboven onder 1 t/m 10 niet genoemd/gevraagd wordt)

  • 11.1. Aanname van de zoekvragen

  • 11.2. Administratieve/Technische toetsing

  • 11.3. Uitvoeren van de zoekvragen

  • 11.4. Versturen van het antwoord

  • 11.5. Archiveren

  • 11.6. Factureren

II. Aanwijzingen voor de specificatie van kostenopgaven als bedoeld in artikel 2, derde lid

Elke kostenopgave bevat een specificatie ten aanzien van de verrichte werkzaamheden, de desbetreffende tijdsbesteding en de daaruit voortvloeiende kosten.

Kostenopgaven bevatten voorts de volgende gegevens voor zover van toepassing op de verrichte werkzaamheden:

 • a. parketnummer dan wel kenmerk op aanvraag (bij werkzaamheden op verzoek van inlichtingen- en veiligheidsdiensten)

 • b. identificatie van het subject (getapt telefoon- of IMEI nummer, login naam, IP-adres, e-mail adres etc.)

 • c. opdrachtgever (naam van betrokken officier van justitie of rechter-commissaris dan wel de tot het geven van de toestemming bevoegde ambtenaar)

 • d. startdatum en tijd (ten aanzien van tapactiviteiten en verstrekking toekomstige verkeersgegevens)

 • e. einddatum en tijd (ten aanzien van tapactiviteiten en verstrekking toekomstige verkeersgegevens)

 • f. arrondissement waartoe de opdrachtgever behoort

 • g. opdrachtgever (aanvragende instantie)

 • h. contactpersoon voor de aanbieder bij de opdrachtgever

Naar boven