Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen [...] Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002

Geldend van 16-06-2005 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen Akkerbouwproductschappen beleidsterrein Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties periode 1956–2002

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 4 november 2004, nr. arc-2004.01692/2);

Besluit:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

Bijlage Wie zaait, die oogst

BASISSELECTIEDOCUMENT Akkerbouwproductschappen 1956–2002

1. Afkortingen en begrippen

AA: Productschap voor Aardappelen

AB95: Archiefbesluit 1995

Actor: overheidsorgaan dat een rol speelt op het beleidsterrein

AID: Algemene Inspectiedienst (LNV)

Akk: Akkerbouwproductschappen

AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur

art.: artikel

AW95: Archiefwet 1995

Awb: Algemene wet bestuursrecht

B: de selectiebeslissing ‘(blijvend) te bewaren’ ten aanzien van de archiefbescheiden die de neerslag vormen van de gewaardeerde handeling.

BSD: Basisselectiedocument

CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek

CW: Commissie voor Wijn

GZP: Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten

Handeling: complex van activiteiten, gericht op het tot stand brengen van een product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid.

HPA: Hoofdproductschap Akkerbouw

LNV: (Ministerie van) Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Lzz: Productschap voor Landbouwzaaizaden

MARS: Mineralen-Aanvoer-Registratie-Systeem

MiAR: Mineralen-Aanvoer-Registratiesysteem

MINAS: MINeralen-Aangifte-Systeem

MVO: Productschap voor Margarine, Vetten en Oliën

NA: Nationaal Archief

OCenW: (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

PBO: Publiekrechtelijke bestuursorgaan

PDV: Productschap Diervoeder

PIVOT: Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn

PLW: Productenschappencommissie Levensmiddelenwetgeving

PT: Productschap Tuinbouw

PVE: Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren

PVV: Productschap voor Vee en Vlees

PW: Productschap Wijn

PZ: Productschap Zuivel

RAD: Rijksarchiefdienst

RIKILT: Rijkskwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten

RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek

SER: Sociaal-Economische Raad

Stb.: Staatsblad (jaar, nummer)

Stcrt.: Staatscourant (jaar, nummer)

SZW: (Ministerie van) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

V: de selectiebeslissing ‘(op termijn) te vernietigen’ ten aanzien van de archiefbescheiden die de neerslag vormen van de gewaardeerde handeling.

V.I.B.: Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (LNV)

Vvr: Productschap voor Veevoeder

WBO: Wet op de Bedrijfsorganisatie

WIC: Wijninformatiecentrum (PW)

WOB: Wet Openbaarheid van Bestuur

WVC: (Ministerie van) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

2. Verantwoording

2.1. Wettelijk kader voor de selectie van overheidsarchieven

Ingevolge artikel 3 van de Archiefwet 1995 (AW95 – Stb. 1995, 276) dient de overheid haar archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Ook een Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (PBO) valt onder de werking van de AW95. Zodoende moeten de archieven van de Akkerbouwproductschappen (Akk) ook aan de bepalingen in deze wet voldoen.

Onder archiefbescheiden worden niet slechts papieren documenten te verstaan, maar álle bescheiden – ongeacht hun vorm – die door een overheidsorgaan zijn ontvangen of opgemaakt en naar hun aard bestemd zijn daaronder te berusten. Ook digitaal vastgelegde informatie valt dus onder de werking van de archiefwetgeving.

Het in goede en geordende staat bewaren van archiefbescheiden houdt onder meer in dat de archieven van de Akk op gezette tijden worden geschoond. In dat verband kent de Archiefwet 1995 zowel een vernietigingsplicht (art. 3), als een overbrengingsplicht (art. 12). Beide plichten rusten op degene die de bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van het desbetreffende archief: de zorgdrager. In het geval van de Akk het Dagelijks Bestuur.

De verplichting tot overbrenging bepaalt dat de zorgdrager zijn archiefbescheiden die niet voor vernietiging in aanmerking komen en ouder zijn dan twintig jaar ter blijvende bewaring overbrengt naar een archiefbewaarplaats. Hiervoor is het Nationaal Archief (NA) aangewezen. Het NA is een onderdeel van de Rijksarchiefdienst (RAD). Deze dienst ressorteert onder de Minister van OCenW en staat onder leiding van de Algemeen Rijksarchivaris.

In verband met de selectie van hun archiefbescheiden zijn zorgdragers verplicht hiertoe selectielijsten op te stellen. In een selectielijst dient te worden aangegeven welke archiefbescheiden voor vernietiging, dan wel voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Voorts dient een selectielijst de termijnen aan te geven waarna de te vernietigen bestanddelen dienen te worden vernietigd.

Een selectielijst is naar haar aard een duurzaam instrument. Het ligt in de rede dat een organisatie een vastgestelde lijst niet eenmalig toepast, maar (zonodig in geactualiseerde vorm) blijft hanteren om de periodieke aanwas van archiefmateriaal te selecteren. Een selectielijst vormt zo een belangrijk onderdeel van het instrumentarium voor het beheer van de documentaire informatievoorziening in een overheidsorganisatie.

Bij het ontwerpen van een selectielijst dient krachtens artikel 2 lid 1, van het Archiefbesluit 1995 (AB95 – Stb. 1995, 671) rekening gehouden te worden met:

 • de taak van het desbetreffende overheidsorgaan;

 • de verhouding van dit overheidsorgaan tot andere overheidsorganen;

 • de waarde van de archiefbescheiden als bestanddeel van het cultureel erfgoed;

 • het belang van de in de bescheiden voorkomende gegevens voor overheidsorganen, recht- of bewijszoekenden en historisch onderzoek.

Voorts moeten ingevolge artikel 3 van het AB95 bij het ontwerpen van een selectielijst ten minste betrokken zijn een deskundige op het gebied van de organisatie en taken van het desbetreffende overheidsorgaan, een deskundige ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden van dat orgaan en (een vertegenwoordiger van) de Algemeen Rijksarchivaris.

Wat betreft de geldigheidsduur van het BSD als selectielijst wordt uitgegaan van de wettelijke periode van twintig jaar vanaf de vaststelling. Dit laat uiteraard onverlet dat de selectielijst (of een bepaald onderdeel daarvan) binnen deze termijn zal komen te vervallen, indien dit mocht worden bepaald bij de vaststelling (via de aangewezen archiefwettelijke weg) van een nieuwe dan wel herziene selectielijst.

2.2. Het basisselectiedocument

Een basisselectiedocument (BSD) is een bijzondere vorm van een selectielijst. In de regel heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van een enkele organisatie, als wel op het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag vormen van het overheidshandelen op een bepaald beleidsterrein. Dit BSD richt zich echter volledig op het handelen van een enkele organisatie, namelijk de Akk.

Het BSD geldt dus voornamelijk voor de archiefbescheiden van de Akk. Verschillende overheidsorganen (veelal ook diverse zorgdragers) zijn echter ook op het werkterrein van de Akk actief. In zover dit van belang is, zijn hun handelingen ook opgenomen. Dit alles betekent dat er geen handelingen van particuliere actoren worden opgenomen.

Een BSD wordt opgesteld op basis van institutioneel onderzoek. In het bijbehorende Rapport Institutioneel Onderzoek (RIO) worden de betreffende Akk beschreven, evenals de taken en bevoegdheden van andere betrokken organen. De handelingen van de Akk staan in het RIO in hun functionele context geplaatst. In het BSD zijn enkel de handelingen overgenomen, geordend naar de actor. Bovendien is bij elke handeling aangegeven of de administratieve neerslag hiervan bewaard dan wel op termijn vernietigd moet worden. Het niveau waarop geselecteerd wordt is dus niet dat van de stukken zelf, maar dat van de handelingen waarvan die archiefbescheiden de administratieve neerslag vormen. Een BSD is derhalve geen opsomming van (categorieën) stukken, maar een lijst van handelingen van de Akk, waarbij elke handeling is voorzien van een waardering en indien van toepassing een vernietigingstermijn.

Het opgestelde ontwerp-BSD wordt voorgelegd aan de Raad van Cultuur en op verschillende plaatsen ter inzage gelegd. Na eventuele wijziging van het ontwerp-BSD kan worden overgegaan tot de vaststelling. Het BSD wordt vastgesteld in een gezamenlijk besluit van de minister belast met het cultuurbeleid (tegenwoordig de minister van OCenW) en de betrokken zorgdrager(s).

2.3. Het BSD Akkerbouwproductschappen

Het rapport Wie zaait die oogst. Een institutioneel onderzoek naar het handelen van de Akkerbouwproductschappen, 1956–2002 vormt de grondslag voor dit ontwerp-BSD. Het RIO geeft een historische beschrijving van het takenpakket van de Akk en een overzicht van de handelingen die deze Akk hebben verricht of nog steeds verrichten.

Het institutioneel onderzoek is verricht in de periode januari tot en met april 2002. Dit ontwerp-BSD omvat voorstellen voor de selectie van de administratieve neerslag van de handelingen van de Akk.

De afbakening ten opzichte van de raakvlakken met andere beleidsterreinen is verantwoord in § 2.2. van het RIO. Hier kan dus worden volstaan met deze verwijzing.

Voor de toetsing van dit ontwerp-BSD is het raadzaam om eerst de leeswijzer te raadplegen. Eventuele afwijkingen van de handelingenlijst op het RIO worden hierin toegelicht.

2.4. Selectiedoelstelling

Het BSD is opgesteld in overeenstemming met de selectiedoelstelling van de RAD/PIVOT. Bij de behandeling van het ontwerp van de Archiefwet 1995 in de Tweede Kamer op 13 april 1994 verwoordde de Minister van WVC deze doelstelling als volgt: ‘het mogelijk maken van een reconstructie van de hoofdlijnen van het handelen van de overheid’. Door het Convent van Rijksarchivarissen is de selectiedoelstelling vertaald in de richting van de (bewaar)doelstelling van de RAD als ‘het selecteren van handelingen van de overheid om bronnen voor de kennis van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig te stellen voor blijvende bewaring’.

De algemene selectiedoelstelling is in dit BSD geoperationaliseerd voor het takenpakket van de Akk. Bij de hier geformuleerde selectievoorstellen stond steeds de vraag centraal: ten aanzien van welke handelingen is de administratieve neerslag noodzakelijk om een reconstructie mogelijk te maken van handelen van de Akk?

2.5. Selectiecriteria

Uitgaande van de algemene selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1998 een (gewijzigde) lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Met behulp van die algemene criteria wordt in een BSD een waardering toegekend aan de handelingen die door middel van het institutioneel onderzoek in kaart zijn gebracht.

De algemene selectiecriteria van PIVOT zijn positief geformuleerd: het zijn bewaarcriteria. Is een handeling op grond van een criterium gewaardeerd met B (‘blijvend te bewaren’), dan betekent dit dat de administratieve neerslag van die handeling te zijner tijd in zijn geheel overgebracht dient te worden naar het NA. De neerslag van een handeling die niet aan één van de selectiecriteria voldoet, wordt op termijn vernietigd. De waardering van de desbetreffende handeling luidt dan V (‘vernietigen’), onder vermelding van de periode waarna de vernietiging dient plaats te vinden. De neerslag die uit dergelijke handelingen voortvloeit, is dus niet noodzakelijk geacht voor een reconstructie van het handelen van de Akk.

Overigens verlangt artikel 5, onder e, van het AB95 dat selectielijsten de mogelijkheid bieden om neerslag die met een V is gewaardeerd in exceptionele gevallen te bewaren op grond van een uitzonderingscriterium. PIVOT heeft daarom het volgende uitzonderingscriterium geformuleerd:

Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd.

Om de selectiedoelstelling te bereiken worden de handelingen in het BSD gewaardeerd aan de hand van de volgende algemene selectiecriteria:

 • 1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen.

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten.

 • 2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen.

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid.

 • 3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren.

  Toelichting: Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie.

 • 4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen.

  Toelichting: Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan.

 • 5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt.

  Toelichting: Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken.

 • 6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en incidenten.

  Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen er in een BSD, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstelling, specifieke criteria worden geformuleerd. Daar de noodzaak hiertoe niet aanwezig werd geacht, is in dit BSD de mogelijkheid om deze selectiecriteria te formuleren niet benut.

2.6. Verslag van de vaststellingsprocedure

Op 17 december 2002 is het ontwerp-BSD door Akkerbouwproductschappen en de onder hem ressorterende actoren aan de Staatssecretaris van OC&W aangeboden, waarna deze het ter advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met het BSD naar de RvC is verstuurd. Vanaf februari 2005 lag de selectielijst gedurende acht weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van het Nationaal Archief evenals in de bibliotheken van Akkerbouwproductschappen, het Ministerie van OC&W en de rijksarchieven in de provincie/regionaal historische centra, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant en in het Archievenblad.

Op 18 november 2004 bracht de RvC advies uit (arc-2004.01462/4), hetwelk behoudens enkele tekstuele correcties geen aanleiding heeft gegeven tot de volgende wijziging van de ontwerp-selectielijst:

 • De waardering van handeling 9 V 20 jaar is gewijzigd in B 1.

 • Handeling 19 is komen te vervallen. De adviesfunctie wordt ondervangen door handeling 18. De uitvoering van beleid wordt ondervangen door verschillende andere handelingen.

 • De waardering van handeling 66 V 5 jaar is gewijzigd in V 5 jaar m.u.v. broncodes V 50 jaar.

 • Handeling 68 V 2 jaar is gewijzigd in V 2 jaar m.u.v. ordeningsplannen B, criterium 5.

 • Aan handeling 91 V 7 jaar na accountantverklaring is toegevoegd 'van de jaarrekenning en van de begroting blijft elk één (eind)exemplaar bewaard'.

Daarop werd het BSD op 22 maart 2005 door de Algemene Rijksarchivaris, namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld [C/S/05/659].

2.7. Leeswijzer

In de hoofdstukken 3 en 4 van dit BSD staan de handelingen van de Akkerbouwproductschappen beschreven. Deze zijn geordend naar actor. De handelingen worden beschreven in een handelingenblok, zoals hieronder aangegeven.

(x.): Dit is het nummer van de handeling. Deze nummering is uit het bijbehorende RIO overgenomen. Een handeling kan echter door verschillende actoren (gelijktijdig of opeenvolgend in tijd) zijn uitgevoerd. In dit geval is de betrokken handeling in het BSD uitgesplitst naar de betreffende actoren. Een handeling kan dus onder hetzelfde unieke nummer onder meerdere actoren zijn opgenomen.

Handeling: Dit is een complex van activiteiten die een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. In de praktijk komt een handeling meestal overeen met een procedure of een werkproces.

De formulering van de handelingen is in de regel toegespitst op het product. Echter, een handeling als zodanig omvat alle activiteiten die leiden tot het product. Dientengevolge is de neerslag van een handeling niet beperkt tot het (eind)product, maar omvat ze alle archiefbescheiden die in verband daarmee zijn voortgebracht. Zo betreft de neerslag van een beschikkende handeling niet alleen het originele besluit, maar ook alle voorstukken.

Aangezien handelingen voortvloeien uit taken en bevoegdheden is het mogelijk dat een vermelde handeling in de praktijk nimmer (volledig) is uitgevoerd.

Periode: Hier staat het tijdvak vermeld gedurende welke jaren de handeling is verricht. Wanneer er geen eindjaar staat vermeld, wordt de handeling op het moment van het verschijnen van het RIO nog steeds uitgevoerd.

Grondslag: Dit is de wettelijke basis op grond waarvan de actor de handeling verricht. Wanneer er geen wettelijke grondslag voor een handeling bestaat, kan de bron worden genoemd waarin de betreffende handeling staat vermeld.

Opmerking: Deze aanvullende informatie wordt slechts vermeld, wanneer de strekking van de handeling toelichting behoeft.

Waardering: De afkorting ‘B’ staat voor ‘bewaren’, dat wil zeggen het na afloop van de wettelijke overbrengingstermijn overdragen aan het NA van de documentaire neerslag (ongeacht de gegevensdrager) van de handeling. Bij een B handeling is achter de selectiebeslissing aangegeven welk selectiecriterium is toegepast.

De afkorting ‘V’ staat voor ‘(op termijn) vernietigen’, oftewel ‘niet overbrengen’. Bij de desbetreffende handelingen wordt de vernietigingstermijn vermeld. Deze termijn betreft het aantal volle jaren dat dient te zijn verlopen sinds het einde van het jaar waarin een archiefbestanddeel (dossier, register, databestand) dat behoort tot de neerslag van de handeling, is afgesloten.

Voor het gebruikmaken van dit BSD zijn tevens de volgende aanwijzingen van belang:

 • Ter wille van de overzichtelijkheid wordt in de handelingenlijst in tussenkopjes steeds aangegeven:

  • Het onderwerp waarop de handeling(en) betrekking heeft (hebben).

  • Een verwijzing naar de paragraaf van het RIO waarin de desbetreffende handeling(en) is (zijn) opgenomen.

 • Dit BSD dient altijd toegepast te worden in combinatie met het bijbehorende RIO.

 • Voor de beschrijving van de taken, die de Akk uitvoeren ten aanzien van akkerbouwproducten, vormt de huidige situatie het uitgangspunt: wijn valt nu onder het PW en aardappelen onder het HPA.

 • Handelingen, die overgenomen zijn uit andere RIO’s, worden aangegeven met een letter, (a.), in plaats van een cijfer, (1.). Ten aanzien van deze handelingen wordt het volgende opgemerkt:

  • de handelingen staan in dit RIO vermeld om een compleet overzicht te geven van alle handelingen aangaande de Akkerbouwproductschappen;

  • de handelingen zijn nodig voor een complete archivering bij de Akk;

  • de bewaartermijnen van deze handelingen staan niet meer ter discussie, maar worden integraal overgenomen.

 • Als de actor ‘Akkerbouwproductschap’, of de naam van een Akkerbouwproductschap is, kan hiermee ook ‘het bestuur van’, ‘de voorzitter van’ of ‘de secretaris van’ bedoeld worden.

 • De handelingen zijn positief geformuleerd. Dit betekent dat de handeling ‘het verlenen van een vergunning’ ook de stukken betreffende de afwijzing of beëindiging van de vergunning omvat en dat de stukken betreffende de terugvordering van steun behoren bij de handeling ‘het toekennen van steun’.

 • Het hoofdstuk ‘Algemene handelingen’ bevat alle handelingen, uitgezonderd de handelingen in medebewind, die een Akkerbouwproductschap volgens de wet mag uitvoeren. Dit betekent niet automatisch dat een Akkerbouwproductschap de handeling ook daadwerkelijk uitvoert.

 • Indien de uitoefening van twee of meerdere handelingen zo zeer met elkaar verweven is, dat er geen duidelijke scheidslijn tussen documenten is aan te brengen, dient gekozen te worden voor de handeling met de langste bewaartermijn.

3. Handelingen

3.1. Akkerbouwproductschap

3.1.1 Instelling en benoeming: Akkerbouwproductschap (RIO § 4.1.1)

(1.)

Actor: Akkerbouwproductschap

Handeling: Het geven van een oordeel met betrekking tot de benoeming van de voorzitter van het Akkerbouwproductschap.

Periode: 1999–

Grondslag: Wet op de Bedrijfsorganisatie (WBO – Stb. 1950, K22, zoals laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), artikel 78, eerste lid

Product: Oordeel/advies

Waardering: V; 5 jaar

3.1.2 Instelling en benoeming: commissie ex artikel 88, eerste lid (RIO § 4.1.2)

(2.)

Handeling: Het instellen van een commissie ex artikel 88, eerste lid.

Periode: 1956–

Grondslag: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 88, eerste lid

Product: Verordening, Besluit

Waardering: B 4

3.1.3 Begroting en jaarrekening (RIO § 4.1.3)

(3.)

Handeling: Het jaarlijks vaststellen van de begroting en de jaarrekening.

Periode: 1956–

Grondslag: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 118, 119 en 124, derde lid

Verordening Financiën Bedrijfslichaam 1999 [SER], art. 2

Product: Begroting, jaarrekening

Opmerking: Begrotingen worden goedgekeurd door de SER; jaarrekeningen door het bestuur.

Waardering: V; 7 jaar na accountantsverklaring

NB. Van de jaarrekening en van de begroting blijft elk één gedrukt (eind-)exemplaar bewaard.

3.1.4 Beleid (RIO § 4.1.4)

(4.)

Handeling: Het opstellen van beleid betreffende het werkterrein van de Akkerbouwproductschappen.

Periode: 1956–

Grondslag: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 71

Product: Meerjarenvisies, (beleids)nota’s

Waardering: B 1 & 2

(5.)

Handeling: Het afleggen van verantwoording van beleid naar de Vakminister en naar de ondernemingen, waarvoor het Akkerbouwproductschap is ingesteld.

Periode: 1956–

Bron: TK II 25 695, 1997–1998, Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten, nr. 3, p. 7

Product: Jaarverslagen, nota’s

Opmerking: Deze handeling betreft niet de verantwoording omtrent medebewind.

Waardering: B 3

3.1.5 Verordeningen (RIO § 4.1.5)

(6.)

Handeling: Het bij verordening vaststellen van regels voor de ondernemingen, waarvoor het Akkerbouwproductschap is ingesteld.

Periode: 1956–

Grondslag: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 93, eerste lid

Instellingswet Productschappen en Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten (Stb. 1954, 451, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1985, 720), art. 14

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1993 (Stcrt. 1993, 101, vervallen bij Stcrt. 1997, 186), art. 2

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997 (Stcrt. 1997, 186, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1999, 134), art. 2

Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988, 665, vervallen bij Stb. 2000, 302), art. 19

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Stb. 2000, 302, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 664), art. 8

Product: Verordeningen

Opmerking: Verordeningen worden goedgekeurd door de SER en/of de Vakminister.

Waardering: B 1 & 5

(7.)

Handeling: Het bij verordening instellen van fondsen.

Periode: 1956–

Grondslag: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 93, tweede lid, onder p

Instellingswet Productschappen en Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten (Stb. 1954, 451, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1985, 720), art. 17

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1993 (Stcrt. 1993, 101, vervallen bij Stcrt. 1997, 186), art. 2, eerste lid, onder f

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997 (Stcrt. 1997, 186, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1999, 134), art. 2, eerste lid, onder f en art. 5

Product: Verordening

Opmerking: Verordeningen worden goedgekeurd door de SER en de Vakminister.

Waardering: B 1 & 5

(8.)

Handeling: Het bij verordening vaststellen van financierings- en bestemmingsheffingen.

Periode: 1956–

Grondslag: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 126, eerste lid

Instellingswet Productschappen en Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten (Stb. 1954, 451, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1985, 720), art. 17

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1993 (Stcrt. 1993, 101, vervallen bij Stcrt. 1997, 186), art. 2

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997 (Stcrt. 1997, 186, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1999, 134), art. 5

Product: Verordening

Opmerking: Verordeningen worden goedgekeurd worden SER en/of Vakminister.

Waardering: B 1 & 5

3.1.6 Verbetering van de sector (RIO § 4.1.6)

(9.)

Handeling: Het initiëren en/of uitwerken van activiteiten ter verbetering of versterking van de sector.

Periode: 1956–

Grondslag: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 93, tweede lid, onder d

Opmerking: Dit betreft onder andere:

 • kwaliteitsverbetering en voedselveiligheid

 • (structuur)versterkende maatregelen

 • verbetering van arbeidsmarkt en -omstandigheden

 • aanzet geven tot landbouwkundig en technologisch onderzoek

Waardering: B 1

(104.)

Handeling: Het aanleggen van dossiers bij calamiteiten.

Periode: 1956–

Bron: Interview

Product: Calamiteitendossier

Waardering: B 6

3.1.7 Registreren van ondernemingen (RIO § 4.1.7)

(10.)

Handeling: Het registreren van ondernemingen, die werkzaamheden verrichten op het werkterrein van de Akkerbouwproductschappen.

Periode: 1956–

Grondslag: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 93, tweede lid, onder a

Instellingswet Productschappen en Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten (Stb. 1954, 451, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1985, 720), art. 14, eerste lid, onder b

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1993 (Stcrt. 1993, 101, vervallen bij Stcrt. 1997, 186), art. 2, eerste lid, onder a

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997 (Stcrt. 1997, 186, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1999, 134), art. 2, eerste lid, onder a

Wet Persoonsregistraties (Stb. 1988, 665, vervallen bij Stb. 2000, 302), art. 19

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Stb. 2000, 302, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 664), art. 8

Product: (Openbaar) Register

Waardering: V; 2 jaar na uitschrijving register

NB. Artikel 10 eerste lid Wet bescherming persoonsgegevens: persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. (V; 2 jaar)

3.1.8 Innen van heffingen en fondsenbeheer (RIO § 4.1.8)

(11.)

Handeling: Het innen van financierings- en bestemmingsheffingen en het beheren van fondsen.

Periode: 1956–

Grondslag: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 126, eerste lid

Instellingswet Productschappen en Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten (Stb. 1954, 451, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1985, 720), art. 17

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1993 (Stcrt. 1993, 101, vervallen bij Stcrt. 1997, 186), art. 2

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997 (Stcrt. 1997, 186, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1999, 134), art. 5

Product: Aanslag/acceptgiro

Opmerking: Bij PDV wordt de financieringsheffing retributie genoemd.

Waardering: V; 7 jaar

3.1.9 Vrijstelling en ontheffing (RIO § 4.1.9)

(12.)

Handeling: Het verlenen van vrijstellingen of ontheffingen.

Periode: 1956–

Product: Vrijstelling, ontheffing

Opmerking: Deze handeling kan gebruikt worden voor de vrijstelling of ontheffing, waarvoor geen handeling is geformuleerd.

Waardering: V; 7 jaar

3.1.10 Controle (RIO § 4.1.10)

(13.)

Handeling: Het (laten) uitvoeren van controles bij ondernemingen.

Periode: 1956–

Grondslag: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 93 en 95

Instellingswet Productschappen en Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten (Stb. 1954, 451, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1985, 720), art. 14, 15 en 16

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1993 (Stcrt. 1993, 101, vervallen bij Stcrt. 1997, 186), art. 2, 3 en 4

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997 (Stcrt. 1997, 186, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1999, 134), art. 2, 3 en 4

Product: Rapporten

Opmerking: Deze handeling kan gebruikt worden voor de controles, waarvoor geen handeling is geformuleerd.

Waardering: V; 7 jaar

3.1.11 Klachten (RIO § 4.1.11)

(14.)

Handeling: Het behandelen van klachten van ondernemingen uit de sector, waarvoor het Akkerbouwproductschap is ingesteld.

Grondslag: Algemene wet bestuursrecht (Awb – Stb. 1998, 1, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 705)

Periode: 1956–

Product: Correspondentie, notities

Waardering: V; 5 jaar na afhandeling klacht

(15.)

Handeling: Het informeren van tot onderzoek van klachten bevoegde commissies uit de Kamers der Staten-Generaal en de Nationale Ombudsman naar aanleiding van klachten.

Grondslag: Grondwet

Wet Nationale ombudsman (Stb. 1999, 214), art. 18 t/m 25

Periode: 1956–

Product: Correspondentie, notities

Waardering: V; 5 jaar na afhandeling klacht

3.1.12 Bezwaar en beroep (RIO § 4.1.12)

(16.)

Handeling: Het beslissen op bezwaar tegen een besluit van een Akkerbouwproductschap.

Periode: 1956–

Grondslag: Awb (Stb. 1998, 1, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 705)

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Stb. 1994, 4, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 664), art. 18

Product: Beslissing op bezwaar

Waardering: V; 15 jaar

(17.)

Handeling: Het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief rechtelijke organen.

Periode: 1956–

Grondslag: Awb (Stb. 1998, 1, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 705)

Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie (Stb. 1994, 4, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 664), art. 18

Product: Verweerschrift

Waardering: V; 15 jaar

3.1.13 Advies (RIO § 4.1.13)

(18.)

Handeling: Het adviseren van de Minister van Landbouw en de SER.

Periode: 1956–

Product: Advies

Waardering: B 1 & 3

3.1.14 Akk/commissies ex artikel 88, eerste lid (RIO § 4.1.14)

Handeling 19. is vervallen

3.1.15 Vertegenwoordiging en gezamenlijke belangenbehartiging (RIO § 4.1.15)

(20.)

Handeling: Het vertegenwoordigen van de Akkerbouwproductschappen in externe organisaties, commissies en besturen.

Periode: 1956–

Bron: Jaarverslagen

Product: Verslag

Opmerking: Hieronder valt niet de vertegenwoordiging in commissies op internationaal niveau.

Waardering: V; 10 jaar

(21.)

Handeling: Het gezamenlijk met andere productschappen treffen van voorzieningen voor de gemeenschappelijke behartiging van belangen.

Periode: 1956–

Bron: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 109 en 115

Product: Verslagen, adviezen

Opmerking: Hiervoor is de goedkeuring van de SER vereist.

Waardering: B 5

3.1.16 Onderzoek (RIO § 4.1.16)

(22.)

Handeling: Het vaststellen van de opdracht en het eindproduct van een onderzoek op het werkterrein van een Akkerbouwproductschap.

Periode: 1956–

Product: Offerte, brieven, rapporten, nota’s

Opmerking: Deze handeling kan gebruikt worden bij onderzoeken, waarvoor geen handeling is geformuleerd.

Waardering: B 1 & 2

(23.)

Handeling: Het begeleiden van onderzoek op het werkterrein van een Akkerbouwproductschap.

Periode: 1956–

Product: Notities, notulen, brieven

Opmerking: Deze handeling kan gebruikt worden bij onderzoeken, waarvoor geen handeling is geformuleerd.

Waardering: V; 5 jaar

(105.)

Handeling: Het verzamelen en bewerken van gegevens ten behoeve van onderzoek op het werkterrein van een Akkerbouwproductschap.

Periode: 1956–

Waardering: V 5 jaar

(106.)

Handeling: Het financieren van onderzoek op het werkterrein van een Akkerbouwproductschap.

Periode: 1956–

Product: Rekeningen, declaraties

Waardering: V 7 jaar

3.1.17 Informatieverlening (RIO § 4.1.17)

(24.)

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen.

Periode: 1956–

Grondslag: Grondwet

Product: Correspondentie, notities

Waardering: B 2 & 3

(25.)

Handeling: Het behandelen van verzoeken tot inzage op basis van de WOB.

Periode: 1991–

Grondslag: Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB – Stb. 1991, 703), art. 5 t⁠/⁠m 8

Product: Correspondentie

Waardering: V; 3 jaar na afhandeling verzoek

(26.)

Handeling: Het uitvoeren van voorlichtingsactiviteiten betreffende akkerbouwproducten.

Periode: 1956–

Product: Bulletins, circulaires, losbladige regelingen, tariefgegevens, website, presentaties, Wijninformatiecentrum, documentatie

Waardering: V; 2 jaar na vervallen

NB. Van het gedrukte Akk-voorlichtingsmateriaal wordt één exemplaar bewaard (B 5). De voorbereidende stukken worden vernietigd (V; 2 jaar)

(27.)

Handeling: Het verzamelen en verstrekken van statistische gegevens.

Periode: 1956–

Product: Statistieken

Opmerking: Betreft onder andere verstrekking van gegevens aan het CBS.

Waardering: V; 3 jaar

3.1.18 Vaststellen van bevoegdheden en werkwijze (RIO § 4.2.1)

(28.)

Handeling: Het vaststellen van de bevoegdheden en de werkwijze van organen en de inrichting van het secretariaat.

Periode: 1956–

Grondslag: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 92, 95 en 98

Product: Verordening, besluit

Opmerking: Dit betreft ook veranderingen in de uitvoering van bevoegdheden krachtens de Noodwet Voedselvoorziening.

Waardering: B 4

3.1.19 Administratieve organisatie en organisatieontwikkeling (RIO § 4.2.2)

(29.)

Handeling: Het vaststellen van en uitvoeren van regels betreffende organisatiestructuur en bedrijfsvoering.

Periode: 1956–

Bron: Interview

Product: Rapporten, handboeken AO

Waardering: V; 10 jaar

3.1.20 Financieel beheer (RIO § 4.2.3)

(30.)

Handeling: Het vaststellen en uitvoeren van regels betreffende financieel beheer.

Periode: 1956–

Grondslag: WBO (Stb.1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb.1999, 253), art. 119 en 123

Product: Financiële bescheiden, grootboeken, bank- en giroafschriften

Waardering: V; 7 jaar

3.1.21 Vergaderingen (RIO § 4.2.4)

(31.)

Handeling: Het houden van bestuursvergaderingen.

Periode: 1956–

Bron: Interview

Product: Vergaderstukken

Waardering: B 5

(97.)

Handeling: Het houden van intern overleg.

Periode: 1956–

Bron: Interview

Product: Agenda’s, notulen

Waardering: V 5 jaar

3.1.22 Personeel (RIO § 9.1)

(58.)

Handeling: Het bij verordening vaststellen van regels omtrent indienstneming en ontslag, alsmede het loon en andere arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Periode: 1956–1969

Grondslag: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 86, derde lid en art. 123

Product: Verordeningen

Opmerking: Verordeningen worden goedgekeurd door de SER.

Waardering: B 1 & 5

(59.)

Handeling: Het opstellen van personeelsbeleid.

Periode: 1956–1969

Bron: Interview

Product: Beleidsnota’s

Waardering: V; 10 jaar

(60.)

Handeling: Het uitvoeren van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid.

Periode: 1956–1969

Bron: Interview

Product: Personeelsdossiers

Waardering: Voor personeelsdossiers:

 • Loonbelastingverklaring, loonadministratie en loonstaat: V; 7 jaar

 • Na pensioengerechtigde leeftijd of na uitdiensttreding: V; 10 jaar

NB. Artikel 10 eerste lid Wet bescherming persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm, die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. (V; 2 jaar)

3.1.23 Pensioen (RIO § 9.1.3)

(64.)

Handeling: Het zitting hebben in de Raad van Toezicht in het Pensioenfonds Productschappen (PfP).

Periode: 1956–1969

Bron: Interview

Jaarverslagen

Product: Correspondentie, vergaderstukken

Opmerking: Hieronder valt eveneens en indien van toepassing het zitting hebben in het Bestuur.

Waardering: V; 10 jaar

3.2. Hoofdproductschap Akkerbouw

3.2.1 Landbouwschap (RIO § 5.2)

(32.)

Handeling: Het beslissen over de bestemming van de gelden van het Landbouwschap, voor zover dit niet reeds bij verordening bepaald is.

Periode: 2001–

Grondslag Besluit van 28 september 2000, houdende opheffing van het Landbouwschap (Stb. 2000, 411), art. 11, derde lid

Product: Beslissingen

Opmerking: Beslissingen worden goedgekeurd door de SER.

Waardering: B 1

3.2.2 Verhouding tot overige Akk (RIO § 5.3)

(33.)

Handeling: Het bij verordening vorderen van medewerking van een Akkerbouwproductschap bij de uitvoering van die verordening.

Periode: 1956–

Grondslag: Instellingswet Productschappen en Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten (Stb. 1954, 451), art. 26, eerste lid

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen (Stcrt. 1993, 101, vervallen bij Stcrt. 1997, 186), art. 24, eerste lid

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997 (Stcrt. 1997, 186, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1999, 134), art. 22, eerste lid

Product: Verordeningen

Waardering: B 1 & 5

(34.)

Handeling: Het beslissen over doorzending van een verordening of besluit van een Akkerbouwproductschap, indien deze de goedkeuring behoeft van Vakminister of SER.

Periode: 1956–

Grondslag: Instellingswet Productschappen en Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten (Stb. 1954, 451), art. 29

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen (Stcrt. 1993, 101, vervallen bij Stcrt. 1997, 186), art. 26

Instellingsverordening Akkerbouwproductschappen 1997 (Stcrt. 1997, 186, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1999, 134), art. 24

Product: Besluiten

Waardering: B 5

3.2.3 Secretariaatsfunctie (RIO § 5.5)

(99.)

Handeling: Het voeren van het secretariaat voor een (externe) commissie, overleg of werkgroep.

Periode: 1956–

Bron: Interview

Product: Correspondentie, agenda’s, notulen

Waardering: B 1 & 4

3.2.4 PLW (RIO § 5.5.1)

(35.)

Handeling: Het voeren van het secretariaat van de Productschappencommissie Levensmiddelenwetgeving (PLW).

Periode: 1960–

Bron: Jaarverslagen

Product: Correspondentie, vergaderstukken

Waardering: B 1 & 4

3.2.5 HPA/Sociaal Secretariaat: Samenwerkingsverband Sociale Aangelegenheden (RIO § 5.5.2)

(36.)

Handeling: Het ondersteunen van de Akkerbouwproductschappen en het Productschap Margarine, Vetten en Oliën bij de uitvoering van hun beleid aangaande sociale aangelegenheden.

Periode: 1990–

Grondslag: Nota betreffende het Samenwerkingsverband voor Sociale Aangelegenheden (1989)

Besluit inzake het Secretariaat van het Samenwerkingsverband Sociale Aangelegenheden (1998)

Product: Correspondentie, vergaderstukken

Waardering: B 1 & 4

3.2.6 Gemeenschappelijk Secretariaat Vorderingen Landbouwschap (RIO § 5.5.3)

(37.)

Handeling: Het voeren van het secretariaat van het Gemeenschappelijk Secretariaat Vorderingen Landbouwschap.

Periode: 2001–

Grondslag: Verordening gemeenschappelijk secretariaat vorderingen Landbouwschap 2000 (Stcrt. 2001, 81), art. 7

Product: Correspondentie, vergaderstukken

Waardering: B 1 & 4

3.2.7 Geschillencommissies (RIO § 5.5.4)

(38.)

Handeling: Het voeren van het secretariaat van een geschillencommissie op het gebied van akker- en landbouwproducten.

Periode: 1990–

Bron: Jaarverslagen

Product: Correspondentie, vergaderstukken

Waardering: B 1 & 4

3.2.8 Suikerbegeleidingscommissie (RIO § 5.5.5)

(39.)

Handeling: Het voeren van het secretariaat van de Suikerbegeleidingscommissie.

Periode: 1982–

Grondslag: Beschikking suiker en isoglucose 1981 (Stcrt. 1981, 135, vervallen bij Stcrt. 1999, 108), art. 2 bis

Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999 (Stcrt. 1999, 108), art. 2, zesde lid

Product: Correspondentie, vergaderstukken

Waardering: B 1 & 4

3.2.9 Opheffing Productschap voor Aardappelen (RIO § 5.6.1)

(40.)

Handeling: Het vaststellen van de rekening van inkomsten en uitgaven van het Productschap voor Aardappelen over de periode 1 januari 1997 tot en met 22 juni 1997.

Periode: 1997

Grondslag: Verordening opheffing Productschap voor Aardappelen (Stcrt. 1997, 186), art. 3, eerste en tweede lid en art. 5, derde lid

Product: Rekening

Opmerking: De rekening wordt goedgekeurd door de SER.

Waardering: V; 7 jaar na goedkeuring

(41.)

Handeling: Het beheren en vereffenen van het vermogen van het Productschap voor Aardappelen.

Periode: 1997–

Grondslag: Verordening opheffing Productschap voor Aardappelen (Stcrt. 1997, 186), art. 4 en 5, derde lid

Product: Financiële bescheiden

Opmerking: Een verslag van de vereffing wordt uitgebracht aan de SER.

Waardering: V; 7 jaar

3.2.10 Personeel (RIO § 9.1.1)

(58.)

Handeling: Het bij verordening vaststellen van regels omtrent indienstneming en ontslag, alsmede het loon en andere arbeidsvoorwaarden van het personeel.

Periode: 1969–2003

Grondslag/Bron: WBO (Stb. 1950, K22, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 1999, 253), art. 86, derde lid en art. 123

Interview

Product: Verordeningen

Opmerking: Verordeningen worden goedgekeurd door de SER.

Waardering: B 1 & 5

(102.)

Handeling: Het vertegenwoordigen van de Akkerbouwproductschappen in de Werkgeversvereniging ter vaststelling van een CAO.

Periode: 2003–

Bron: Interview

Product: Agenda’s, notulen, correspondentie

Waardering: B 1

(59.)

Handeling: Het opstellen van personeelsbeleid.

Periode: 1969–

Bron: Interview

Product: Beleidsnota’s

Waardering: V; 10 jaar

(60.)

Handeling: Het uitvoeren van het arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid.

Periode: 1969 -

Bron: Interview

Product: Personeelsdossiers

Waardering: Voor personeelsdossiers:

 • Loonbelastingverklaring, loonadministratie en loonstaat: V; 7 jaar

 • Na pensioengerechtigde leeftijd of na uitdiensttreding: V; 10 jaar

NB. Artikel 10 eerste lid Wet bescherming persoonsgegevens: Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm, die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. (V; 2 jaar)

3.2.11 Ondernemingsraad (RIO § 9.1.2)

(61.)

Handeling: Het instellen van een Ondernemingsraad voor de Akkerbouwproductschappen.

Periode: 1981–

Grondslag: Wet op de Ondernemingsraden (Stb. 1990, 93, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 692), art. 27

Product: Besluit tot Inwerkingtreding Artikelen 1 en 2 Wijziging 1980/1 Verordening AKK Arbeidsvoorwaarden Personeel 1960 en Instelling Ondernemingsraad

Waardering: B 4

3.2.12 Pensioen (RIO § 9.1.3)

(64.)

Handeling: Het zitting hebben in de Raad van Toezicht in het Pensioenfonds Productschappen (PFP).

Periode: 1969–

Bron: Interview

Jaarverslagen

Product: Correspondentie, vergaderstukken

Opmerking: Hieronder valt eveneens en indien van toepassing het zitting hebben in het Bestuur.

Waardering: V; 10 jaar

(65.)

Handeling: Het betalen van wachtgelden (en daarmee samenhangende pensioenpremies) en uitkeren van toeslagen op ingegane pensioenen uit fondsen, alsmede het beheren van deze fondsen.

Periode: 2001–

Grondslag: Besluit van 28 september 2000, houdende opheffing van het Landbouwschap (Stb. 2000, 411), art. 8, tweede en vierde lid

Product:

Waardering: V; 7 jaar

3.2.13 Automatisering, informatievoorziening en archiefbeheer (RIO § 9.2.1)

(66.)

Handeling: Het verzorgen van automatisering, documentaire informatievoorziening en telecommunicatie.

Periode: 1956–

Product:

Opmerking: Hieronder valt onder andere:

 • Documentatie

 • bibliotheek

 • postbezorging

Waardering: V 5 jaar m.u.v. de broncodes V 50 jaar

(100.)

Handeling: Het opstellen van beleid omtrent automatisering, documentaire informatievoorziening en telecommunicatie.

Periode: 1956–

Bron: Interview

Product: Beleidsnotities

Waardering: B 5

(67.)

Handeling: Het opstellen van regels omtrent archiefbeheer, alsmede het opstellen van verklaringen betreffende vernietiging, vervreemding, vervanging en overdracht van archiefbescheiden.

Periode: 1996–

Grondslag: Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276), art. 3, 4, 5:1, 7, 8 en 12

Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 671), art. 14

Product: Verordeningen, besluiten, RIO (Rapport Institutioneel Onderzoek), BSD (Basisselectiedocument), verklaringen

Waardering: B 1 & 5

(68.)

Handeling: Het uitvoeren van regels omtrent archiefbeheer.

Periode: 1996–

Grondslag: Archiefwet 1995 (Stb. 1995, 276), art. 3, 4, 7, 8, 12 en 13

Product: SDI (Structuurplan Documentaire Informatievoorziening), ordeningsplannen

Opmerking: Hieronder vallen ook zaken als de inrichting van de archiefruimte.

Waardering: V; 2 jaar na vaststelling nieuw plan/wijziging/verandering m.u.v. ordeningsplannen (B 5)

3.2.14 Huisvesting (RIO § 9.2.2)

(69.)

Handeling: Het verzorgen van huisvesting.

Periode: 1956–

Product:

Waardering: V; 7 jaar na wijziging/verandering/aanpassing

(103.)

Handeling: Het opstellen van een (raam-)overeenkomst.

Periode: 1956–

Bron: Interview

Product: Overeenkomst, correspondentie

Waardering: V 7 jaar na einde overeenkomst

3.2.15 Interne faciliteiten (RIO § 9.2.3)

(70.)

Handeling: Het verzorgen van interne faciliteiten.

Periode: 1956–

Product:

Waardering: V; 2 jaar

3.2.16 Europese Gemeenschap (RIO § 10.2)

(71.)

Handeling: Het mede opstellen en inbrengen van Nederlandse standpunten en bijdragen in de Comités en Werkgroepen van de Europese Raad en de Europese Commissie ten aanzien van akkerbouwproducten.

Periode: 1958–

Product: Correspondentie, rapporten

Waardering: B 1 & 2

(72.)

Handeling: Het informeren van de Commissie over de implementatie van Europese regelingen ten aanzien van akkerbouwproducten.

Periode: 1958–

Product: Meldingen aan Brussel

Waardering: B 3

3.2.17 Codex Alimentarius (RIO § 10.3)

(73.)

Handeling: Het opstellen en inbrengen van standpunten en bijdragen in de vergaderingen van de Codex Alimentarius ten aanzien van akkerbouwproducten.

Periode: 1961–

Bron: Interview

Product: Correspondentie, rapporten

Waardering: B 1 & 2

3.2.18 Internationale organisaties (RIO § 10.4)

(74.)

Handeling: Het opstellen en inbrengen van standpunten en bijdragen in de vergaderingen van internationale organisaties ten aanzien van akkerbouwproducten.

Periode: 1956–

Product: Correspondentie, rapporten

Waardering: B 1 & 2

3.2.19 EG-landbouwregelingen/verordeningen (RIO § 11.4.1)

(75.)

Handeling: Het bij verordening vaststellen van nadere regels betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1981–

Grondslag: Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen (Stcrt. 1966, 205, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1983, 187), art. 1c, d en art. 2

Regeling verbod diermelen in diervoeders (Stcrt. 1999, 37, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 242), art. 3

Product: Verordeningen

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Verordeningen van algemene strekking worden goedgekeurd door de Minister van Landbouw.

Waardering: B 1 & 5

3.2.20 EG-landbouwregelingen/certificaten, vergunningen en verklaringen (RIO § 11.4.2)

(76.)

Handeling: Het afgeven van invoer- en uitvoercertificaten.

Periode: 1981–

Grondslag: Invoerbeschikking 1981 (Stcrt. 1981, 54), art. 3, tweede lid

In- en uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 35, eerste lid, onder a, art. 40, 41, 41a en 42, derde en vierde lid

Product: Certificaten, L-formulieren, T-5-formulieren

Waardering: V; 12 jaar na verloop van de termijn

(77.)

Handeling: Het afgeven van invoer- en uitvoervergunningen.

Periode: 1968–

Grondslag: Overdrachtsbeschikking In- en Uitvoerwet 1968 (Stcrt. 1968, 189), art. 2

In- en uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 35, eerste lid, onder b, art. 38, 46, 47, 48, 50, 50a, 59d en 121

Product: Vergunningen, verklaringen op formulieren

Opmerking: Het verlenen van invoervergunningen gebeurt in mandaat.

Het verlenen van uitvoervergunningen gebeurt in delegatie.

Waardering: V; 12 jaar na verloop van de termijn

(78.)

Handeling: Het afgeven van verklaringen betreffende de in- en uitvoer van Landbouwproducten.

Periode: 1981–

Bron/Grondslag: Interview

In- en uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 57

Product: Verklaringen

Opmerking: Voor het afgeven van verklaringen is het HPA in bepaalde gevallen afhankelijk van informatie van andere organisaties, zoals de Belastingdienst en RIKILT.

Hieronder vallen ook de radioactiviteitsverklaringen. Na de explosie bij Tjernobyl in 1986 stelden uit Europa importerende landen verklaringen op prijs, waarin de importgoederen radioactiefvrij verklaard worden.

Verklaringen krachtens de In- en uitvoerbeschikking Landbouwgoederen worden in delegatie afgegeven.

Waardering: V; 12 jaar

3.2.21 EG-landbouwregelingen/rechten en heffingen (RIO § 11.4.3)

(82.)

Handeling: Het innen van invoer- en uitvoerrechten en heffingen.

Periode: 1968–

Grondslag: Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen (Stcrt. 1966, 205, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1983, 187), art. 1c en d

Beschikking Landbouwheffingen- en restitutieregime 1968 II (Stcrt. 1968, 189, vervallen bij Stcrt. 1981, 50), art. 32 en 33

In- en Uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 62, 65 en 74

Product: Inning

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 12 jaar

3.2.22 EG-landbouwregelingen/subsidie en restitutie (RIO § 11.4.4)

(83.)

Handeling: Het toekennen van subsidie bij invoer en restitutie bij uitvoer.

Periode: 1968 -

Grondslag: Beschikking Landbouwheffingen- en restitutieregime 1968 II (Stcrt. 1968, 189, vervallen bij Stcrt. 1981, 50), art. 32 en 33

In- en Uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 84, 85, 86, 86a, 87, 88 en 115

Product: Subsidie- en restitutieverlening

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 12 jaar

(84.)

Handeling: Het toekennen van restitutie bij uitvoer van proviandering van zeeschepen en luchtvaartuigen, via een zich in Nederland bevindend bevoorradingsdepot.

Periode: 1981–

Grondslag: In- en Uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 96, vierde lid, onder a, art. 97, vierde lid, onder a, art. 98, vierde lid, onder a, art.100, vijfde lid, art.101, derde lid en art.101b, tweede lid

Product: Restitutieverlening

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 12 jaar

3.2.23 EG-landbouwregelingen/interventie (RIO § 11.4.5)

(85.)

Handeling: Het toekennen van steun uit interventieregelingen.

Periode: 1981–

Grondslag: Verordening AKK Teeltoeslag zaaizaden 1973, art. 2

Beschikking denaturatie- en verwerkingssteun magere melkpoeder 1980 (Stcrt. 1979, 247, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1998, 196), art. 2, vijfde lid

Verordening HPA Aardappelcontingent, Aardappelzetmeelpremie en Compensatiebedrag aardappeltelers 1995, art. 7

Verordening HPA Vlas en Hennep 1998, art. 2

Regeling Milieuvoorwaarde EG-subsidie Zetmeelaardappelen 2000, art. 5

Product: Steunverlening

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 12 jaar

3.2.24 EG-landbouwregelingen/bezwaar en beroep (RIO § 11.4.6)

(86.)

Handeling: Het beslissen op bezwaar tegen een besluit van het Akkerbouwproductschap betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1981–

Grondslag: Awb

Product: Beslissing op bezwaar

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 15 jaar

(87.)

Handeling: Het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief rechtelijk organen betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1981–

Grondslag: Awb

Product: Verweerschrift

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 15 jaar

3.2.25 EG-landbouwregelingen/sancties (RIO § 11.4.7)

(88.)

Handeling: Het opleggen van sancties op overtredingen van verordeningen betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1981–

Grondslag: Overdrachtsbeschikking Bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen (Stcrt. 1966, 205, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 110), art. 2

Product: Sanctiebesluit

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 10 jaar

3.2.26 EG-landbouwregelingen/informeren en verantwoorden (RIO § 11.4.8)

(89.)

Handeling: Het beantwoorden van Kamervragen betreffende de uitvoering van medebewind.

Periode: 1956–

Grondslag: Grondwet

Product: Correspondentie, notities

Waardering: B 2 & 3

(90.)

Handeling: Het informeren van de Minister van Landbouw ten aanzien van de in medebewind uitgevoerde taken.

Periode: 1981–

Grondslag: In- en Uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 42, derde lid

Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999 (Stcrt. 1999, 108), art. 5

Product: Correspondentie

Waardering: V; 5 jaar

(101.)

Handeling: Het afleggen van verantwoording van beleid naar de Vakminister en naar de ondernemingen, waarvoor het Akkerbouwproductschap is ingesteld, op het gebied van medebewindstaken.

Periode: 1956–

Bron: Jaarverslag Medebewind

Product: Jaarverslag

Waardering: B 3

(91.)

Handeling: Het jaarlijks opstellen van een begroting en jaarrekening met betrekking tot de werkzaamheden, die voortvloeien uit de bevoegdheden in medebewind.

Periode: 1968–

Grondslag: Landbouwwet (Stb. 1957, 342, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 000, 106), art. 23, vierde lid

In- en Uitvoerwet 1962 (Stb. 1962, 295, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 191), art. 11, vijfde lid

Product: Begroting, jaarrekening

Opmerking: Begrotingen worden goedgekeurd door de Minister van Landbouw.

Over het algemeen wordt deze begroting en jaarrekening geïntegreerd in de begroting en jaarrekening van HPA.

Waardering: V; 7 jaar na accountantsverklaring

NB. Van de jaarrekening en van de begroting blijft elk één (eind)exemplaar bewaard.

3.2.27 EG-landbouwregelingen/overleg (RIO § 11.4.9)

(92.)

Handeling: Het deelnemen aan overleg met instanties betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–

Product: Notities, verslagen

Waardering: V; 5 jaar

(93.)

Handeling: Het deelnemen aan commissies ressorterend onder het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (V.I.B.).

Periode: 1958–1973 (?)

Grondslag: Besluit Instelling Commissies van Bijstand Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (Stb. 1958, 307), art. 1

Benoemingsbesluit van 1 juni 1964 van de Minister van Landbouw, I, II en III

Product: Correspondentie, vergaderstukken

Waardering: V; 5 jaar

3.2.28 Controle (RIO § 11.6.3)

(98.)

Handeling: Het uitvoeren van interne controles.

Periode: 1956–

Bron: Interview

Product: Controlerapporten

Opmerking: Hieronder valt ook het meewerken aan controles.

Waardering: V 7 jaar

3.2.29 Administratie (RIO § 11.6.4)

(96.)

Handeling: Het beheren van geautomatiseerde systemen ter registratie en controle van uitgevaardigde documenten en ontvangen gelden ten aanzien van in- en uitvoer van landbouwproducten.

Periode: 1990–

Bron: Jaarverslagen

Product: Systemen, zoals:

GRIES, PRO-GRIES, GERST, TRACE, ROGGE, TARWE, CONNECT, MAIS, GRAAN

Waardering: V; 7 jaar na vervanging

3.3. Productschap Diervoeder

3.3.1 PDV/Kwaliteitsdienst/Keuringsdienst Diervoeder (RIO § 6.3)

(50.)

Handeling: Het controleren op de naleving van bepalingen in PDV-verordeningen.

Periode: 1992–

Grondslag: Besluit Vvr Kwaliteitsdienst Diervoedersector 1992, art. 3 t/m 7

Verordening Vvr Toezicht Diervoedersector 1992, art. 2, 3, 4, 7 en 8

Verordening Vvr PDV Diervoedersector 1998, art. 7

Verordening PDV bevoegdheden en werkwijze organen en inrichting secretariaat, art. 11

Verordening PDV bevoegdheden en werkwijze organen en inrichting secretariaat, art. 10

Product: Rapporten, correspondentie

Waardering: V; 10 jaar

3.3.2 EG-landbouwregelingen/verordeningen (RIO § 11.4.1)

(75.)

Handeling: Het bij verordening vaststellen van nadere regels betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–

Grondslag: Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen (Stcrt. 1966, 205, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1983, 187), art. 1c, d en art. 2

Regeling verbod diermelen in diervoeders (Stcrt. 1999, 37, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 242), art. 3

Product: Verordeningen

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Verordeningen van algemene strekking worden goedgekeurd door de Minister van Landbouw.

3.3.3 EG-landbouwregelingen/certificaten, vergunningen en verklaringen (RIO § 11.4.2)

(77.)

Handeling: Het afgeven van invoer- en uitvoervergunningen.

Periode: 1968–1981

Grondslag: Overdrachtsbeschikking In- en Uitvoerwet 1968 (Stcrt. 1968, 189), art. 2

In- en uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 35, eerste lid, onder b, art. 38, 46, 47, 48, 50, 50a, 59d en 121

Product: Vergunningen, verklaringen op formulieren

Opmerking: Het verlenen van invoervergunningen gebeurt in mandaat.

Het verlenen van uitvoervergunningen gebeurt in delegatie.

Waardering: V; 7 jaar na verloop van de termijn

(79.)

Handeling: Het behandelen van vergunningen voor het in verkeer brengen van bijzondere stikstofhoudende producten en toevoegingsmiddelen.

Periode: 1972–

Grondslag: Verordening VVR Schadelijke stoffen 1972

Verordening VVR Ongewenste stoffen 1975

Verordening VVR Bijzondere stikstofhoudende producten 1985

Verordening PDV Diervoeders 1998, art. 4.1 en 5.1.1

Product: Vergunningen

Waardering: V; 7 jaar na verlooptermijn

(80.)

Handeling: Het verlenen van erkenningen voor en registreren van het bereiden of in het verkeer brengen van voormengsels en mengvoeders.

Periode: 1998–

Grondslag: Verordening PDV Diervoeders 1998, art. 2.1

Product: Erkenningen, registratie

Waardering: V; 7 jaar na verloop van de termijn

(81.)

Handeling: Het verlenen van erkenningen aan diervoederleveranciers, die voldoen aan de bepalingen omtrent de gehaltes fosfor en ruw eiwit in diervoeder.

Periode: 1991–

Grondslag: Regeling diervoeders Meststoffenwet (Stcrt. 1997, 238, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 248), art. 3

Verordening VVR Erkenningsregeling MINAS leveranciers diervoeders 1997

Product: Erkenningen

Opmerking: Dit betreft de leveranciers, die diervoeders leveren aan veehouders die meedoen aan MINAS (voorheen: MiAR en MARS)

Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 7 jaar na verloop van de termijn

Waardering: B 1 & 5

3.3.4 EG-landbouwregelingen/rechten en heffingen (RIO § 11.4.3)

(82.)

Handeling: Het innen van invoer- en uitvoerrechten en heffingen.

Periode: 1968–1981

Grondslag: Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen (Stcrt. 1966, 205, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1983, 187), art. 1c en d

Beschikking Landbouwheffingen- en restitutieregime 1968 II (Stcrt. 1968, 189, vervallen bij Stcrt. 1981, 50), art. 32 en 33

In- en Uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 62, 65 en 74

Product: Inning

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 7 jaar

3.3.5 EG-landbouwregelingen/subsidie en restitutie (RIO § 11.4.4)

(83.)

Handeling: Het toekennen van subsidie bij invoer en restitutie bij uitvoer.

Periode: 1968–1981

Grondslag: Beschikking Landbouwheffingen- en restitutieregime 1968 II (Stcrt. 1968, 189, vervallen bij Stcrt. 1981, 50), art. 32 en 33

In- en Uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 84, 85, 86, 86a, 87, 88 en 115

Product: Subsidie- en restitutieverlening

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 7 jaar

3.3.6 EG-landbouwregelingen/interventie (RIO § 11.4.5)

(85.)

Handeling: Het toekennen van steun uit interventieregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Verordening AKK Teeltoeslag zaaizaden 1973, art. 2

Beschikking denaturatie- en verwerkingssteun magere melkpoeder 1980 (Stcrt. 1979, 247, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1998, 196), art. 2, vijfde lid

Verordening HPA Aardappelcontingent, Aardappelzetmeelpremie en Compensatiebedrag aardappeltelers 1995, art. 7

Verordening HPA Vlas en Hennep 1998, art. 2

Regeling Milieuvoorwaarde EG-subsidie Zetmeelaardappelen 2000, art. 5

Product: Steunverlening

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 7 jaar

3.3.7 EG-landbouwregelingen/bezwaar en beroep (RIO § 11.4.6)

(86.)

Handeling: Het beslissen op bezwaar tegen een besluit van het Akkerbouwproductschap betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Awb

Product: Beslissing op bezwaar

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 15 jaar

(87.)

Handeling: Het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief rechtelijk organen betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Awb

Product: Verweerschrift

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 15 jaar

3.3.8 EG-landbouwregelingen/sancties (RIO § 11.4.7)

(88.)

Handeling: Het opleggen van sancties op overtredingen van verordeningen betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Overdrachtsbeschikking Bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen (Stcrt. 1966, 205, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 110), art. 2

Product: Sanctiebesluit

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 10 jaar

3.3.9 EG-landbouwregelingen/informeren en verantwoorden (RIO § 11.4.8)

(91.)

Handeling: Het jaarlijks opstellen van een begroting en jaarrekening met betrekking tot de werkzaamheden, die voortvloeien uit de bevoegdheden in medebewind.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Landbouwwet (Stb. 1957, 342, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000, 106), art. 23, vierde lid

In- en Uitvoerwet 1962 (Stb. 1962, 295, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 191), art. 11, vijfde lid

Product: Begroting, jaarrekening

Opmerking: Begrotingen worden goedgekeurd door de Minister van Landbouw.

Waardering: V; 7 jaar na accountantsverklaring

3.4. Productschap Granen, Zaden en Peulvruchten

3.4.1 Opheffing Productschap Landbouwzaaizaden (RIO § 7.3)

(51.)

Handeling: Het vaststellen van de rekening van inkomsten en uitgaven van het Productschap voor Landbouwzaaizaden over de periode 1 januari tot en met 2 juni 1993.

Periode: 1993

Grondslag: Verordening gevolgen integratie productschappen 1993 (Stcrt. 1993, 101), art. 3, tweede lid

Product: Rekening

Opmerking: Rekening wordt goedgekeurd door de SER.

Waardering: V; 7 jaar na goedkeuring SER

(52.)

Handeling: Het beheren en vereffen van het vermogen van het Productschap voor Landbouwzaaizaden.

Periode: 1993–

Grondslag: Verordening gevolgen integratie productschappen 1993 (Stcrt. 1993, 101), art. 3, eerste lid en art. 5, eerste, tweede en derde lid

Product: Financiële bescheiden

Opmerking: Een verslag van de vereffing wordt uitgebracht aan de SER.

Waardering: V; 7 jaar

3.4.2 EG-landbouwregelingen/verordeningen (RIO § 11.4.1)

(75.)

Handeling: Het bij verordening vaststellen van nadere regels betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen (Stcrt. 1966, 205, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1983, 187), art. 1c, d en art. 2

Regeling verbod diermelen in diervoeders (Stcrt. 1999, 37, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 242), art. 3

Product: Verordeningen

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Verordeningen van algemene strekking worden goedgekeurd door de Minister van Landbouw.

Waardering: B 1 & 5

3.4.3 EG-landbouwregelingen/certificaten, vergunningen en verklaringen (RIO § 11.4.2)

(77.)

Handeling: Het afgeven van invoer- en uitvoervergunningen.

Periode: 1968–1981

Grondslag: Overdrachtsbeschikking In- en Uitvoerwet 1968 (Stcrt. 1968, 189), art. 2

In- en uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 35, eerste lid, onder b, art. 38, 46, 47, 48, 50, 50a, 59d en 121

Product: Vergunningen, verklaringen op formulieren

Opmerking: Het verlenen van invoervergunningen gebeurt in mandaat.

Het verlenen van uitvoervergunningen gebeurt in delegatie.

Waardering: V; 7 jaar na verloop van de termijn

3.4.4 EG-landbouwregelingen/rechten en heffingen (RIO § 11.4.3)

(82.)

Handeling: Het innen van invoer- en uitvoerrechten en heffingen.

Periode: 1968–1981

Grondslag: Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen (Stcrt. 1966, 205, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1983, 187), art. 1c en d

Beschikking Landbouwheffingen- en restitutieregime 1968 II (Stcrt. 1968, 189, vervallen bij Stcrt. 1981, 50), art. 32 en 33

In- en Uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 62, 65 en 74

Product: Inning

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 7 jaar

3.4.5 EG-landbouwregelingen/subsidie en restitutie (RIO § 11.4.4)

(83.)

Handeling: Het toekennen van subsidie bij invoer en restitutie bij uitvoer.

Periode: 1968–1981

Grondslag: Beschikking Landbouwheffingen- en restitutieregime 1968 II (Stcrt. 1968, 189, vervallen bij Stcrt. 1981, 50), art. 32 en 33

In- en Uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 84, 85, 86, 86a, 87, 88 en 115

Product: Subsidie- en restitutieverlening

Opmerking Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 7 jaar

3.4.6 EG-landbouwregelingen/interventie (RIO § 11.4.5)

(85.)

Handeling: Het toekennen van steun uit interventieregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Verordening AKK Teeltoeslag zaaizaden 1973, art. 2

Beschikking denaturatie- en verwerkingssteun magere melkpoeder 1980 (Stcrt. 1979, 247, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1998, 196), art. 2, vijfde lid

Verordening HPA Aardappelcontingent, Aardappelzetmeelpremie en Compensatiebedrag aardappeltelers 1995, art. 7

Verordening HPA Vlas en Hennep 1998, art. 2

Regeling Milieuvoorwaarde EG-subsidie Zetmeelaardappelen 2000, art. 5

Product: Steunverlening

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 7 jaar

3.4.7 EG-landbouwregelingen/bezwaar en beroep (RIO §11.4.6)

(86.)

Handeling: Het beslissen op bezwaar tegen een besluit van het Akkerbouwproductschap betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Awb

Product: Beslissing op bezwaar

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 15 jaar

(87.)

Handeling: Het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief rechtelijk organen betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Awb

Product: Verweerschrift

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 15 jaar

3.4.8 EG-landbouwregelingen/sancties (RIO § 11.4.7)

(88.)

Handeling: Het opleggen van sancties op overtredingen van verordeningen betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Overdrachtsbeschikking Bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen (Stcrt. 1966, 205, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 110), art. 2

Product: Sanctiebesluit

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 10 jaar

3.4.9 EG-landbouwregelingen/informeren en verantwoorden (RIO § 11.4.8)

(91.)

Handeling: Het jaarlijks opstellen van een begroting en jaarrekening met betrekking tot de werkzaamheden, die voortvloeien uit de bevoegdheden in medebewind.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Landbouwwet (Stb. 1957, 342, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000, 106), art. 23, vierde lid

In- en Uitvoerwet 1962 (Stb. 1962, 295, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 191), art. 11, vijfde lid

Product: Begroting, jaarrekening

Opmerking: Begrotingen worden goedgekeurd door de Minister van Landbouw.

Waardering: V; 7 jaar na accountantsverklaring

3.4.10 EG-landbouwregelingen/overleg (RIO § 11.4.9)

(93.)

Handeling: Het deelnemen aan commissies ressorterend onder het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (V.I.B.)

Periode: 1958–1973 (?)

Grondslag: Besluit Instelling Commissies van Bijstand Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (Stb. 1958, 307), art. 1

Benoemingsbesluit van 1 juni 1964 van de Minister van Landbouw, I, II en III

Product: Correspondentie, vergaderstukken

Waardering: V; 5 jaar

3.4.11 Medebewind, niet gestoeld op EG-landbouwregelingen (RIO § 11.5)

(94.)

Handeling: Het bij verordening vaststellen van minimumprijzen voor brood bij verkoop aan verbruikers.

Periode: 1969–1993

Grondslag: Instellingswet Productschappen en Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten (Stb. 1954, 451), art. 14, eerste lid, onder a

Koninklijk Besluit van 17 juni 1972 (Stb. 318), art. 1

Koninklijk Besluit van 25 juni 1973 (Stb. 307), art. 1

Koninklijk Besluit van 26 juni 1974 (Stb. 379), art. 1

Product: Verordeningen

Waardering: B 1 & 5

(95.)

Handeling: Het ten aanzien van ongebroken peulvruchten vaststellen van een standaardmonster voor een dubbelgeschoonde exportkwaliteit.

Periode: 1968–1998 (?)

Grondslag: Peulvruchtenbesluit (Stb. 1968, 227, gewijzigd bij Stb. 1996, 467, vervallen bij Stb. 1998, 255), art. 8

Product:

Opmerking: Deze handeling is nooit door het GZP uitgevoerd, maar door de Federatie GZP: een vereniging van inlandse handelaren in granen, zaden en peulvruchten.

Waardering: V; 5 jaar

3.5. Productschap Wijn (RIO § 8.3)

(57.)

Handeling: Het toekennen van de Wijnpenning.

Periode: 1993–

Grondslag: Jaarverslagen

Product: Toekenning/Wijnpenning

Waardering: V; 5 jaar

3.6. Productschap voor Aardappelen

3.6.1 EG-landbouwregelingen/verordeningen (RIO § 11.4.1)

(75.)

Handeling: Het bij verordening vaststellen van nadere regels betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen (Stcrt. 1966, 205, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1983, 187), art. 1c, d en art. 2

Regeling verbod diermelen in diervoeders (Stcrt. 1999, 37, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 242), art. 3

Product: Verordeningen

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Verordeningen van algemene strekking worden goedgekeurd door de Minister van Landbouw.

Waardering: B 1 & 5

3.6.2 EG-landbouwregelingen/certificaten, vergunningen en verklaringen (RIO § 11.4.2)

(77.)

Handeling: Het afgeven van invoer- en uitvoervergunningen.

Periode: 1968–1981

Grondslag: Overdrachtsbeschikking In- en Uitvoerwet 1968 (Stcrt. 1968, 189), art. 2

In- en uitvoerbeschikking Landbouwgoederen 1981 (Stcrt. 1981, 50, gerectificeerd Stcrt. 54, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 12), art. 35, eerste lid, onder b, art. 38, 46, 47, 48, 50, 50a, 59d en 121

Product: Vergunningen, verklaringen op formulieren

Opmerking: Het verlenen van invoervergunningen gebeurt in mandaat.

Het verlenen van uitvoervergunningen gebeurt in delegatie.

Waardering: V; 7 jaar na verloop van de termijn

3.6.3 EG-landbouwregelingen/interventie (RIO § 11.4.5)

(85.)

Handeling: Het toekennen van steun uit interventieregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Verordening AKK Teeltoeslag zaaizaden 1973, art. 2

Beschikking denaturatie- en verwerkingssteun magere melkpoeder 1980 (Stcrt. 1979, 247, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1998, 196), art. 2, vijfde lid

Verordening HPA Aardappelcontingent, Aardappelzetmeelpremie en Compensatiebedrag aardappeltelers 1995, art. 7

Verordening HPA Vlas en Hennep 1998, art. 2

Regeling Milieuvoorwaarde EG-subsidie Zetmeelaardappelen 2000, art. 5

Product: Steunverlening

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 7 jaar

3.6.4 EG-landbouwregelingen/bezwaar en beroep (RIO § 11.4.6)

(86.)

Handeling: Het beslissen op bezwaar tegen een besluit van het Akkerbouwproductschap betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Awb

Product: Beslissing op bezwaar

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 15 jaar

(87.)

Handeling: Het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief rechtelijk organen betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Awb

Product: Verweerschrift

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 15 jaar

3.6.5 EG-landbouwregelingen/sancties (RIO § 11.4.7)

(88.)

Handeling: Het opleggen van sancties op overtredingen van verordeningen betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Overdrachtsbeschikking Bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen (Stcrt. 1966, 205, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 110), art. 2

Product: Sanctiebesluit

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 10 jaar

3.6.6 EG-landbouwregelingen/informeren en verantwoorden (RIO § 11.4.8)

(91.)

Handeling: Het jaarlijks opstellen van een begroting en jaarrekening met betrekking tot de werkzaamheden, die voortvloeien uit de bevoegdheden in medebewind.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Landbouwwet (Stb. 1957, 342, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000, 106), art. 23, vierde lid

In- en Uitvoerwet 1962 (Stb. 1962, 295, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 191), art. 11, vijfde lid

Product: Begroting, jaarrekening

Opmerking: Begrotingen worden goedgekeurd door de Minister van Landbouw.

Waardering: V; 7 jaar na accountantsverklaring

3.6.7 EG-landbouwregelingen/overleg (RIO § 11.4.9)

(93.)

Handeling: Het deelnemen aan commissies ressorterend onder het Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (V.I.B.).

Periode: 1958–1973 (?)

Grondslag: Besluit Instelling Commissies van Bijstand Voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau (Stb. 1958, 307), art. 1

Benoemingsbesluit van 1 juni 1964 van de Minister van Landbouw, I, II en III

Product: Correspondentie, vergaderstukken

Waardering: V; 5 jaar

3.7. Productschap voor Landbouwzaaizaden

3.7.1 EG-landbouwregelingen/verordeningen (RIO § 11.4.1)

(75.)

Handeling: Het bij verordening mede vaststellen van nadere regels betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Overdrachtsbeschikking bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen (Stcrt. 1966, 205, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1983, 187), art. 1c, d en art. 2

Regeling verbod diermelen in diervoeders (Stcrt. 1999, 37, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 242), art. 3

Product: Verordeningen

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Verordeningen van algemene strekking worden goedgekeurd door de Minister van Landbouw.

Waardering: B 1 & 5

3.7.2 EG-landbouwregelingen/interventie (RIO § 11.4.5)

(85.)

Handeling: Het toekennen van steun uit interventieregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Verordening AKK Teeltoeslag zaaizaden 1973, art. 2

Beschikking denaturatie- en verwerkingssteun magere melkpoeder 1980 (Stcrt. 1979, 247, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 1998, 196), art. 2, vijfde lid

Verordening HPA Aardappelcontingent, Aardappelzetmeelpremie en Compensatiebedrag aardappeltelers 1995, art. 7

Verordening HPA Vlas en Hennep 1998, art. 2

Regeling Milieuvoorwaarde EG-subsidie Zetmeelaardappelen 2000, art. 5

Product: Steunverlening

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 7 jaar

3.7.3 EG-landbouwregelingen/bezwaar en beroep (RIO § 11.4.6)

(86.)

Handeling: Het beslissen op bezwaar tegen een besluit van het Akkerbouwproductschap betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Awb

Product: Beslissing op bezwaar

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 15 jaar

(87.)

Handeling: Het voeren van verweer in beroepschriftprocedures voor administratief rechtelijk organen betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Awb

Product: Verweerschrift

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 15 jaar

3.7.4 EG-landbouwregelingen/sancties (RIO § 11.4.7)

(88.)

Handeling: Het opleggen van sancties op overtredingen van verordeningen betreffende de uitvoering van EG-Landbouwregelingen.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Overdrachtsbeschikking Bevoegdheden Landbouwwet 1966, Algemeen (Stcrt. 1966, 205, laatstelijk gewijzigd bij Stcrt. 2000, 110), art. 2

Product: Sanctiebesluit

Opmerking: Deze handeling wordt in delegatie uitgevoerd.

Waardering: V; 10 jaar

3.7.5 EG-landbouwregelingen/informeren en verantwoorden (RIO § 11.4.8)

(91.)

Handeling: Het jaarlijks opstellen van een begroting en jaarrekening met betrekking tot de werkzaamheden, die voortvloeien uit de bevoegdheden in medebewind.

Periode: 1966–1981

Grondslag: Landbouwwet (Stb. 1957, 342, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2000, 106), art. 23, vierde lid

In- en Uitvoerwet 1962 (Stb. 1962, 295, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 191), art. 11, vijfde lid

Product: Begroting, jaarrekening

Opmerking: Begrotingen worden goedgekeurd door de Minister van Landbouw.

Waardering: V; 7 jaar na accountantsverklaring

3.8. Commissie Aardappelen (RIO § 5.6.1)

(42.)

Handeling: Het adviseren over regelingen op het gebied van aardappelen.

Periode: 1998–

Bron: Jaarverslagen

Product: Adviesnota’s

Waardering: B 1

(43.)

Handeling: Het uitvoeren van regelingen op het gebied van aardappelen.

Periode: 1998–

Bron: Jaarverslagen

Product: Correspondentie, nota’s

Waardering: V; 10 jaar

3.9. Commissie Brood en Banket (RIO § 7.5)

(53.)

Handeling: Het adviseren over aangelegenheden op het gebied van brood en banket.

Periode: 1999–

Grondslag: Besluit GZP Commissie Brood en Banket 1999, art. 2

Product: Adviesnota’s

Waardering: B 1

(54.)

Handeling: Het uitvoeren van structuurversterkende maatregelen en het ondersteunen van het bestuur hierin.

Periode: 1999–

Grondslag: Besluit GZP Commissie Brood en Banket 1999, art. 2

Product: Correspondentie, nota’s

Waardering: V; 10 jaar

3.10. Commissie voor Cacaobonen, Cacao en Cacaoproducten (RIO § 5.6.2)

(44.)

Handeling: Het adviseren over regelingen op het gebied van cacao.

Periode: 1956–1996

Bron: Jaarverslagen

Product: Adviesnota’s

Waardering: B 1

(45.)

Handeling: Het uitvoeren van regelingen op het gebied van cacao.

Periode: 1956–1996

Bron: Jaarverslagen

Product: Correspondentie, nota’s

Waardering: V; 10 jaar

3.11. Commissie voor Koffie en Thee (RIO § 5.6.3)

(46.)

Handeling: Het adviseren over regelingen op het gebied van koffie en thee.

Periode: 1956–1997

Bron: Jaarverslagen

Product: Adviesnota’s

Waardering: B 1

(47.)

Handeling: Het uitvoeren van regelingen op het gebied van koffie en thee.

Periode: 1956–1997

Bron: Jaarverslagen

Product: Correspondentie, nota’s

Waardering: V; 10 jaar

3.12. Commissie Vlas (RIO § 5.6.5)

(48.)

Handeling: Het adviseren over regelingen op het gebied van vlas.

Periode: 1956–

Bron: Jaarverslagen

Product: Adviesnota’s

Waardering: B 1

(49.)

Handeling: Het uitvoeren van regelingen op het gebied van vlas.

Periode: 1956–

Bron: Jaarverslagen

Product: Correspondentie, nota’s

Waardering: V; 10 jaar

3.13. Commissie voor Wijn (RIO § 8.2)

(55.)

Handeling: Het adviseren over regelingen op het gebied van wijn.

Periode: 1956–1993

Bron: Jaarverslagen

Product: Adviesnota’s

Waardering: B 1

(56.)

Handeling: Het uitvoeren van regelingen op het gebied van wijn.

Periode: 1956–1993

Bron: Jaarverslagen

Product: Correspondentie, nota’s

Waardering: V; 10 jaar

3.14. Gemeenschappelijke Dienstcommissie (RIO § 9.1.2)

(62.)

Handeling: Het houden van verkiezingen, benoemen van leden en instellen van commissies.

Periode: ?–1980

Grondslag: Besluit tot Inwerkingtreding Artikelen 1 en 2 Wijziging 1980/1 Verordening AKK Arbeidsvoorwaarden Personeel1 960 en Instelling Ondernemingsraad

Besluit Vaststelling Voorlopig Reglement Ondernemingsraad Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten 1980

Reglement Ondernemingsraad 2001

Product:

Waardering: V; 10 jaar

(63.)

Handeling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder ten aanzien van alle zaken aangaande het bedrijf en het personeel.

Periode: ?–1980

Grondslag: Wet op de Ondernemingsraden (Stb. 1990, 93, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 692), art. 25, 26, 27 en 36

Product: Adviesnota’s

Waardering: V; 10 jaar

3.15. Ondernemingsraad (RIO § 9.1.2)

(62.)

Handeling: Het houden van verkiezingen, benoemen van leden en instellen van commissies.

Periode: 1981–

Grondslag: Besluit tot Inwerkingtreding Artikelen 1 en 2 Wijziging 1980/1 Verordening AKK Arbeidsvoorwaarden Personeel 1960 en Instelling Ondernemingsraad

Besluit Vaststelling Voorlopig Reglement Ondernemingsraad Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten 1980

Reglement Ondernemingsraad 2001

Product:

Waardering: V; 10 jaar

(63.)

Handeling: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder ten aanzien van alle zaken aangaande het bedrijf en het personeel.

Periode: 1981–

Grondslag: Wet op de Ondernemingsraden (Stb. 1990, 93, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2001, 692), art. 25, 26, 27 en 36

Product: Adviesnota’s

Waardering: V; 10 jaar

Terug naar begin van de pagina