Subsidieregeling LAKS, JOB en Combo

Geraadpleegd op 29-09-2023.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Regeling houdende een subsidieregeling voor leerling- en deelnemersorganisaties binnen het voortgezet onderwijs (vo) en het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies

Besluit

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel van de subsidie voor LAKS en JOB

 • 1 De minister verstrekt LAKS en JOB subsidie per boekjaar voor het ontwikkelen en in stand houden van herkenbare belangenorganisaties voor het voortgezet onderwijs onderscheidenlijk de BVE-sector die tot taak heeft:

  • a. het vertegenwoordigen van de belangen en het versterken van de positie van de leerlingen onderscheidenlijk de studenten of vavo-studenten, en

  • b. het verbeteren van het leefklimaat op de scholen en instellingen.

 • 2 De taak bedoeld in het eerste lid omvat in ieder geval:

  • a. het bevorderen en ondersteunen van medezeggenschap en participatie van leerlingen onderscheidenlijk studenten of vavo-studenten op school- en instellingsniveau,

  • b. het zijn van gesprekspartner van de minister of staatssecretaris,

  • c. het beïnvloeden van het landelijke onderwijsbeleid, en

  • d. het organiseren en coördineren van regionale en landelijke acties en activiteiten.

Artikel 3. Doel van de subsidie voor Combo

 • 1 De minister verstrekt Combo subsidie per boekjaar voor in ieder geval het ontwikkelen en in stand houden van een servicecentrum dat en een facilitaire organisatie die, ten behoeve van LAKS en JOB, tot taak heeft:

  • a. het verzorgen van de beheerstaken van deze organisaties, en

  • b. het verlenen van diensten aan leerlingen, studenten en zo mogelijk tevens vavo-studenten.

 • 2 De taak bedoeld in het eerste lid omvat in ieder geval:

  • a. het op verzoek van LAKS of JOB verzorgen van cursussen,

  • b. het zorgdragen voor de bestedingen van LAKS en JOB,

  • c. het onderling afstemmen van de activiteitenplannen en de begrotingen tussen Combo en LAKS of JOB,

  • d. het gevraagd en ongevraagd advies geven aan LAKS en JOB,

  • e. het verzorgen van informatie voor leerlingen, studenten en vavo-studenten,

  • f. het verzamelen van gegevens over scholen en instellingen met betrekking tot de positie van leerlingen onderscheidenlijk studenten of vavo-studenten,

  • g. het verzorgen van een klachtenlijn, en

  • h. het uitvoeren van bijkomende projecten.

Paragraaf 2. Subsidieaanvraag

Artikel 4. Subsidieaanvraag LAKS en JOB

 • 1 Subsidie wordt jaarlijks op aanvraag verleend na goedkeuring door de directie VO, onderscheidenlijk BVE van het door LAKS en JOB bij de desbetreffende directie ingediende activiteitenplan en de daarbij behorende begroting.

 • 2 Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3 Het activiteitenplan bevat een omschrijving van:

  • a. de hoofdlijnen van de activiteiten,

  • b. het doel en het te verwachten resultaat van de activiteiten,

  • c. indien de subsidieontvanger beschikt over een egalisatiereserve vermeldt de subsidieaanvraag de omvang daarvan, en

  • d. per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen.

 • 4 Uit het activiteitenplan van LAKS en JOB blijkt dat de activiteiten in ieder geval zijn gericht op het versterken van de positie van de leerling onderscheidenlijk de student of de vavo-student.

 • 5 De minister kan nadere eisen stellen aan de wijze waarop de onderdelen van de subsidieaanvraag, bedoeld in het eerste lid, worden uitgewerkt.

Artikel 5. Subsidieaanvraag Combo

 • 1 Subsidie wordt jaarlijks op aanvraag verleend na goedkeuring van het door Combo ingediende activiteitenplan en de daarbij behorende begroting.

 • 2 Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 3 Het activiteitenplan bevat een omschrijving van:

  • a. de hoofdlijnen van de activiteiten,

  • b. het doel en het te verwachten resultaat van de activiteiten,

  • c. indien de subsidieontvanger beschikt over een egalisatiereserve vermeldt de subsidieaanvraag de omvang daarvan, en

  • d. per activiteit de daarvoor benodigde personele en materiële middelen.

 • 4 Uit het activiteitenplan van Combo blijkt dat de activiteiten in ieder geval zijn gericht op het ontwikkelen en in stand houden van een herkenbaar servicecentrum en facilitaire organisatie ten behoeve van LAKS en JOB.

 • 5 Het activiteitenplan en de begroting van Combo vermelden nauwkeurig welke activiteiten voor LAKS en JOB worden verricht.

 • 6 Combo ontvangt op grond van het activiteitenplan en de begroting uitsluitend subsidie voor de uitvoering van deze activiteiten.

 • 7 De minister kan nadere eisen stellen aan de wijze waarop de onderdelen van de subsidieaanvraag, bedoeld in het eerste lid, worden uitgewerkt.

Paragraaf 3. Subsidieverlening

Artikel 7. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Awb, worden de op grond van artikel 4 en 5 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat.

Paragraaf 4. Subsidieverplichtingen

Artikel 9. Egalisatiereserve

 • 2 Bij de subsidieverlening kan de omvang van de egalisatiereserve in aanmerking worden genomen.

Artikel 10. Voorafgaande instemming met rechtshandelingen na subsidieverlening

 • 1 Voor de navolgende handelingen is door de subsidieontvanger toestemming van de minister vereist:

  • a. het oprichten van, onderscheidenlijk het deelnemen in een rechtspersoon, anders dan vermeld in het activiteitenplan,

  • b. het in eigendom verwerven, het vervreemden of het bezwaren van registergoederen, indien zij mede zijn verworven door middel van de subsidiegelden, dan wel de lasten daarvoor mede worden bekostigd uit de subsidiegelden, anders dan vermeld in het activiteitenplan,

  • c. het aangaan of beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of pacht daarvan, indien deze goederen geheel of gedeeltelijk zijn verworven door middel van de subsidie onderscheidenlijk de uitgaven daarvoor mede zijn bekostigd uit de subsidie, voorzover die niet zijn vermeld in het activiteitenplan,

  • d. het aangaan van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten van geldlening,

  • e. het aangaan van kredietovereenkomsten waarbij de subsidieontvanger zich verbindt tot zekerheidsstelling met inbegrip van zekerheidsstelling voor schulden van derden of waarbij hij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor derden sterk maakt,

  • f. het gebruik maken van diensten van derden voor het verrichten van activiteiten waarvoor subsidie verleend is indien daarmee een belang gemoeid is dat meer bedraagt dan 10% van het subsidiebedrag,

  • g. het ontbinden van de rechtspersoon, en

  • h. het doen van aangifte tot haar faillissement of het aanvragen van surcéance van betaling.

 • 2 LAKS, JOB en Combo dienen wijzingen van de statuten ten minste drie maanden voor de verwachtte datum van de gewenste wijziging mee te delen aan het Ministerie van OCW.

Artikel 11. Subsidievaststelling

 • 1 De subsidieontvanger doet jaarlijks uiterlijk 1 juli na afloop van het boekjaar een aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor het voorafgaande kalenderjaar.

 • 3 De verantwoording bevat in ieder geval een vergelijking tussen de nagestreefde en gerealiseerde doelstellingen en een toelichting op de verschillen en een activiteitenverslag.

 • 4 De minister beslist binnen dertien weken op de aanvraag tot subsidievaststelling.

 • 5 De subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Eventueel niet-bestede middelen of overschotten na afloop van de activiteiten moeten worden terugbetaald.

 • 6 De subsidie wordt - met inachtneming van de egalisatiereserve - vastgesteld op basis van de werkelijke kosten.

 • 7 In het subsidiebedrag zijn de kosten van de verklaring bedoeld in het tweede lid begrepen.

Artikel 12. Informatieplicht

 • 1 De subsidieontvanger verstrekt aan de minister en de door hem aangewezen personen de gevraagde inlichtingen.

 • 2 Combo verstrekt in de maanden januari en juli een overzicht van de bij de informatie- en klachtenlijn binnengekomen klachten.

 • 3 De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de minister en de door hem aangewezen personen volledig inzage hebben in de boeken en bescheiden.

 • 4 De subsidieontvanger verleent de minister en de door hem aangewezen personen toegang tot de door hem gebruikte plaatsen.

 • 5 De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

Artikel 13. Inwerkingtreding

De regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Naar boven