Besluit Productschap Vis toezichthouders tuchtrecht 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 12-04-2008 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vis van 24 maart 2005 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van door het Productschap Vis vastgestelde verordeningen (Besluit Productschap Vis toezichthouders 2005)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op artikel 104, derde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De afdeling Buitendienst van het Productschap Vis houdt toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Verordening regeling verkoop zoetwatervis 2003.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Productschap Vis toezichthouders tuchtrecht 2005.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Rijswijk, 24 maart 2005

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 7 juni 2006, nr. TRCJZ/2005/1354.

Terug naar begin van de pagina