Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 01-04-2005 t/m 30-06-2008

Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2008]

Ingesteld wordt het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2008]

Het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart is, voor zover een en ander aan de Minister van Verkeer en Waterstaat is opgedragen en volgens diens instructies, belast met aangelegenheden gericht op het belang van luchtvaart en transport voor de Nederlandse samenleving, binnen randvoorwaarden van veiligheid en leefbaarheid, zowel nationaal als internationaal.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2008]

Voor zover de in artikel 2 genoemde taken overeenkomen met de aangelegenheden als bedoeld in artikel 2 van het Organiek Besluit Rijkswaterstaat, draagt het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart de beleidsverantwoordelijkheid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2008]

Het Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart oefent toezicht uit ten aanzien van luchtverkeersbeveiliging en de organisaties die daarmee belast zijn.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2005.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal en diens plaatsvervanger, de diensthoofden en de in dit besluit genoemde functionarissen.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina