Verordening beleggingsbeleid Productschap Vis 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 25-03-2005 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Vis van 24 maart 2005, houdende de vastlegging van het beleggingsbeleid van het Productschap Vis (Verordening beleggingsbeleid Productschap Vis 2005)

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op artikel 123 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op artikel 6, derde lid, van de Verordening financiën bedrijfslichamen 1999 (zoals laatstelijk gewijzigd op 17 maart 2000 en integraal opnieuw gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie d.d. 21 juli 2000);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Het beleggingsbeleid is erop gericht een goed rendement uit het belegd vermogen te behalen, echter onder de voorwaarde dat beleggingsrisico's zoveel mogelijk worden vermeden.

 • 2 Het beleggen van vaste en vlottende middelen geschiedt met inachtneming van de volgende uitgangspunten:

  • a. beleggen geschiedt risicomijdend in euro's;

  • b. langlopende beleggingen geschieden uitsluitend in staatsobligaties of obligaties Bank Nederlandse Gemeenten;

  • c. kortlopende beleggingen (korter dan twee jaar) geschieden in deposito's of op spaarrekeningen;

  • d. met het oog op een regelmatige cashflow zal worden getracht de vrijval te spreiden.

 • 3 In de jaarrekening wordt het gevoerde beleggingsbeleid beschreven, waarbij gespecificeerd wordt:

  • a. de omvang van de belegde en aan te houden middelen;

  • b. de aard van de beleggingen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening beleggingsbeleid Productschap Vis 2005.

 • 2 Deze verordening treedt in werking met ingang van 25 maart 2005 en werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Rijswijk, 24 maart 2005

P.J.H.M. Loonen

voorzitter

G.J. van Balsfoort

secretaris

Terug naar begin van de pagina